Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova za rok 2009

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále jen „komise“) pracovala v prvním roce 7. funkčního období, tzn. od prosince 2008, v počtu 15 členů. Na první schůzi Senátu dne 26. listopadu 2008 byla předsedkyní této komise pro 7. funkční období zvolena senátorka Ludmila Müllerová a členy komise byli zvoleni senátoři a senátorky Hana Doupovcová, Jan Hajda, Václav Homolka, Jan Horník, Vítězslav Jonáš, Jana Juřenčáková, Karel Kapoun, Václav Koukal, Miroslav Nenutil, Božena Sekaninová, Pavel Sušický, Karel Šebek, Jiří Žák a Dagmar Zvěřinová.

Na 1. schůzi komise, konané dne 9. prosince 2008, byli zvoleni pro 7. funkční období tito senátoři a senátorky místopředsedy a místopředsedkyněmi komise: Vítězslav Jonáš, Jana Juřenčáková, Dagmar Zvěřinová a Jiří Žák. Dále byli zvoleni pro 7. funkční období tito ověřovatelé komise: senátor Václav Koukal, senátor Vítězslav Jonáš a senátorka Božena Sekaninová.

Na této 1. schůzi komise bylo dále schváleno delegování senátorky Ludmily Müllerové a senátora Karla Šebka do významné pracovní skupiny, zřízené na Ministerstvu financí k řešení rozpočtového určení daní, a rovněž bylo schváleno pokračování ve spolupráci komise se Spolkem pro obnovu venkova ČR i v roce 2009.

V prvním roce 7. funkčního období uskutečnila komise celkem 6 schůzí, z toho 2 výjezdní, a dva semináře. Mimo to pořádala nebo se organizačně podílela na pořádání řady dalších akcí, včetně zajišťování schůzí Spolku pro obnovu venkova ČR v prostorách Senátu. Rovněž přijala celkem 21 usnesení.

Na programu první schůze komise v prosinci 2008 bylo zejména zvolení nových místopředsedů a ověřovatelů komise v novém funkčním období.

Druhá schůze komise v lednu 2009 se věnovala zejména problematice připravovaného návrhu novelizace stavebního zákona, na kterém v té době pracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Na předsedkyni komise se obrátili někteří starostové obcí, kterým byl doručen dopis vrchní ředitelky sekce Ing. Renaty Hrbáčkové, který obsahoval mimo jiné návrh na redukci počtu stavebních úřadů zrušením těchto úřadů u obcí I. stupně. Zároveň byli starostové požádáni o zaslání stanoviska. Na jednání komise byli pozváni zástupci MMR, aby podali vysvětlení k této problematice.

Základní principy tohoto návrhu sdělila Ing. Marcela Pavlová a uvedla, že dopisem bylo obesláno celkem 619 starostů obcí, z nich 342 odpovědělo a pro zachování současného počtu stavebních úřadů se vyslovilo 268 starostů. Ministr Jiří Čunek doplnil, že hlavní důvody návrhu novely stavebního zákona jsou prokazatelné chyby v dosud platném zákoně z roku 2006. Cílem novely zákona je zjednodušení stavební činnosti stavebníkům a rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují stavební povolení. V otevřené diskusi vystoupila většina přítomných senátorek a senátorů. V jejich vystoupení zazněl převažující požadavek jak na zachování stávajícího počtu stavebních úřadů, tak i na umožnění výkonu stavebního úřadu i těm zaměstnancům obecních úřadů, kteří nemají VŠ vzdělání předepsané tímto zákonem. Na této schůzi byla představena nová tajemnice komise Alena Nohejlová.

Na třetí schůzi komise, která se konala v březnu 2009, bylo hlavním bodem programu další řešení pozemkových úprav v ČR. Jednání se zúčastnil Ing. Jiří Hladík, ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), Mgr. Eduard Kavala, předsedu Spolku pro obnovu venkova a Mgr. Marcela Harnová, tajemnice tohoto spolku.

Ing. J. Hladík ve své prezentaci detailně popsal historii pozemkových úprav na území ČR, a to od samotných počátků ve středověku až po dnešní dobu, přičemž nyní je u nás celkem 77 pozemkových úřadů, cca 35% půdy je u nás ohroženo erozí, společná zařízení v pozemkových úpravách jsou hrazena z prostředků kapitol VPS, MŽP, ŘSD a fondů EU (Sapard apod.). V současné době sílí obava z ohrožení dalších pozemkových úprav, resp. jejich restrikce, což má vliv jak na přírodu, tak i na možný úbytek pracovních míst na venkově, někteří zemědělští podnikatelé brzdí realizaci pozemkových úprav. Výsledkem společné debaty bylo pak schválení návrhu na uspořádání odborného semináře v Senátu k situaci v oblasti pozemkových úprav za účasti zástupců Ministerstva zemědělství a dalších institucí, včetně odborné veřejnosti, zemědělců, SMO ČR, SMS apod.

