Činnost Ústavně-právního výboru v roce 2003

Ústavně-právní výbor Senátu pracoval v roce 2003 v tomto složení: JUDr. Dagmar Lastovecká, předsedkyně výboru, JUDr. Richard Falbr, Ing. Edvard Outrata a Ing. Pavel Janata, místopředsedové ÚPV a Ing. Václava Domšová, Ing. Ondřej Feber, Jaroslav Kubera, JUDr. Jaroslav Kubín, Mgr. Vladimír Kulhánek (od září), Mgr. Ladislav Macák, Ing. Jiří Stodůlka a Ing. Jaromír Volný, členové ÚPV.

V září 2003 došlo k významné změně ve vedení výboru. V souvislosti se jmenováním dosavadní předsedkyně ÚPV senátorky Dagmar Lastovecké soudkyní Ústavního soudu, se dne 10. září 2003 sešel výbor, aby projednal návrh na nového předsedu Ústavně-právního výboru Senátu. Tím byl po rozpravě ve výboru tajným hlasováním zvolen stávající člen výboru Jaroslav Kubera. Jeho zvolení předsedou ÚPV vzápětí potvrdil Senát. V návaznosti na tuto změnu navrhl senátorský klub ODS, aby se dalším členem ÚPV stal senátor Vladimír Kulhánek, který byl do této doby členem Výboru pro Evropskou integraci. Senát jej zvolil členem ÚPV na své zářijové schůzi. Od této chvíle měl výbor opět 11 členů.

V roce 2003 se výbor sešel na 19-ti zasedáních. Jednal celkem 22 dnů a projednal 33 návrhů zákonů a 5 mezinárodních smluv. V 12-ti případech výbor doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit, v 11-ti případech vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, dvakrát doporučil Senátu, aby projednávaný návrh zákona zamítnul. Jedenkrát výbor doporučil Senátu, aby se projednávaným návrhem zákona nezabýval. Ve čtyřech případech se výboru nepodařilo dospět hlasováním k přijetí usnesení, což dokumentují 4 záznamy z jednání. Dále výbor projednával návrhy senátních návrhů zákonů. Ve dvou případech doporučil Senátu schválit tyto návrhy ve znění pozměňovacích návrhů přijatých v ÚPV. Jedenkrát navrhl odročit projednávaní na dobu 90-ti dnů.

Výbor se zabýval také projednáváním mezinárodních smluv. Ve všech případech (celkem 5x) doporučil Senátu dát souhlas k ratifikaci přeložené mezinárodní smlouvy.

Dále výbor projednal Souhrnnou zprávu Veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002 a výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za tok 2002. V souvislosti s blížícím se přijetím České republiky do Evropské Unie výbor projednal Návrh postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU. Výbor doporučil Senátu, aby vzal na vědomí postup navržený vládou a dále aby vyslovil souhlas s ukončením platnosti celé řady v materiálu uvedených mezinárodních smluv.

V roce 2003 končil mandát většině soudců Ústavního soudu. Z tohoto důvodu se Ústavně-právní výbor v průběhu celého roku zabýval projednáváním návrhů prezidenta republiky na nové soudce Ústavního soudu. Před ÚPV předstoupili postupně tito kandidáti: JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Miloslav Výborný, Prof. JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Aleš Pejchal (dvakrát), JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Vladimír Balaš, CSc., PhD, Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., JUDr. Klára Veselá – Samková, JUDr. Dagmar Lastovecká, Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. a JUDr. Jiří Nykodým. Kromě jednoho kandidáta (druhé nominace JUDr. Aleše Pejchala) výbor doporučil Senátu, aby s návrhy pana prezidenta na soudce Ústavního soudu vyslovil souhlas.

Dne 8. dubna 2003 uspořádal ÚPV společně s Výborem pro evropskou integraci veřejné slyšení na téma: „Česká advokacie před vstupem ČR do EU“. Jednání bylo zaměřeno na čtyři velké tématické okruhy:

  • Perspektiva české advokacie v EU a její zapojení do evropských advokátních struktur
  • Evropský advokát – výkon povolání v EU
  • Systém vzdělávání českých advokátů v komunitárním právu v návaznosti na vzdělávací systémy států EU
  • Advokacie a legislativní proces

Diskusi ke každému tématu uvedl JUDr. PhDr. Stanislav Balík a další čelní představitelé České advokátní komory.
Dne 10. dubna 2003 uspořádal ÚPV společně s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí seminář k novele správního řádu. Úvodní referát k této problematice přednesl JUDr. Pavel Zářecký, náměstek ministra vnitra ČR. Jednání se zúčastnili zástupci krajských a obecních úřadů, Svazu měst a obcí, představitelé měst a obcí, zástupci Kanceláře Veřejného ochránce práv, Právnické fakulty, Ekologického právního servisu a Parlamentního institutu.

Dne 24. června uspořádal výbor společně s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu veřejné slyšení na téma: „Úpadkové právo“. S úvodními referáty vystoupili JUDr. Pavel Rychetský, místopředseda vlády ČR a ministr spravedlnosti, JUDr. Jaroslav Bureš, náměstek místopředsedy vlády a předseda Legislativní rady vlády, JUDr. Jiří Gregor, předseda Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci. V diskusi vystoupila řada advokátů, kteří vykonávali či vykonávají funkci správce konkurzní podstaty, rakouská soudkyně, která se specializuje na konkurzní řízení a zástupci podnikatelské sféry.

Dne 10. prosince 2003 uspořádal výbor společně s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu seminář na téma: „Boj proti korupci v České republice“. Hlavní referáty přednesli JUDr. Karel Čermák, ministr spravedlnosti ČR, Mgr. Miloslav Koudelný, 1. náměstek ministra vnitra ČR a Ing. Yvona Legierská, náměstkyně ministra financí.

Ve dnech 16. – 18. dubna 2003 uspořádal výbor výjezdní zasedání v Brně, které bylo věnováno aktuálním problémům české justice. Senátoři ÚPV se sešli s představiteli Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a Kanceláře Veřejného ochránce práv. Dále byli přijali primátorem města Brna.

Pokud jde o mezinárodní aktivity výboru, uskutečnili senátoři ÚPV dne 7. února 2003 přijetí delegace Mezinárodní unie soudních exekutorů ve složení – pan Jacgues Insnard, prezident a pan Leo Netten, viceprezident Mezinárodní unie soudních exekutorů.

Dne 14. července 2003 se konalo oficiální přijetí delegace právního výboru Německého spolkového sněmu.

Dne 17. července přijal senátor E. Outrata, místopředseda ÚPV, předsedu Zákonodárného shromáždění provincie Alberta pana Kena Kowalského s doprovodem.

Ve dnech 5. – 7. května se uskutečnila na základě pozvání ÚPV Senátu reciproční pracovní návštěva delegace Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenska. Jednání byla zaměřena na celou řadu politických otázek, na problematiku ústavního práva, a základních právních kodexů, na otázky legislativního procesu a jiné.

Dále výbor uskutečnil dvě zahraniční pracovní cesty a to cestu do Spojených států Mexických (září 2003) a cestu do Velké Británie a Skotska (říjen 2003).

Zpracovala: JUDr. Květa Skoupá, tajemnice ÚPV