Výroční zpráva Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí za rok 2004

Ve 4. funkčním období tj. od 1. 1. 2003 – 15. 12. 2004 bylo složení výboru následující:

předseda:

 • Jiří Brýdl

místopředsedové:

 • Pavel Eybert, gesce nad veřejnou správou
 • Jitka Seitlová, gesce nad životním prostředí
 • Vladimír Schovánek, gesce nad územním rozvojem

členové:

 • Stanislav Bělehrádek
 • Petr Fejfar
 • Rostislav Harazin
 • Josef Kalbáč
 • Jaroslav Mitlener
 • Miloslav Pelc
 • Jan Rakušan

V uvedeném období výbor projednal na 23 schůzích:

 • 42 návrhů zákonů;
 • 5 mezinárodních smluv a úmluv;
 • 1 evropskou agendu

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru):

Leden

Výbor začal pracovat již 14. 1. 2004, projednáváním návrhů zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou P ČR a zároveň zhodnotil činnost výboru za rok 2003.

Únor

Ve dnech 10. - 13. 2. 2004 se uskutečnilo Výjezdní zasedání výboru do regionu senátora Rostislava Harazina, Bruntálsko – Jeseník, kde se členové výboru setkali s podnikateli regionu, starosty regionu, pracovníky obce Svatá Hora a pracovníky Horské služby. Navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, CHKO Jeseník a lázně Karlova Studánka.

Předseda Jiří Brýdl se zástupci výboru přijal dne 17. 2. 2004 ministra regionálního rozvoje a veřejných prací Bulharské republiky V. Tzerovského.

Dne 4. 2. 2004 se v Jednacím sálu Senátu konalo diskusní setkání členů výboru se zástupci Twinningového projektu Phare 2001 za účasti pana Pierre Calzata, předvstupního poradce. Na základě důsledné analýzy decentralizačního procesu probíhajícího v České republice byly francouzskými experty vypracovány návrhy „Podpora decentralizačního procesu a příprava krajů a obcí na výkon svěřených působností“, které byly předmětem obsáhlé diskuse.

Březen

V tomto měsíci, mimo běžných výborových schůzí, na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR – odbor Rámce podpory Společenství výbor jednal o možnosti uspořádat přípravné zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství v Senátu.

Duben

Dne 5. 4. 2004 se za odborné podpory Ministerstva pro místní rozvoj – odbor Rámce podpory Společenství konalo Přípravné zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství.

Ve dnech 15. – 16. 4. 2004 za odborné podpory Ministerstva životního prostředí ČR a Federálního ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska výbor uspořádal mezinárodní konferenci „Globální obchodování s emisemi skleníkových plynů“.

Květen

Na schůzi výboru dne 11. 5. 2004 proběhlo setkání výboru s ministrem životního prostředí ČR RNDr. Liborem Ambrozkem , který seznámil členy výboru s problematikou vstupu do EU ve vztahu k životnímu prostředí. Dále zodpověděl okruhy otázek: vyhlašování maloplošných chráněných oblastí nad rámec zákona – NATURA; režim vodáckého provozu na horním toku Vltavy – CHKO; problematika obchodování s emisemi.

Na další schůzi výboru dne 18. 5. 2004 se členové výboru setkali s generálním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Miloslavem Vaňkem, který je seznámil se strukturou, působností úřadu a vazbami mezi územními pracovišti, krajskými pracovišti a centrem a zkušenostmi s aplikací zákona č. 201/2002 Sb. po jeho novele.

Červen

Ve dnech 7. – 10. 6. 2004 zástupci výboru přijali delegaci Výboru pro místní samosprávu, regionální politiku a veřejné práce Národního shromáždění Bulharské republiky vedenou předsedou výboru panem Remzim Osmanem.

Ve dnech 23. – 25. 6. 2004 zástupci výboru přijali Výbor pro životní prostředí Senátu Italské republiky v čele s předsedou výboru panem Emiddiem Novim.

Pod záštitou senátora R. Harazina se dne 29. 6. 2004 sešel Český národní komitét pro prevenci a hašení požáru.

Červenec

Senátor M. Pelc se zúčastnil jako člen Stálé komise pro rozvoj venkova jednání s partnerskými výbory obou komor Parlamentu ve dnech 6. – 9. 7. 2004 ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Senátor S. Bělehrádek ve dnech 4.- 10. 7. 2004 byl přítomen na výročním zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve Velké Británii.

Srpen

Během toho měsíce se připravovala velmi významná mezinárodní konference na téma „Budoucnost strukturální politiky EU“. Výbor se jí rozhodl uspořádat ve spolupráci s Institutem pro strukturální politiku o.p.s. – IREAS, KONRADA – ADENAUERA – STIFTUNG začátkem měsíce října.

Členové výboru se zúčastnili 31. 8. 2004 setkání s vedoucími pracovníky zastupitelských úřadů ČR.

Září

Senátor P. Fejfar ve dnech 19. – 22. 9. 2004 byl členem oficiální návštěvy delegace Senátu České republiky vedené P. Pithartem, předsedou Senátu PČR v Rumunsku.

Dne 21. 9. 2004 zástupci výboru v čele s předsedou J. Brýdlem přijali delegaci Výboru pro životní prostředí a veřejnou správu Parlamentu Irska, kterou vedl předseda výboru Seán Power.

