Výbor pro územní rozvoj, veřejnou spravu a životní prostředí v roce 2005

Na první schůzi v 5. funkčním období, která se konala 15. prosince 2004, byl znovu zvolen předsedou výboru senátor Jiří Brýdl. Došlo také ke změně ve složení výboru: Brýdl Jiří, Eybert Pavel, Fejfar Petr, Horník Jan, Kalbáč Josef, Mitlener Jaroslav, Moldan Bedřich, Pelc Miloslav, Rakušan Jan, Seitlová Jitka.

Složení výboru:

předseda:

 • Jiří Brýdl

místopředsedové:

 • Pavel Eybert
 • Petr Fejfar
 • Jaroslav Mitlener
 • Jitka Seitlová

členové:

 • Jan Horník
 • Josef Kalbáč
 • Bedřich Moldan
 • Miloslav Pelc
 • Jan Rakušan

V uvedeném roce výbor projednal na 21. schůzích:

 • 29 návrhů zákonů;
 • 1 Zprávu o životním prostředí České republiky;
 • 1 Strategii udržitelného rozvoje;
 • 4 mezinárodní smlouvy a úmluvy;
 • 6 legislativních aktů EU.

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru)

Leden

Ve středu 12. 1. 2005 se uskutečnilo v prostorách Senátu 2. zasedání „Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství“, které výbor pořádal ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj - odbor Rámce podpory Společenství.

Únor

Ve dnech 2. - 3. 2. 2005 se předseda výboru Jiří Brýdl zúčastnil zahraniční pracovní cesty na Slovensko. Delegace byla vedená předsedou Senátu panem Přemyslem Sobotkou. Zahraniční pracovní cesta se konala na základě pozvání předsedy Národní rady Slovenské republiky Pavola Hrušovského.

Výbor uspořádal ve dnech 9. - 10. 2. 2005 výjezdní zasedání na zámku Štiřín. Zde členové výboru projednali obsáhlou Zprávu o životním prostředí za rok 2003 a Strategii udržitelného rozvoje ČR.

Výbor též projednal a schválil jmenování senátora Bedřicha Moldana do Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Březen

Dne 23. 3. 2005 se členové výboru setkali s generálním ředitelem Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s. panem Ing. Ladislavem Mackou, který obeznámil senátory s činností banky a možnostech jejího využívání.

Následující týden 30. 3. 2005 se účastnil jednání výboru pan Brian Wilson(čestný předseda společnosti Czech Venti a. s.) poslanec dolní komory Britského parlamentu a zmocněnec pro obchod se zaměřením na energetiku, kde se projednával návrh zákona o obnovitelných zdrojích energie.

Duben

V tomto měsíci práce výboru spočívala v projednávání návrhů zákonů a dokumentech EU.

Květen

Dne 23. 5. 2005 výbor přijal (Jiří Brýdl, Jitka Seitlová, Miloslav Pelc), formou pracovního oběda, delegaci Výboru pro místní samosprávu Státní dumy Ruské federace včele s jeho předsedou Vladimirem Semenovichem Mokrym.

Výbor projednal a schválil 18. 5. 2005 jmenování senátora Jiřího Brýdla do výběrové komise pro Státní program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, jako zástupce Senátu Parlamentu ČR.

Červen

Ve dnech 6. - 10. 6. 2005 uskutečnila část výboru ve složení Jan Horník, Josef Kalbáč, Bedřich Moldan, Miloslav Pelc spolu s předsedou Jiřím Brýdlem zahraniční pracovní cestu do Italské republiky.

Dne 9. 6. 2005 přijal výbor ve složení Pavel Eybert, Jitka Seitlová a Jaroslav Mitlener, místopředsedové výboru, delegaci Stálé komise pro životní prostředí Senátu Thajského království. Delegace nabídla zástupcům senátního výboru, možnost návštěvy v Thajském království v druhé polovině roku.

Červenec

Zástupci výboru, senátoři Pavel Eybert, Jaroslav Mitlener, Petr Fejfar včele s předsedou Jiřím Brýdlem se setkali se zástupci Jihoafrické republiky, kterou vedl předseda Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky J. E. pan Mninwy Johannes Mahlangu.

