Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky za rok 2009

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2009 sešla na 4 schůzích. Dále uspořádala odborný seminář na téma: „Odpovědnost a veřejný zájem v rozhlasovém a televizním vysílání“. Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky uskutečnila pracovní cestu do Spolkové republiky Německo.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Jiří Bis (Senátorský klub ČSSD)
 • Milan Bureš (Senátorský klub ODS)
 • Vladimír Dryml (Senátorský klub ČSSD)
 • Alena Gajdůšková (Senátorský klub ČSSD)
 • Liana Janáčková (Senátorský klub ODS)
 • Adolf Jílek (místopředseda, senátor nezařazený v klubu)
 • Jiří Oberfalzer (předseda, Senátní klub ODS)
 • Eva Richtrová (Senátorský klub ČSSD)
 • Richard Svoboda (Senátorský klub ODS)
 • Zdeněk Schwarz (místopředseda, Senátorský klub ODS)
 • Tomáš Töpfer (Senátorský klub ODS)
 • Alena Venhodová (Senátorský klub ODS)

SCHŮZE KOMISE

3. schůze (26. března 2009)

Na této schůzi se SKSP zabývala „Plánem zahraničních cest“ a „Plánem pořádání seminářů“.

4. schůze (27. května 2009)

SKSP projednala návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 76). SKSP navrhla návrh zákona schválit usnesením č. 7.

Dalším bodem schůze SKSP bylo projednání senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 52). SKSP ve svém usnesení č. 8 přerušila projednávání tohoto tisku do projednání ve výborech Senátu a rozhodla o uspořádání veřejného slyšení k tématu financování médií veřejné služby.

V závěru schůze SKSP přijala usnesení č. 9 k zajištění příjmu programů České televize v zahraničí pro české krajany, ve kterém vyzvala generální ředitele České televize, aby definitivně vyřešil problém s kódováním programů České televize v zahraničí pro české krajany, kteří nemohou vlastnit dekódovací kartu, protože ta nemůže být z důvodu ochrany autorských práv vyvezena za hranice naší republiky. Současně se komise v tomto usnesení domnívá, že právě tato služba splňuje kritéria veřejné služby, kterou by měla Česká televize vykonávat.

5. schůze (14. července 2009)

Hlavním bodem schůze SKSP bylo projednání senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 52). V usnesení SKSP č. 10 se komise po veřejném slyšení a rozpravě rozhodla přerušit projednání tohoto tisku do 22. 7. 2009.

6. schůze (6. října 2009)

6. schůze SKSP projednala na svém zasedání návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 52), ke kterému přijala usnesení č. 11. V tomto usnesení SKSP doporučuje Senátu PČR přijmout návrh senátního návrhu zákona s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

Následovalo projednání Výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008. Tento bod vzala SKSP svým usnesením č. 12 na vědomí.

K vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie (senátní tisk č. 315) bylo přijato SKSP usnesení č. 13 v němž SKSP doporučila Senátu vyjádřit souhlas s ratifikací obou dokumentů.

Poslední projednaný návrh této schůze byl vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1 (v té části regionu 1, která se nachází západně od 170° východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria Mongolska) a v Íránské islámské republice v kmitočtových pásmech 174-230 MHz a 470-862 MHz, a Protokolu týkajícího se revize některých částí Regionální dohody pro Evropskou rozhlasovou oblast /Stockholm, 1961/ (senátní tisk č. 316). SKSP doporučila ve svém usnesení č. 14 Senátu PČR, aby vyslovil souhlas s ratifikací Regionální dohody.

V tomto roce se uskuteční ještě minimálně jedna schůze SKSP.

DALŠÍ AKTIVITY

Odborný seminář na téma:
„Odpovědnost a veřejný zájem v rozhlasovém a televizním vysílání“

pondělí 6. dubna 2009 do 10.00 hodin v Jednacím sále Senátu PČR
Program semináře:
Zahájení:Václav Žák, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Moderuje: Jiří Oberfalzer, předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Vystupující:

Andrea Millwood Hargrave (Associate, Programme in Comparative Media Law and Policy, University of Oxford, Director General, International Institute of Communications)

Accountability processes and meeting the Public Interest

Johanna E. Fell (European Representative/Assistant to the President Bayerische Landeszentrale fuer neue Medien)

Public Service broadcasting and public value tests

Diskuse

Seminář proběhl ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání na půdě Senátu PČR a zahájil jej předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pan Václav Žák.

Účastníci semináře se seznámili nejen s fungováním médií veřejné služby ve Velké Británii a v Německu, ale především s novými trendy v oblasti zajišťování a posuzování veřejné služby. Významným hostem semináře byla paní Andrea Millwood Hargrave, která popsala složitý a důkladný systém objektivního testování zavádění nových programů a služeb v BBC. Zástupce ze Spolkové republiky Německa paní Johanna E. Fell mimo jiné řekla, že v Německu nemají politici žádný vliv na navyšování koncesionářských poplatků. Obě dámy upozornily na nutnost šíření vysílání veřejné služby prostřednictvím všech dostupných platforem, tedy včetně internetu.

Předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky pan Jiří Oberfalzer závěrem shrnul, že tento seminář je důležitou součástí naší široké a názorově pestré diskuse o tom, co je služba veřejnosti či jaké pořady splňují její kritéria. V mnohém se můžeme poučit, především pak v nezávislosti médií veřejné služby na politických tlacích a v oblasti jasných a objektivních kritérií pro posuzování toho, co je a co není službou veřejnosti.

Pracovní cesta do Spolkové republiky Německo

Studijní cesta k tématům postupu procesu digitalizace a fungování médií veřejné služby se uskutečnila ve dnech 12. - 14. října 2009, krátce po spolkových volbách. Zúčastnili se jí senátot Jiří Oberfalzer, senátor Vladimír Dryml a tajemník komise.

Delegace navštívila Úřad spolkového pověřence pro otázky médií a kultury, Spolkové ministerstvo hospodářství a technologií. Dále Mediální agenturu Berlína a Braniborska a Spolkovou radu (Bundesrat). Na všech těchto stupních senátoři diskutovali situaci německých médií, přechod na digitální vysílání a zejména způsob výkonu veřejného dohledu na fungováním médií veřejné služby.

V mediální agentuře a při návštěvě vedení ARD byl obraz o mediálním světě SRN doplněn ještě ze strany poskytovatele veřejné služby.

Senátoři získali ucelený obraz o fungování médií veřejné služby v Německu a o způsobu fungování mediálních rad, které jsou nezávislé na parlamentu a vládě nejen při své práci, ale i při svém vzniku.

ZÁVĚR

SKSP se v roce 2009 sešla na 4. schůzích, na kterých mimo jiné projednala 5 návrhů zákonů, 1 výroční zprávu a 2 vládní návrhy zákona. SKSP se dále intenzivně věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

SKSP v roce 2009 uspořádala významný seminář s mimořádným zastoupením na straně přednášejících.

SKSP úspěšně plní cíle a plán činnosti, který si vytyčila.

Svou aktivitou a věcným a odborným přístupem k projednávané problematice, jakož i zájmem o činnost a fungování hlavních médií, zejména médií veřejné služby, SKSP navázala na svou předchozí činnost a potvrdila své respektované postavení jak v Senátu, tak v odborné veřejnosti.

 

Jiří Oberfalzer
předseda Stálé komise Senátu
pro sdělovací prostředky