Činnosti Ústavně-právního výboru v roce 2004

Ústavně-právní výbor Senátu pracoval v první polovině roku 2004 v tomto složení: Jaroslav Kubera, předseda výboru, JUDr. Richard Falbr, Ing. Edvard Outrata a Ing. Pavel Janata, místopředsedové ÚPV a Ing. Václava Domšová, Ing. Ondřej Feber, JUDr. Jaroslav Kubín, Mgr. Vladimír Kulhánek, Mgr. Ladislav Macák, Ing. Jiří Stodůlka a Ing. Jaromír Volný, členové ÚPV.

K první změně ve složení výboru došlo v červenci 2004 a to v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Jedním z úspěšných kandidátů byl JUDr. Richard Falbr, dosavadní místopředseda výboru. Dne 20. července 2004 bylo zahájeno první zasedání Evropského parlamentu v novém složení. Tímto dnem zanikl R. Falbrovi mandát senátora a ÚPV měl od tohoto okamžiku již pouze 10 členů.

Další změny ve složení výboru nastaly 15. a 16. prosince 2004, tj. na začátku nového funkčního období. Na první schůzi Senátu v 5. funkčním období rozhodl Senát kromě jiného o tom, že Ústavně právní výbor bude mít 11 členů a schválil nové složení výboru. Na ustavující schůzi výboru, která se konala dne 16. prosince byl opětovně zvolen předsedou výboru senátor J . Kubera. Jeho zvolení vzápětí potvrdil Senát. Místopředsedy výboru byli zvoleni senátoři O. Feber, P. Janata, J. Kubín a L. Macák.

V roce 2004 se výbor sešel na 14-ti zasedáních. Jednal celkem 14 dnů a projednal 45 návrhů zákonů a 13 mezinárodních smluv.

V 19-ti případech výbor doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit, v osmi případech vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, osmkrát doporučil Senátu, aby projednávaný návrh zákona zamítnul. Dvakrát výbor doporučil Senátu, aby se projednávaným návrhem zákona nezabýval. Ve třech případech se výboru nepodařilo dospět hlasováním k přijetí usnesení, což dokumentují tři záznamy z jednání.

Dále výbor projednával pět návrhů senátních návrhů zákonů. Ve dvou případech doporučil Senátu schválit tyto návrhy ve znění pozměňovacích návrhů přijatých v ÚPV. Třikrát navrhl Senátu, aby projednávaní těchto předloh odročil.

Výbor se zabýval také projednáváním mezinárodních smluv (celkem 13x). Ve dvanácti případech doporučil Senátu dát souhlas k ratifikaci, resp. k přístupu k přeložené mezinárodní smlouvě. Jedenkrát výbor doporučil Senátu , aby odročil projednávání výpovědi mezinárodní úmluvy (Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob).

V návaznosti na přijetí České republiky do Evropské Unie se Senát začal zabývat projednáváním otázek tzv. evropské agendy. Do působnosti Ústavně- právního výboru spadal materiál nazvaný Zelená kniha o sbližování, vzájemném uznávání a výkonu trestních sankcí. Výbor jej projednal dne 14.července 2004 a doporučil vzít tento materiál na vědomí.

Dále výbor projednal a doporučil Senátu vzít na vědomí Souhrnnou zprávu Veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2003. Výbor se zabýval také Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2002. Také v tomto případě navrhl Senátu vzít zprávu na vědomí a doporučit předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby ve spolupráci s inspektory úřadu upravil organizační strukturu ÚOOÚ tak, aby zajistila co nejlepší podmínky pro výkon mandátu Senátem volených inspektorů.

V průběhu celého roku se Ústavně-právní výbor zabýval projednáváním návrhů prezidenta republiky na nové soudce Ústavního soudu. Před ÚPV předstoupili postupně tito kandidáti: doc. Milan Galvas, CSc., JUDr. PhDr. Stanislav Balík, doc. JUDr. Michaela Židlická a JUDr. Ivana Janů. Kromě prvně uvedeného kandidáta (nominace doc. Milana Galvase, CSc.) výbor doporučil Senátu, aby s návrhy pana prezidenta na soudce Ústavního soudu vyslovil souhlas. Na samém začátku dalšího volebního období dne 16. prosince 2004 předstoupila před výbor další kandidátka na soudkyni Ústavního soudu JUDr.Jaroslava Novotná. V tomto případě výbor nedoporučil Senátu vyslovit se jmenováním souhlas.

Další aktivity výboru:

Dne 9. června 2004 se výbor sešel, aby projednal závěry z mezinárodní konference „Týden zahraničních Čechů“ pořádané Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve dnech 28. září – 4. října 2003. Z okruhů otázek, které spadají do působnosti výboru byla věnována největší pozornost možnosti realizovat volební právo v zahraničí. Členové výboru se jednoznačně shodli a přijali usnesení o tom, že budou podporovat zavedení korespondenční volby.

Ve dnech 5. – 7. října 2004 uspořádal výbor výjezdní zasedání v Moravskoslezském kraji , které bylo věnováno aktuálním problémům české justice a veřejné správy. Senátoři ÚPV při této příležitosti jednali s představiteli Krajského soudu v Ostravě, Okresního soudu a Okresního státního zastupitelství v Karviné a dále s představiteli Okresního ředitelství Policie ČR v Karviné. Kromě toho byli přijati hejtmanem Moravskoslezského kraje, primátorem města Karviná, představiteli města Havířov a starostou města Stonava. Dále byli přijati členy představenstva OKD, a.s. v Ostravě.

Dne 8. prosince 2004 uspořádal výbor v hlavním sále Senátu konferenci na téma: „Drogy, kriminalita, terorismus“.

Pokud jde o mezinárodní aktivity výboru, uskutečnili senátoři ÚPV dne 23.června 2004 přijetí delegace Ústavně-právního výboru Parlamentu Maďarské republiky vedené předsedou výboru dr. Pálem Vastaghem.

Dne 11. listopadu 2004 se konalo oficiální přijetí delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky vedené místopředsedou výboru poslancem Peterem Miššíkem. Tato jednání byla zaměřena na celou řadu politických otázek, na problematiku ústavního práva a základních právních kodexů a na otázky legislativního procesu.

Dále výbor uskutečnil dvě zahraniční pracovní cesty. Ve dnech 9.-12. května 2005 cestu do Švédského království. Ve dnech 15. - 23. října 2005 cestu do Brazílie.

Zpracovala: JUDr. Květa Skoupá, tajemnice ÚPV