Do regionu (Šumava) senátora Josefa Kalbáče, členové výboru uspořádali výjezdní zasedání ve dnech 19. - 20. 7. 2005. Hlavními tématy byly jednak ochrana přírody ve spojení s rozvojem regionu a jednak problematika kůrovcem zničených lesů. Senátoři se setkali se starosty šumavských obcí, hejtmanem, ředitelem krajského úřadu a zástupci ministerstev.

Září

Výbor v rámci svého výjezdního zasedání ve dnech 9.- 11. 9. 2005 do centrálního Krušnohoří a na Karlovarsko převzal záštitu nad sportovní akcí „Karlův krok“ - Nordic walking marathon (chůze s holemi) na Božím Daru, které se aktivně senátoři zúčastnili. Senátor J. Horník předal cenu Senátu nejstaršímu účastníkovi akce, kterým se stala paní Ingrid Koltermann (r. 1938). Výbor se, mimo jiné, seznámil s manufakturní výrobou skla ve firmě Moser a. s. a setkalse s ředitelem Grandhotelu PUPP a.s. Romanem Vachem a vedoucím Infocentra Karlovy Vary Petrem Masákem, s kterými projednával zejména možnosti rozvoje cestovního ruchu nejen na Karlovarsku, ale v celé České republice.

V úterý 13. 9. 2005 se uskutečnil v Senátu seminář na téma „Problematika odkanalizování obcí“, jehož gestorem byl senátor Jaroslav Mitlener, místopředseda výboru. Přítomní starostové a zástupci vodohospodářských společností diskutovali se zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí o tom, jak splnit podmínky Přístupové smlouvy v čištění odpadních vod.

Výbor projednal a schválil jmenování senátorky Jitky Seitlové, místopředsedkyně výboru, do Rady SÚRAO dne 14. 9. 2005.

Téhož dne 14. 9. 2005 se členové výboru setkali se starosty obcí a diskutovali o novele zákona o obcích a o znovuzavedení označení městyse, města.

Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v hlavním městě Bolívarovské republiky Venezuela, který se konal 5. - 8. října 2005, se zúčastnil za výbor senátor J. Horník.

Výbor schválil účast senátora P. Fejfara, místopředsedy výboru na XIII. Mezinárodním kongresu a výstavy Odpady - Luhačovice ve dnech 20. - 22. září, jako zástupce výboru.

Dne 21. 9. 2005 se v prostorách Senátu konala česko - britská konference na téma „Město bez emisí“, gestorkou semináře byla senátorka Jitka Seitlová, místopředsedkyně výboru a byla diskutována tato témata: Politika ochrany klimatu: současný stav a perspektiva; změny klimatu a věda: výsledky výzkumu a jejich význam pro formulaci opatření na ochranu klimatu; Město bez emisí: utopie nebo nutnost? Dostupné možnosti řešení pro města a kraje; Ochrana klimatu a průmysl: příležitost nebo hrozba?

Říjen

Seminář ohledně „Problematiky Národní parku Šumava se konal 19. 10. 2005“. Gestorem semináře byl Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., který celý seminář zahájil a ve spolupráci s předsedou výboru a senátorem Jiřím Brýdlem také moderoval. Seminář se věnoval převážně poslání a základní koncepci NP Šumava, dále pak vztahu obcí k němu, problematice prvních zón a formě a obsahu hlavních aktivit v této chráněné krajinné oblasti. Potřeba uspořádání podobného semináře vznikla v červenci tohoto roku během výjezdního zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na Šumavě. Seznam pozvanýcha vystupujících byl velmi pestrý a zastupoval rozdílné pohledy na budoucí koncepci Národního parku Šumava. Na semináři postupně vystoupili zástupci Senátu, Poslanecké sněmovny, ministr životního prostředí, exministři životního prostředí a hejtmani Jihočeského a Plzeňského kraje, tedy krajů, ve kterých se rozkládá NP Šumava. Byla to velmi zásadní výměna názorů zástupců samospráv, státní správy, biologů, ochránců přírody a lesníků. Z bohatých prezentací a diskuse nelze vyvodit jednoznačné závěry, přesto lze konstatovat, že se přítomní shodli na tom, že ve vážné diskusi je třeba pokračovat. V konečné fázi by tato diskuse měla vyústit v návrh zákona o NP Šumava.