Čtvrtá schůze komise byla výjezdní, a to do Zlínského regionu na pozvání senátorky Jany Juřenčákové ve dnech 31. května až 2. června 2009. Hlavním bodem programu tohoto výjezdního zasedání komise bylo setkání se zástupci místních samospráv z okolních obcí a měst, kterého se zúčastnilo více než 25 starostů a místostarostů z regionu Luhačovicka a Uherskobrodska, včetně dalších hostů. Diskutovanými tématy byl zejména rozvoj venkova a problematika obcí v tomto regionu, pozemkových úprav, komunikace mezi obcemi a krajem a příslušnými ministerstvy, problematika zajišťování eGovernmentu ze strany menších obcí, realizace institutu veřejné služby, novela stavebního zákona, problémy s exekutory, operační programy rozvoje venkova, vztah mezi Sdružením místních samospráv ČR a Svazem měst a obcí ČR, rozpočtové určení daní a čerpání fondů z Evropské unie apod. Na závěr jednání se starosty bylo navrženo svolání diskuse o RUD na neutrální půdě, pokud možno v Senátu, s přizváním zástupců SMS ČR, SMO ČR a Ministerstva financí. Členové komise se v průběhu výjezdního zasedání zúčastnili dalších separátních jednání se starosty a zastupiteli obcí a měst Luhačovice, Uherský Brod, Komňa, Bylnice, Bojkovice a Vlčnova.

Pátá schůze komise se konala v září 2009 byla věnována zejména projednání návrhu na svolání odborného semináře 21. září 2009 v Jednacím sále Senátu na téma „Výkon přenesené působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní, se zaměřením na obce a města“, a to pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu. Svolání tohoto semináře bylo požadováno starosty na výjezdním zasedání komise do Zlínského regionu dne 1.6.2009. Záštitu nad tímto seminářem tento výbor schválil na své 14. schůzi dne 8. září 2009 a přijal k tomu své 68. usnesení. Členové komise vyslovili souhlas s předběžným programem semináře a výběrem přednášejících (Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí, Josef Bartoněk, předseda Sdružení místních samospráv ČR, Ing. Marek Vetýška, vedoucí oddělení Ministerstva vnitra, doc.Ing. Petr Tománek, vedoucí katedry veřejné ekonomiky Vysoké školy báňské Ostrava a zástupce Svazu měst a obcí ČR). Dále bylo jednáno o návrhu na spolupořádání slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku 2009 a slavnostního předání Oranžové a Zelené stuhy vítězům krajských kol dne 20. října 2009 v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Senátu.

Šestá schůze komise v listopadu 2009 byla opět výjezdní, a to do regionu Tachovsko na pozvání senátora Miroslava Nenutila. První den bylo hlavním bodem programu jednání s více než 20 starosty a dalšími zastupiteli obcí a měst Tachovského regionu v jednací síni historické budovy radnice města Stříbro. Jednání se aktivně účastnil i poslanec za tento region Ing. Václav Votava a náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Ivo Grüner. Diskutovalo se zejména o pozastavené přípravě novelizace zákona o RUD, o současných problémech Plzeňského kraje s financováním investic do obnovy silnic, škol a sociálních zařízení, o dobré přeshraniční spolupráci se Saskem, o problémech s udržením malých škol na venkově, o pozemkových úpravách apod. Členové komise na závěr sdělili, že na tomto jednání rádi využili možnost přímé diskuse s přítomnými starosty a dalšími zastupiteli o všech problémech jejich obcí a měst tohoto regionu. Z obdobných výjezdních zasedání komise do regionů vyplynuly vždy potřebné zkušenosti a informace o dění a problémech v jednotlivých venkovských oblastech a tento přímý kontakt senátorů a regionálních zastupitelů je nezbytný pro další práci komise i celého Senátu.

Druhý den ráno bylo zahájeno uzavřené jednání přítomných členů komise pod vedením její předsedkyně senátorky Ludmily Müllerové. Na programu bylo projednání těchto návrhů usnesení komise: k zahraniční cestě do Irska v prosinci 2009, ke spolupořádání Výroční konference Spolku pro obnovu venkova v Senátu dne 1. prosince 2009 a k uspořádání setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2009 v Senátu dne 8. prosince 2009. Pak následovalo ještě separátní jednání se starosty města Bezdružice a Konstantinových Lázní.

Komise dále zorganizovala dva velké semináře. První seminář se konal v květnu a věnoval se tématu pozemkových úprav jako klíčového nástroje rozvoje venkova. Na semináři za přítomnosti mnoha starostů i zaměstnanců pozemkových úřadů z celé republiky se hovořilo jak o současných problémech s financováním pozemkových úprav ze strany státního rozpočtu, tak zejména o prokazatelně pozitivním vlivu těchto úprav na životní prostředí, na zmírnění následků povodní a přívalových dešťů, na zvýšení ekologické stability krajiny apod.

Druhý seminář s názvem „Výkon přenesené působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní (RUD), se zaměřením na obce a města“, se konal v září, a to pod záštitou Výboru Senátu pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Předsedkyně komise senátorka Ludmila Müllerová ve svém úvodním projevu uvedla hlavní důvody svolání tohoto semináře, což byl požadavek starostů menších měst a obcí, který zazněl na výjezdním zasedání komise do Zlínského regionu 1. června t.r., aby na půdě Senátu byl veřejně diskutován problém nedostatečného finančního zajištění výkonu přenesené působnosti státní správy, a to i v souvislosti s pozastavením prací na přípravě návrhu novelizace zákona o rozpočtovém určení daní a reálnému propadu v oblasti příjmů měst a obcí díky současné ekonomické krizi. Přítomné starosty zaujali svým vystoupením především Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí, dále Josef Bartoněk, předseda Sdružení místních samospráv ČR a Marek Vetýška, vedoucí oddělení podpory a členění veřejné správy Ministerstva vnitra. Jan Zikl mimo jiné sdělil starostům nejdůležitější „dobrou zprávu“ a to, že ministr financí i za této mimořádně složité ekonomické situace, kdy hrozí státnímu rozpočtu bezprecedentní rozpočtový schodek, rozhodl o kompenzaci 2 mld. Kč do rozpočtů obcí pro výkon přenesené působnosti státní správy.

Komise dále organizuje, spolupořádá nebo zaštiťuje řadu dalších akcí v Senátu. V roce 2009 to bylo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější nádraží ČR (červen), výstava s názvem „Česká republika na starých fotografiích“ ve výstavní síni Senátu (červenec), slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku 2009 a předání Oranžové a Zelené stuhy (říjen), beseda s delegací zemědělských odborníků z Ukrajiny (září), slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Město stromů“ (listopad), spolupořádání Výroční konference Spolku pro obnovu venkova ČR (prosinec) a na závěr roku pak uspořádání slavnostního setkání všech vítězů soutěže Vesnice roku 2009 pod záštitou předsedy Senátu v Hlavním sále Senátu (8. prosince 2009). Této významné akce se účastní vítězové krajských kol soutěže Vesnice roku, a to všichni oceněni Zlatou, Oranžovou, Zelenou, Modrou a Bílou stuhou. Po slavnostním aktu v Senátu pak následuje přijetí nejvýše oceněných starostů (Zlatá stuha) prezidentem České republiky na Hradě a pak i předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Plán zahraničních cest komise se v průběhu roku několikrát změnil. Původně naplánovaná cesta na jaře do Itálie se neuskutečnila pro nezájem italské strany a dodatečně navržená cesta na Ukrajinu na podzim nebyla doporučena pracovníky naší ambasády v Kyjevě z důvodu aktuální politické situace na Ukrajině. Proto se komise rozhodla pro vycestování do Irska v prosinci, přičemž naše ambasáda v Dublinu v čele s velvyslancem Tomášem Kafkou operativně připravila kvalitní program pro delegaci 4 senátorů komise. Cesta se uskuteční ve dnech 14. až 17. prosince a těžiště programu této cesty bude v jednání s partnerským orgánem naší komise v Irském Parlamentu, dále při jednání na Ministerstvu pro regionální rozvoj Irska a v návštěvě Agentury pro podporu rozvoje Západního Irska.

Jednotliví členové komise se zúčastňují dalších akcí, jako např. celostátní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, Dní malých obcí a dalších akcí, seminářů a konferencí, pořádaných Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a dalšími subjekty a institucemi, v jejichž náplni je rozvíjení venkovských oblastí.

Ve všech výše uvedených aktivitách bude komise pokračovat i v roce 2010.

Ing. Ludmila Müllerová, v.r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova