Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v roce 2004

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova pracovala v roce 2004 ve stejném složení jako v roce 2003 a i v roce 2004 se pravidelně jednáních zúčastňoval senátor Josef Zoser.

Během tohoto roku se komise sešla na deseti zasedáních z toho dvou výjezdních.

Projednala zákony přikázané Organizačním výborem s doporučením schválit a to:

  • Návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, regulování obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů … doporučení schválit
  • Návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty …. doporučení schválit
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996Sb. o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů … doporučení schválit
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů předkladatelem byl Moravskoslezský kraj … doporučení schválit
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů … přijala pozměňovací návrhy a doporučila je zohlednit při projednávání
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů … doporučeno přijetí
  • Návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) … doporučeno přijetí tohoto návrhu zákona
  • Návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů … doporučeno přijetí

Při projednávání Návrhu zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ….. usnesení nebylo přijato.

Dále se komise zabývala iniciativním návrhem senátora Ondřeje Febera k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Při posledním jednání bylo jednání přerušeno a doporučeno porovnat tento návrh s analýzou Ministerstva financí a znovu iniciovat projednávání tohoto návrhu.

Uskutečnila se rozprava s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petrou Buzkovou na téma „Školská legislativa a její dopad do venkovského prostoru“.

Komise se podílela společně s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu na přípravě konferencí na téma „Systém podporování projektů v rámci Operačního programu zemědělství“ a „Horizontálního plánu rozvoje venkova a Budoucnost společné zemědělské politiky EU“, kde předseda komise vystoupil s úvodním referátem.

Dále komise zorganizovala v prostorách Senátu předávání zelených stuh, udílených v rámci soutěže Vesnice roku a předání ocenění reprezentantům ČR v evropské soutěži Entente Florale 2004 (Kvetoucí sídla).

Na svých výjezdních zasedáních v lednu navštívila Deštné v Orlických horách, kde se zabývala problematikou horské služby a v září navštívila zámek Kačina - Muzeum českého venkova a Národní hřebčinec Kladruby nad Labem.

Uskutečnila dvě zahraniční cesty. V červenci do Anglie, kde delegace navštívila Královskou zemědělskou výstavu, jednala v Parlamentu s předsedou výboru pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova, na Ministerstvu pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova se seznámila s britským programem rozvoje venkova a navštívila rodinnou farmu. V listopadu do Rakouska, kde v rámci naplánovaného programu jednala s členem dolnorakouské vlády, zemským radou Josef Plankem a s členy jeho kabinetu o organizační struktuře zemské správy ve spolkové zemi Dolní Rakousko, a struktuře dalších zájmových zastoupení. Na dalších jednáních se členové delegace seznámili s činností zemědělských komor.

Na svých posledních jednáních se členové komise vyjadřovali k tomu, aby komise byla povýšena na výbor, který by řešil záležitosti venkova a zemědělství.

Ing. Josef Vaculík, v.r.
místopředseda komise

V Praze dne 1. prosince 2004