Ve dnech 20. - 21. 10. se ve Štrasburku konala konference, kterou spolupořádala Rada Evropy a pozvala na ni výbory zabývající se vodou a životním prostředím. Za výbor se konference zúčastnil senátor Bedřich Moldan.

Ve dnech 23. - 30. 10. 2005 se místopředsedové výboru, Pavel Eybert, Petr Fejfar, Jaroslav Mitlener, Jitka Seitlová spolu s předsedou výboru Jiřím Brýdlem zúčastnili zahraniční pracovní cesty do Thajského království.

V úvodní části návštěvy ve dnech 24. - 26. 10. 2005 senátoři navštívili oblasti postižené tsunami v provinciích Phuket a Krabi. Dále proběhlo setkání se zástupcem guvernéra provincie Phuket, zástupcem guvernéra provincie Krabi a se zástupci samosprávy vesničky Kamala, ve které probíhá rekonstrukce mateřské školky, která je financovaná nevládní organizací ADRA ČR. Zástupci těchto regionů velice kladně hodnotili pomoc poskytnutou ČR. Senátoři se též setkali s místopředsedou Senátu Thajského království, panem Niponem Wisityuthasartem.

Pro děti postižené AIDS bylo uspořádáno dopoledne plné her, kde velvyslanec Jiří Šitler spolu s předsedou výboru předal finanční pomoc od české organizace „Hnutí Stonožka“ zástupkyni Merci Centra.

Jedním z výsledků jednání je plánovaná cesta skupiny thajských investorů do ČR.

Listopad

Pod záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jiřího Brýdla se dne 2. 11. 2005 konala Národní konference s názvem Efektivní stát - partner samosprávy.

Cílem konference bylo vymezit základní okruhy problémů ve vztahu občana, samosprávy a státu v moderním světě. Ve svém úvodním projevu předseda Senátu Přemysl Sobotka uvedl: „Téma státu a jeho efektivity je tématem přesahujícím běžný politický rozměr jednoho volebního období. Je proto zapotřebí hledat odborný konsensus napříč stranami.“

Hlavními tématickými okruhy konference byly: rozsah působnosti státu, elektronizace veřejné správy, hospodaření s prostředky a samostatná působnost vs. působnost přenesená.

Dne 11. 11. 2005 výbor konal konferenci „Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností za odborné podpory Vysoké školy ekonomické, fakulty Národohospodářské, katedry Veřejné správy a regionálního rozvoje“, záštitu nad konferencí převzala rektorka VŠE v Praze Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Cílem konference bylo seznámit a informovat zástupce regionálních a municipálních samospráv, zástupce z univerzit, podnikatele a také odbornou veřejnost o specifikách managementu ve veřejné správě s akcentem pro potřeby regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Ostatní aktivity členů výboru

J. Brýdl

 • zástupce VUZP v Monitorovacím výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem
 • zástupce VUZP v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Horská služba
 • člen Hospodářské rady vlády ČR
 • člen Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • člen výběrové komise pro Státní program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj

P. Eybert

 • člen Řídící komise Programu obnovy venkova
 • místopředseda dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
 • člen Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

P. Fejfar

 • člen Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání

J. Horník

 • člen Podvýboru pro cestovní ruch Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

J. Kalbáč

 • člen Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání
 • místopředseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy
 • místopředseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

B. Moldan

 • člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj

J. Mitlener

 • člen Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 • člen Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění NATO
 • místopředseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

M. Pelc

 • člen Mandátového a imunitního výboru

J. Rakušan

 • místopředseda Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 • člen Organizačního výboru

J. Seitlová

 • členka Rady SÚRAO
 • místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • členka Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu
 • členka Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání
 • ověřovatelka Senátu