Činnost Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v roce 2003

Desetičlenný výbor se sešel na třinácti řádných schůzích.

Zřídil dva podvýbory, pro rodinnou politiku a pro rovnoprávné uplatnění občanů se zdravotním postižením. Schválil i zřízení Podvýboru pro zabezpečení občanů v důchodovém věku. Tento návrh nebyl ale později na schůzi Senátu schválen.

Inicioval veřejné slyšení Senátu k zákonu o sociální pomoci. Uspořádal slyšení k problémům spojeným s převodem části zdravotnických zařízení na kraje.

Spolupořádal mezinárodní konferenci o rodině a parlamentní seminář „Pediatrická péče v ČR před vstupem do EU“.

Podílel se na slavnostním předání Jánského plaket dobrovolným dárcům krve a slavnostním křtu knihy J.Abrahámové „Možnosti časného záchytu rakoviny prsu“.

Uspořádal pracovní jednání o úhradách potravin pro zvláštní účely.

Delegace výboru navštívila Singapur , kde se seznámila jak se zdravotním tak sociálním systémem země. Byla přijata delegace partnerského výboru Národní rady Slovenské republiky a delegace UNFPA.


Projednávání zákonů a mezinárodních smluv

Výbor v průběhu roku projednal 19 návrhů zákonů a čtyři mezinárodní smlouvy. Přijmout pozměňující návrhy doporučil v případě Jednacího řádu Senátu i v souvislosti s reformou státních financí po projednání zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Dále u novely Zákoníku práce upravující pracovně-právní vztahy úředníků vyšších správních celků. Usnesení nepřijal výbor při projednávání novely služebního zákona. Přestože zpravodaj navrhl novelu schválit, tento názor nepodpořila potřebná většina senátorů. Velmi rozsáhle se projednával zákon o získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu lékařských povolání. Ani po přerušení projednávání a mimořádné snaze formou pozměňujících návrhů dopracovat zákon do akceptovatelné podoby, nepodpořila většina výboru tento jeden z klíčových zdravotnických zákonů. Nakonec bylo schváleno doporučení zákon zamítnout. K témuž závěru dospělo i následné plénum Senátu. Po vrácení do Poslanecké sněmovny nezískala ani původní sněmovní verze zákona potřebnou podporu a zákon nebyl Parlamentem schválen.

Veřejné slyšení Senátu.

Na základě podnětu předsedkyně podvýboru Pro rovnoprávné uplatnění občanů se zdravotním postižením se konalo 6. veřejné slyšení Senátu věnované zákonu o sociální pomoci. Přizvaní zástupci MPSV, MF, organizací sdružujících zdravotně postižené, nevládních organizací podílejících se na sociální pomoci i zákonodárci sami se vyjadřovali k jednotlivým částem věcného záměru zákona. Především na základě vlastních zkušeností doporučovali v zákoně posílit osobní zodpovědnost těch, kteří jsou na sociální pomoc odkázáni . A to formou rozšíření spektra služeb, které by umožňovalo lepší výběr podle osobních potřeb a možností.

Veřejné slyšení výboru.

Obtíže spojené s převodem některých dosud státních zdravotnických zařízení na kraje vyvolaly výraznou negativní reakci krajů i některých obcí. Na počátku února bylo proto uspořádáno veřejné slyšení výboru s cílem sumarizovat hlavní výhrady, popsat jejich příčiny a vyslechnout návrhy na jejich řešení. Krajští hejtmani, zástupci MZ, zdravotních pojišťoven i asociací nemocnic na něm vyjadřovali své názory na ekonomické dopady převodu vlastnictví nemocnic, na postavení a správní formu krajských zdravotnických zařízení i na funkci a zajištění lékařské služby první pomoci.

Mezinárodní konference o rodině.

V dubnu se konala již IV. mezinárodní konference o rodině, tentokrát na téma „Fungující rodina – základní zdroj dlouhodobé ekonomické prosperity státu“. Zazněl příspěvek zástupce Delegace Evropské komise, o státní rodinné politice referovala náměstkyně ministra práce a soc. věcí. Přednášející z Fakulty humanitních studií UK se věnoval základům prorodinných postojů. O své zkušenosti se podělili i zahraniční hosté působící jak ve státní správě, tak na komunální úrovni.

Parlamentní seminář „Pediatrická péče v ČR před vstupem do EU“.

Parlamentní seminář věnovaný pediatrii hodnotil tuto oblast zdravotní péče v souvislosti se vstupem do EU. Účastníci nejen porovnávali stav v ČR se situací v ostatních členských zemí, ale zvažovali i event. důsledky volného pohybu osob i pracovníků pro výkon pediatrické praxe.

Pracovní schůzka o financování potravin pro zvláštní účely.

Na členy výboru se v průběhu roku obracely rodiny s dětmi odkázanými na potraviny určené pro pacienty s metabolickými poruchami. Reagovaly na změny financování těchto speciálních potravin poté, co vstoupila v platnost vyhláška MPSV č. 308/2003 Sb. Výbor proto svolal pracovní schůzku jak se zástupci občanských sdružení reprezentujících zájmy rodin, tak se zástupci MPSV a SÚKL. Dosud byla cena potravin pro zvláštní účely částečně kryta dotací ministerstva zemědělství . Dotace byla v říjnu zrušena a nahrazena navýšením životního minima pro postižené děti. Na rozdíl od plošné dotace se promítnutí do životního minima - kriteria sociální potřebnosti - bude týkat jen rodin, které jsou příjemci sociálních dávek. Za této situace se cítí nejvíce postiženy rodiny s více dětmi, jejichž příjmy se pohybují těsně nad hranicí životního minima. Zástupci rodin přislíbili dopracovat vyčíslení ekonomických dopadů. Na jejich základě výbor zváží, zda by měla být navržena novela platných norem.

Zahraniční aktivity.

V r.2003 výbor vyslal delegaci pouze na jedinou zahraniční cestu, a to do Singapuru.Tato země zaujala členy výboru proto, že se v ní jedinečným způsobem propojuje tradice rodiny, jako základního prvku společnosti, s prvky moderního státu - navíc výrazně centrálně řízeného. Zdravotnictví v Singapuru je zajímavé především duálním upořádáním propojující funkčně privátní a veřejný sektor. Kromě nejmodernějších léčebných postupů a zařízení má zde stále své místo i méně nákladná tradiční čínská medicína. Sociální péče stojí především na tradičních vazbách uvnitř rodin. Vláda rozšiřuje toto historicky zakořeněné zázemí sociálně potřebných budováním a podporou komunitních center. Ta slouží jak mladším občanům se zdravotním postižením, tak seniorům. Mimořádnou péči i finanční podporu poskytuje singapurská vláda rozvoji vědy. Nadané mladé vědce vysílá na renomovaná zahraniční pracoviště a naopak v novém, velmi dobře vybaveném centru molekulární biologie umožňuje pracovat vědcům z jiných zemí. Přijetí senátní delegace bylo vždy velmi přátelské.Uskutečnilo se i mimořádné setkání s předsedou singapurského Parlamentu.

Utvrzením zahraničních kontaktů výboru bylo reciproční přijetí delegace Národní rady Slovenské republiky. Zákonodárci si vyměnili názory na stav a vývoj zdravotní a sociální péče v obou zemích. Podnětné byly první zprávy o daňových změnách a změnách financování ze státního rozpočtu, které byly na Slovensku v loňském roce schváleny.

V rámci podvýboru pro rodinnou politiku byla přijata delegace Populačního Fondu OSN (UNFPA). Zástupci ženevské úřadovny fondu seznámili senátory s programem prevence AIDS, s populační a rozvojovou strategií i s programy výchovy k plánovanému rodičovství a podpory zdraví populace.