Zpráva o činnosti Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v roce 2002

 • předseda: Michael Žantovský (ODA)
 • místopředsedové:
  • František Kroupa (BEZPP)
  • Vítězslav Matuška (ČSSD)
  • Jiří Pospíšil (ODS)
 • členové:
  • Oldřich Dočekal (KDU-ČSL)
  • Jaroslav Horák (ODS)
  • Josef Jařab (BEZPP)
  • Jiří Liška (ODS)
  • Peter Morávek (BEZPP)
  • Milan Špaček (KDU-ČSL)
  • Josef Zieleniec (BEZPP)

Složení VZVOB po senátních volbách na podzim roku 2002

 • předseda: Josef Jařab (BEZPP)
 • místopředsedové:
  • František Kroupa (BEZPP)
  • Jiří Pospíšil (ODS)
  • Josef Zoser (HNHRM)
 • členové:
  • Jaroslav Doubrava (KSČM)
  • Josef Kaňa (KDU-ČSL)
  • Jiří Liška (ODS)
  • Petr Smutný (ČSSD)
  • Josef Zieleniec (BEZPP)

Schůze VZVOB v roce 2002

Výbor se v průběhu roku 2002 sešel na 11 schůzích.

12. června 2002 se uskutečnila společná schůze VZVOB a Výboru pro evropskou integraci na téma - Budoucí efektivní parlamentní kontrola činnosti vlády při jednání v Evropské radě po vstupu ČR do EU

Legislativní činnost VZVOB

Výbor projednal v roce 2002 celkem 85 předloh, z toho 28 návrhů zákonů, 22 informací vlády o cvičeních AČR, přeletech a průjezdech přes území ČR a 35 mezinárodních smluv.

Výběr ze senátních tisků, které výbor na svých schůzích projednával:

Návrhy zákonů a další zařazené body

199
branný zákon

projednání bodu Perspektiva vojenských újezdů za přítomnosti senátorky J. Seitlové a gen. J. Škopka

projednání materiálu „Vzdušná obrana ČR“; („DŮVĚRNÉ“)

192
zákon o střelných zbraních

195
návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech

205
návrh zákona o válečných veteránech

212
informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002

262
návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů zákon o ochraně státních hranic)

233
vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF

230
návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hadravy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

278
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb.,o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

285
návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

333
návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu

302
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

334
návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen a o změně některých souvisejících zákonů

288
návrh senátního návrhu zákona senátora Michaela Žantovského a dalších senátorů, kterým se mění a doplňuje zákon č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), zákon č. 200/90 Sb., o přestupcích a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

344
návrh senátního návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Informace k situaci v Iráku: náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jan Kohout a zástupci irácké opozice

Koncepce zahraniční politiky České republiky: ministr zahraničních věcí ČR Cyril Svoboda

361
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů

370
návrh zákona o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona

1
vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden – červen 2002

Mezinárodní smlouvy

219
návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků, podepsaná v Bangkoku dne 26. dubna 2000

244
návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky
o mnohonárodní brigádě, podepsaná dne 20. září 2001 v Oravském Podzámku

235
návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech

243
návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob, sjednaný ve Štrasburku dne 18. prosince 1997

325
návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze

11
návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexico City dne 4. dubna 2002

Zahraniční cesty

Výbor uskutečnil v roce 2002 tyto cesty

 • Brusel k institucím NATO a EU (18. – 20. února 2002)
 • Litva, Lotyšsko a Estonsko (2. – 6. června 2002)
 • Izrael (23. – 26. června 2002)
 • členové VZVOB se zúčastnili cesty skupiny senátorů do Bruselu k institucím NATO, která se uskutečnila ve dnech 15. – 18. května 2002

Přijetí

Předseda výboru Michael Žantovský uskutečnil spolu s dalšími členy výboru mimo jiné tato přijetí:

leden

 • Arthur Avnon – velvyslanec Izraele
 • Anne Pringle – velvyslankyně Velké Británie
 • Martin Ljubenov Tomov – velvyslanec Bulharské republiky

únor

 • Michael Libal – velvyslanec SRN
 • delegace Úřadu strategických záležitostí Francouzské republiky
 • Joseph Hayes – velvyslanec Irska

březen

 • Ali Mohammad Al Moamen – náčelník Generálního štábu ozbrojených sil Kuvajtu
 • Craig Roberts Stapleton – velvyslanec USA

duben

 • delegace Výboru pro zahraniční věci Senátu Rumunska

květen

 • Igor Sergejevič Savolskiy – velvyslanec Ruské federace
 • Joon-hee Lee – velvyslanec Korejské republiky
 • delegace Svazu obchodních komor Italské republiky
 • Björn von Sydow – ministr obrany Švédska
 • Phil Goff - ministr zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu

říjen

 • Kristiina Ojuland – ministryně zahraničních věcí Estonské republiky
 • Daniel Hays – předseda Senátu Kanady

listopad

 • Stanimir Ilčev – předseda Výboru pro zahraniční politiku, obranu a bezpečnost Národního shromáždění Bulharské republiky

Veřejné slyšení

Výbor uspořádal 30.ledna 2002, za účasti předních odborníků
na danou tematiku, veřejné slyšení Senátu na téma „Analýza hrozeb a rizik pro Českou republiku ve světle současného vývoje“.

Další aktivity

Senátoři Josef Zieleniec a František Kroupa se zúčastňovali zasedání Konventu Evropské unie.