Činnost Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova v roce 2003

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova byla zřízena usnesením Senátu č. 11 ze dne 4. prosince 2002 a usnesením Senátu č. 12 byl stanoven počet členů na 11, usnesením č. 15 bylo ustanoveno složení komise a usnesením č. 16 ze dne 5. prosince 2002 byl předsedou komise zvolen senátor Jan Fencl.

Složení komise:
Jiří Brýdl, Václava Domšová, Pavel Eybert, Ondřej Feber, Jan Fencl, Alena Gajdůšková, Jiří Liška, Martin Mejstřík, Miloslav Pelc, Petr Smutný, Josef Vaculík.

Schůzí komise se pravidelně zúčastňuje senátor Josef Zoser.

Úkolem komise je soustavně sledovat problematiku týkající se zemědělství a rozvoje venkova, podílet se na přípravě programů pro obnovu a rozvoj venkova, spolupracovat se Svazem měst a obcí, iniciovat a připomínkovat legislativní i nelegislativní iniciativy směřující k rozvoji venkova a podporovat iniciativy směřující k podnikání ve venkovském prostoru.

Na první schůzi komise byl zvolen místopředsedou senátor Josef Vaculík a ověřovatelé zápisů senátoři Jiří Brýdl, Pavel Eybert, Ondřej Feber a Alena Gajdůšková.

Komise se scházela v pravidelných, zhruba měsíčních intervalech a během roku 2003 sešla na 11 schůzích.

Na první schůzi komise 8. ledna 2003 byl projednáván návrh zákona o myslivosti, zpravodajem komise byl určen senátor Jan Fencl, který upozornil na legislativní nedostatky, které podle něho návrh skýtá. Bylo přijato usnesení, ve kterém komise Senátu doporučila vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.
Dále se komise zabývala návrhem činnosti.

Na druhé schůzi komise 29. ledna 2003 proběhla rozprava s ministrem zemědělství Jaroslavem Palasem na téma Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2001.

Komise se dohodla na uspořádání semináře k vládnímu návrhu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Na třetí schůzi komise 19. února 2003 proběhla rozprava s ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem na téma Programy podpor malých obcí a Fond životního prostředí.

13. března 2003 se uskutečnil Seminář k vládnímu návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vystoupili na něm následující hosté - náměstek ministra životního prostředí dr. Ladislav Miko, náměstek ministra zemědělství ing. Jaromír Vašíček, a další představitelé svazů. V úvodu přivítal přítomné místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Účast 63 pozvaných a v diskusi vystoupilo 13 účastníků.

Na čtvrté schůzi komise 25. března 2003 proběhla rozprava s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou na téma Rozpočtová určení daní.

Dále byla projednána petice zemědělců č. 130/02 – požadavky na vyvedení zemědělství z finanční krize a na vyjednání rovnoprávného postavení v EU. Na toto jednání byli přizvání zástupci Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů. Zástupci těchto organizací seznámili členy komise s důvodem, který vedl zemědělce k sepsání této petice. Peticí se již zabýval Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který přijal usnesení k uspořádání veřejného slyšení. Komise po rozpravě přijala podpůrné usnesení k uspořádání veřejného slyšení pod gescí senátora Milana Balabána, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a senátora Jana Fencla, předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Na páté schůzi komise 30. dubna 2003 byl projednáván Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 193). Na program komise byl zařazen v době, kdy nebyl ještě projednán v PS, tento návrh zákona byl vrácen vládě k přepracování. Komise po rozpravě doporučila pokračovat v této iniciativě, zvážit tvorbu vícezdrojového financování a užití těchto prostředků vázat i na rozhodnutí Senátu.

Dále se komise zabývala Vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 54), svým usnesením doporučila Senátu jeho přijetí.

Komise dále projednávala námět místopředsedy komise Josefa Vaculíka - Návrh, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů. V rozpravě zaznělo, že otevření tohoto zákona je velmi riskantní, vzhledem k otevření návrhů dalších restitučních titulů, proto komise doporučila přerušení projednávání tohoto bodu.

Komise se usnesla pořádat ochutnávku moravských vín po skončení schůze Senátu.

13. května 2003 bylo zorganizováno společně s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu veřejné slyšení na téma „Současné ekonomické postavení českého zemědělství a docílení rovnoprávního postavení v Evropské unii“, které proběhlo, o tento seminář byl ze strany zemědělské veřejnosti velký zájem, přítomno bylo cca 150 účastníků.

21. května 2003 po skončení schůze Senátu se uskutečnila pro všechny senátory na ochutnávku moravských vín, kde byla prezentována vína firem Habánské sklepy, Víno Mikulov a Bohemia sekt.

Na šesté schůzi komise 5. června 2003 byl projednáván Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. Komise přijala pozměňovací návrh senátora Josefa Vaculíka, který jej uplatnil na schůzi Senátu.
Dále pokračovala rozprava s předsedou Pozemkového fondu ČR Josefem Miškovským na téma Prodej státní půdy.
Předseda komise podal informaci o účasti na Konferenci předsedů zemědělských výborů parlamentů EU, které se zúčastnil společně s místopředsedu komise Josefem Vaculíkem. Seznámil s vystoupením Franze Fischlerla, člena Evropské komise zodpovědného za zemědělství.

Komise byla požádána o projednání Návrhu zákona o uvádění do oběhu osiv a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiv a sadby). Komise doporučila Senátu schválení zákona ve znění postoupeném PS, zpravodajem komise byl určen senátor Jan Fencl.

Na sedmé schůzi komise 9. července 2003 proběhla rozprava se zástupci Ministerstva zemědělství na téma Společná zemědělská politika EU a diskutované změny a zástupci Ministerstva životního prostředí na téma Současná a budoucí podpora ekologického zemědělství.

Na osmé schůzi komise 5. srpna 2003 byl projednáván Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů. Bylo přijato usnesení, se kterým se doporučuje Senátu schválit návrh zákona ve znění postoupeném PS . Zpravodajem komise byl určen senátor Josef Vaculík.

Byla podána informace o připravované zahraniční cestě do Saska a Bavorska a přijato usnesení, že se této cesty zúčastní senátoři Jan Fencl, Jiří Liška, Petr Smutný, Josef Zosef a jako náhradník Ondřej Feber.

Zahraniční cesta se uskutečnila ve dnech 22. až 25. září 2003 a zúčastnili se jí senátoři Jan Fencl, Václava Domšová, Josef Zosef a Petr Smutný. Senátoři byli přijati saským ministrem zemědělství a životního prostředí Steffenem Flathem. Diskuse byla zaměřena na společnou zemědělskou politiku v rámci Evropské unie, systém dotací a projekt Labské vodní cesty. Dále byli senátoři přijati prezidentem Zemského sněmu za účasti předsedů výboru pro zemědělství, výboru pro životní prostředí a rozvoj venkova. Zástupci se vzájemně informovali o Zemském sněmu a Senátu. Byla diskutována problematika slučování obcí a současná situace. Rovněž bylo diskutováno o přeshraniční spolupráci, o projektu „Evropská jednota“, o problematice vodní dopravy na Labi. V dalších den proběhlo jednání s odbornými pracovníky na ministerstvu zemědělství a životního prostředí, kde se senátory zajímala struktura zemědělství, restrukturalizace zemědělství v Sasku a reforma společné zemědělské politiky. Senátoři navštívili Zemědělskou společnost s.r.o. „AGRIKULTUR GmbH“ v obci Schonfeld-Weissig u Drážďan a obec Hinterhermsdorf, která byla několikrát vyhlášena jako nejkrásnější vesnice v rámci Německa.

V Bavorsku byli senátoři přijati ministrem zemědělství Bavorska Josefm Millerem, který je informoval o výsledku právě proběhnuvších volbách a o situaci v bavorském zemědělství. Návštěva a prohlídka pracovišť Zemského ústavu zemědělského v Grubu. Další den byl věnován jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj a životní prostředí, kde byli senátoři seznámeni se strukturou ministerstva, prezentací federálního systému v Německu a prezentací zaměřenou na zemský rozvojový plán a jeho vliv na venkov. Následovala návštěva obce Neukirchen beim Heiligen Blut, kde se senátoři seznámili s projektem „Dobré sousedství v bavorsko-českém pohraničí“.

Na deváté schůzi komise 16. října 2003 proběhla prezentace integrovaného administrativního a kontrolního systému a jeho role v příjmu plateb z EAGGF zástupci firmy EKOTOXA s. r. o. Opava.

Na desáté schůzi komise 25.listopadu 2003 proběhla rozprava s dr. Postráneckým, náměstkem ministra vnitra na téma Dopady reformy veřejné správy. Diskutovány byly otázky přiblížení výkonu státní správy a její dostupnost pro občany, nedostatečné úhrady výkonu státní správy a problematiku kontroly výkonu státní správy. Závěrem byl vznesen požadavek, aby výstupy z komise ministerstva vnitra, která se zabývá řešením problematiky venkovských oblastí, byly ve Stálé komisi Senátu projednány ještě před závěry předkládanými do vlády.

Bylo přijato usnesení k uspořádání semináře na téma „Zemědělství ČR“ společně s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu pod gescí senátora Milana Balabána, předsedy výboru a senátora Jana Fencla, předsedy komise.

Na základě požadavku předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijala komise usnesení, kterým schvaluje dlouhodobou spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova.

Komise přijala usnesení k uspořádání ochutnávky vín po skončení schůze Senátu dne 10. 12. 2003.

Na schůzi komise 9. prosince 2003 projednala Návrh, kterým se překládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001. Komise přijala usnesení ve kterém doporučuje Senátu dát souhlas k ratifikaci Dohody. Zpravodajem byl určen senátor Josef Vaculík.

Dále byl projednán Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijaté na 31. zasedání Konference FAO v Římě v listopadu 2001. Komise přijala usnesení, kterým doporučuje Senátu dát souhlas k přístupu ČR k mezinárodní smlouvě. Zpravodajem komise byla určena senátorka Václava Domšová.

Komise na doporučení senátorů Jiřího Brýdla a Václavy Domšové přijala usnesení k uskutečnění výjezdního zasedání komise do Deštného v Orlických horách. Výjezdní zasedání se uskuteční 7. – 9. ledna 2004 na téma Horská služba, rozvoj zimní turistiky v horských oblastech.

10. prosince 2003 po skončení schůze Senátu se uskutečnila ochutnávka moravských vín firmy Vinselekt Michlovský a.s.

16. prosince 2003 se uskutečnil Seminář na téma „Zemědělství České republiky“ a vystoupili na něm za ministerstvo zemědělství ing. Pavel Rybníček, státní tajemník , senátor ing. Jan Fencl, předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, doc. ing. Tomáš Doucha, ředitel Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky. V závěru semináře proběhlo vyhodnocení soutěže „Zemědělec roku 2003“ organizované Vydavatelstvím odborných titulů Zemědělec, Farmář …. Přítomno bylo 97 hostů.

Na 12. schůzi Senátu dne 10. prosince 2003 byla komise doplněna o senátora Josefa Kalbáče.

senátor Jan Fencl
předseda komise

V Praze dne 15. ledna 2004