Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu v roce 2004

Ekonomická témata jsou dnes prioritou české společnosti. Ta si plně uvědomuje, že pouze dobře fungující a výkonná ekonomika je schopna garantovat trvalý pozitivní vývoj v oblasti životního prostředí a současně, po nezbytných systémových změnách, zajištěný sociální a zdravotní systém.

Tato skutečnost staví práci Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu do velmi zodpovědné role. Výbor je jediným ekonomickým výborem Senátu.

Hlavní zaměření činnosti výboru je samozřejmě na legislativní oblast. Výbor ale rovněž zajišťuje řadu prezentací, seminářů, rozprav a veřejných slyšení na aktuální témata související s jeho činností a s aktuální legislativní tématikou.

Významný okruh činnosti výboru, i když často zejména médii zpochybňovaný, představují zahraniční cesty. Ty jsou již ve stádiu přípravy plány konzultovány nejen s příslušnými ministerstvy tj., Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale zejména s Hospodářskou komorou ČR a jejím teritoriálními články.

Lze konstatovat, že všechny cesty výboru jsou zaměřeny na posílení ekonomických vztahů s danou oblastí, obvykle na konkrétní ekonomické záměry a mají jim pomoci zajistit politickou podporu.Ministerstvo průmyslu a obchodu velmi pozitivně hodnotilo přínos našich cest v roce 2004.

V legislativní oblasti je pro výbor charakteristická nadprůměrná vytíženost. Z celkového počtu 161 projednávaných zákonů Senátem v roce 2004 jich výbor projednal 92 (57,14%), u 90 zákonů (55,90%) byl výborem garančním.

Mezinárodních dohod a smluv výbor projednal 16 z celkového počtu 40 projednávaných plénem (40%).

Pro projednání těchto materiálů se výbor sešel na 50ti schůzích.

Jako každý rok uspořádal i v roce 2004 výbor řadu seminářů. Ve spolupráci s Institutem pro strukturální politiku (IREAS) a ve vazbě na program EU, PHARE to byla témata:

  • systém podporování projektů v rámci operačního programu zemědělství a „Horizontálního plánu rozvoje venkova“
  • systém podporování projektů v rámci Operačního programu průmysl a podnikání
  • systém podporování projektů v rámci Operačního programu infrastruktura
  • systém podporování projektu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů
  • budoucnost zemědělské politiky EU.

Spolu s Hospodářskou komorou ČR byl organizován a velmi hojně navštíven seminář „Podnikatelský potenciál ČR a jeho podpora při vstupu do EU“.

Seminář na téma „Novela energetického zákona – česká energetika na jednotném vnitřním trhu EU“ pořádaný společně s Euro-Czech Forum měl zákonodárcům před závěrečným projednáním ve výborech a na plénu osvětlit problematiku novely a současně vyslechnout názory uživatelů na zásadní změny které přináší.

Velmi zajímavý byl i seminář „Spolupráce veřejného a soukromého kapitálu v ČR“, pořádaný spolu se společností Euro-konsult. Cílem bylo osvětlit principy „PPP“ v České republice zatím prakticky neužívané a informovat o využívání této možnosti ve státech Evropské unie.

Výbor vnímá velmi citlivě problematiku malého a středního podnikání, ve kterém vidí pilíř stability české ekonomiky. I z těchto důvodů zorganizoval rozpravu, na které zástupci ministerstva průmyslu a obchodu podali zprávu o vývoji v této oblasti a o podpoře realizované v roce 2003.

Každoročně jsou organizována i výjezdní zasedání. Tentokrát to bylo do České národní banky, kde jsme byli informováni o aktuální ekonomické a měnové situaci a o výhledu ve vztahu na vstup do EU. Diskutovány byly rovněž otázky strategie přistoupení k euru.

Další výjezd byl do společnosti Aero Vodochody a.s. Ten měl za cíl seznámit se nejen s jeho výrobním programem, ale s celou problematikou leteckého průmyslu. Byly diskutovány otázky zachování, ale zejména rozvoje tohoto technologicky špičkového odvětví průmyslu a role Parlamentu v tomto procesu.

Je nadbytečné opakovat, že výbor má eminentní zájem na rozvoji ekonomiky České republiky. Jsou sledovány prioritní cíle českého exportu, které by tomuto rozvoji mohly napomoci. Mezi ně patří zajisté teritorium SNS. Členové výboru se proto opětovně účastnili Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradě a dvou podnikatelských misí do významných oblastí Ruské federace. Z toho důvodu jsme uskutečnili prezentaci Komory Společenství nezávislých států na výboru. Diskutovali jsme poslání komory při podpoře a působení českých firem v Rusku a zemí Společenství nezávislých států. Byla dohodnuta trvalá podpora výboru těmto cílům.

Z hlediska politického, ale hlavně ekonomického, byla velmi významná cesta několika členů Výboru do Argentiny. Většina jednání byla cílena a směřována k podpoře české investice v Rio Turbio v provincii Santa Crus. Projekt energobloku dostává již konkrétní podobu, reálná je však účast ČR v dalších navazujících oblastech. V Argentině byl rovněž zájem o českou dopravní techniku. Poptávky byly předány po příjezdu tuzemským firmám.

Několik členů Výboru doprovázelo místopředsedu Senátu na cestě do VSR. Tato oblast je z hlediska perspektivního rozvoje velmi zajímavá a ČR nevyužívá dostatečně své výjimečné pozice dané kontakty z posledních padesáti let. V jednání vietnamská strana potvrdila svůj zájem o dodávky zejména z oblasti energetiky. Po návratu byly informace předány vedení MPO. S ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou pak byla diskutována nutnost znovuzřízení generálního konzulátu v Ho-Či-Minově městě, které je charakteristické koncentrací vietnamské ekonomiky, největším tempem růstu HDP a největším podílem na HDP Vietnamu.

I pro rok 2004 bohužel platilo, že Výbor musel z finančních důvodů odmítnout účast svých členů na některých dalších akcích organizovaných exportními organizacemi či MPO.