Dne 28. 9. 2004 se člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění OBSE S. Bělehrádek účastnil v Řecku Konference o obchodování lidmi a II. parlamentního fóra o Středozemí.

Říjen

Dne 4. 10. 2004 proběhla mezinárodní konference na téma „Budoucnost strukturální politiky EU“, kterou výbor pořádal ve spolupráci s Institutem pro strukturální politiku o.p.s. – IREAS, KONRADA – ADENAUERA – STIFTUNG. Cílem konference bylo seznámit a informovat zástupce regionálních a municipálních samospráv, podnikatele a také odbornou veřejnost o budoucnosti strukturální politiky, nastavených tendencích vývoje a předpokládaných změnách.

Dne 15. 10. 2004 na setkání, které proběhlo v prostorách Senátu, s prezidentem Spolkové republiky Německa H. Köhlerem, byl delegován senátor J. Rakušan.

Ve dnech 21.10. – 1. 11. 2004 proběhla zahraniční pracovní cesta výboru do Austrálie. Pracovní cesty se účastnili senátoři J. Brýdl, V. Schovánek, J. Mitlener, S. Bělehrádek, M. Pelc.

Listopad

Dne 12. 11. 2004 se konal seminář na téma „Trestní prosazování práva životního prostředí“, který pořádal výbor za odborné podpory Velvyslanectví Spojených států amerických, gestorkou semináře byla senátorka J. Seitlová, místopředsedkyně výboru.

Ve dnech 29. 11. – 30. 11. 2004 se uskutečnila společná schůze výborů pro životní prostředí národních parlamentů členských států Evropské unie v Bruselu na kterou byli výborem doporučeni za výbor místopředsedkyně J. Seitlová a J. Mitlener.

Prosinec

Dne 15. 12. 2004 se uskutečnily volby týkající se 5. funkčního období Senátu Parlamentu České republiky.

Ve výboru byly projednány tyto návrhy zákonů:

Seznam usnesení 2004

Senátní tisk č. 244 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 245 - Návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 204 - Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské úmluvy o krajině Dát souhlas
k ratifikaci
Senátní tisk č. 197 - Návrh - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999 Dát souhlas
k ratifikaci
Senátní tisk č. 201 - Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze Dát souhlas
k ratifikaci
Senátní tisk č. 248 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1995 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 250 - Návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 251 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 252 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1993 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů chváleno
Senátní tisk č. 261 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 249 - Návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 254 - Návrh zákona o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 260 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. Schváleno
Senátní tisk č. 259 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 262 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů Odročeno
Senátní tisk č. 284 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Neprojednáno
Senátní tisk č. 286 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 293 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 313 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony Schváleno
Senátní tisk č. 312 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Nezabýval se
Senátní tisk č. 307 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 335 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách Vráceno
s pozměňovacím
návrhem
Senátní tisk č. 350 - Návrh zákona správní řád Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 351 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu Vráceno
s pozměňovacím
návrhem
Senátní tisk č. 361 – Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství podepsaná ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 a Protokol k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství podepsaný ve Washingtonu dne 19. listopadu 1956 Dán souhlas
k přistoupení ČR
Senátní tisk č. 368 – Návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Schváleno
Senátní tisk č. 369 – Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Schváleno
Senátní tisk č. 367 – Návrh zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 370 – Návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některých státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností Schváleno
AGENDA EU - ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Stimulující technologie pro udržitelný rozvoj: Akční plán environmentálních technologií pro Evropskou unii Vzato na vědomí
Senátní tisk č. 385 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtový pravidla), ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 386 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 387 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 391 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Schváleno
Senátní tisk č. 388 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) Schváleno
Senátní tisk č. 392 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 382 - Vládní návrh, kterým se předkládá PČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) Dán souhlas k ratifikaci
Senátní tisk č. 437 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 431 – Návrh zákona o správních poplatcích Schváleno
Senátní tisk č. 447 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 450 – Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů Schváleno
Senátní tisk č. 445 – Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Vráceno
s pozměňovacími
návrhy
Senátní tisk č. 458 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Schváleno
Senátní tisk č. 453 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Schváleno
Senátní tisk č. 454 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Schváleno
Senátní tisk č. 258 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Záznam
Senátní tisk č. 432 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích Záznam
Senátní tisk č. 457 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Záznam

* Všechny uvedené semináře, veřejná slyšení a zahraniční cesty jsou přístupné na webových stránkách Senátu

Ostatní aktivity členů výboru

J. Brýdl

 • podvýbor pro kulturní dědictví
 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
 • zástupce VUZP v Monitorovacím výboru Rámce podpory Společenství s hlasovacím právem
 • zástupce VUZP v dozorčí radě obecně prospěšné společnosti Horská služba
 • člen Hospodářské rady vlády ČR

P. Eybert

 • člen Řídící komise Programu obnovy venkova
 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

J. Seitlová

 • rada SÚRAO
 • předsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • členka Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu

P. Fejfar

 • člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj

J. Kalbáč

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

S. Bělehrádek

 • člen stálé delegace do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

M. Pelc

 • člen Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

R. Harazin

 • Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

J. Rakušan

 • Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Mgr. Jiří Brýdl v. r.
předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí