Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí v roce 2002

Ve 3. funkčním období tj. od 1. 1. 2002 - 4. 12. 2002 se složení výboru nezměnilo:

 • předseda - senátor Jiří Brýdl
 • místopředsedové: senátor Petr Smutný - gesce nad reformou veřejné správy
 • senátorka Jitka Seitlová - gesce nad životním prostředím
 • senátor Pavel Eybert - gesce nad územním rozvojem

V uvedeném období výbor projednal na 20 schůzích:

 • 40 návrhů zákonů;
 • 2 mezinárodní smlouvy a úmluvy.

Činnost výboru v jednotlivých měsících (mimo zasedání výboru)

Leden

Výbor se velice intenzivně zajímal o ochranu přírody a vztah člověka k přírodě a proto dne 6. ledna uspořádal seminář na téma Účast ČR v programu UNESCO „Člověk a biosféra“ a problematika biosférických rezervací.*) Zástupci Českého národního komitétu pro program UNESCO Člověk a biosféra seznámili účastníky s programem MAB, dále zde vystoupili zástupci jednotlivých biosférických rezervací.

Dne 15. ledna 2002 výbor uspořádal seminář na téma „Energetické hospodářství a životní prostředí v regionech“*) ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Současně v předsálí Jednacího sálu byla uspořádána doprovodná výstava.

Při příležitosti 10. výročí realizace Programu obnovy venkova ČR byl dne 22. ledna 2002 uspořádán seminář, na kterém proběhlo ocenění jednotlivců za přítomnosti předsedy Senátu Petra Pitharta.

V lednu též výbor začal velmi zodpovědně a konkrétně diskutovat nad připravovanou reformou veřejné správy. Členové výboru, vzhledem k závažnosti návrhů zákonů týkajících se reformy veřejné správy, projednali spolupráci s Výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny a Svazem měst a obcí ČR. Schválili pak jako své zástupce na jednáních: J. Brýdl, předseda výboru, P. Eybert a J. Seitlová, místopředsedové výboru, B. Čada, předseda podvýboru a J. Schovánek, člen výboru. Stanovili, že zástupci budou vždy na schůzi výboru ostatní členy o proběhlých jednáních informovat.

Únor

Další seminář „Účast veřejnosti na přípravě závažných společenských rozhodnutí“ se uskutečnil dne 12. února 2002, kterého se zúčastnil pan Ralf Dreyer, 1. rada, zástupce vedoucího Delegace EU v Praze.*)

Senátor Petr Smutný se dne 19. 2. 2002 zúčastnil pracovního oběda s prezidentem Jugoslávie, který pořádal předseda Senátu Petr Pithart.

Březen

Na 28. schůzi výboru dne 6. března senátoři diskutovali nad informací o činnosti Státního fondu životního prostředí, kterou přednesla ředitelka Ing. Radka Bučilová a informací o stavebním zákoně, kterou přednesl Ing.arch. Martin Tunka, ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj.

Senátoři J. Brýdl, V. Schovánek, B. Kulhánek, S. Bělehrádek se zúčastnili ve dnech 12. - 16. března zahraniční cesty na Kypr.*)

Místopředseda výboru P. Eybert spolu s dalšími členy výboru přijal delegaci Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky vedenou státním tajemníkem P. Ťapákem.

Duben

Tento měsíc byly projednány návrhy zákonů související s reformou veřejné správy. Nejprve se dne 11. dubna 2002 uskutečnila společná schůze výboru s Ústavně právním výborem, kde se návrhy zákonů předjednaly. Ve výboru se návrhy zákonů reformy veřejné správy začaly projednávat dne 17. dubna 2002 a tato jednání byla ukončena v měsíci květnu s tímto výsledkem:

 • senátní tisk č. 280 - vráceno s pozměňovacími návrhy (PN) - obce s rozšířenou působností
 • 281 - vráceno s PN - obecní zřízení
 • 282 - vráceno s PN - krajské zřízení
 • 283 - vráceno s PN - převod práv a závazků z ČR na kraje
 • 285 - vráceno s PN - ukončení činnosti okresních úřadů
 • 268 - vráceno s PN - úředníci územ. samosprávných celků
 • 246 - schváleno - služební zákon
 • 247 - záznam - služební zákon (změna zákonů)
 • 248 - schváleno - zřízení ministerstev
 • 303 - zamítnuto - přechod majetku ČR do vlastnictví obcí
 • 304 - schváleno - přechod majetku

Květen

Předseda výboru se spolu s dalšími senátory zúčastnil zahraniční cesty ve dnech 6. - 8. 5. 2002 do Bulharska, vedené předsedou Senátu Petrem Pithartem.

Dne 15. května byla výborem přijata delegace poslanců podvýboru pro životní prostředí Parlamentu Lotyšské republiky vedená předsedou podvýboru M. Lujansem.

Červen

Další zahraniční cesta byla uskutečněna do Kanady ve dnech 4. - 13. června, které se zúčastnili senátoři J. Brýdl, J. Seitlová, P. Smutný, V. Schovánek.*)

Místopředseda P. Eybert, P. Fejfar a J. Mitlener ve dnech 10. - 13. června přijali delegaci Výboru životního prostředí Parlamentu Ekvádorské republiky, kteří mimo jiné navštívili region senátora J. Mitlenera.

Senátorka J. Seitlová pozvala členy výboru na výjezdní zasedání do svého regionu ve dnech 19. - 21. června.

Červenec

Senátoři P. Smutný a S. Bělehrádek se zúčastnili konference na téma „Rozvoj a obnova venkova“, která se konala ve dnech 18. - 20. července ve Vídni.

Září

V září mimo běžného programu výboru dne 17. 9. 2002 vystoupil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi o opatřeních ministerstva v souvislosti s katastrofálními povodněmi 2002 a o strategických plánech ministerstva na období 2002 - 2004.

Na témže zasedání výbor projednal rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o zrušení již schválených akcí v rámci programů Ministerstva pro místní rozvoj (viz Usnesení č. 128)

Říjen

Část výboru ve složení J. Brýdl. P. Eybert, J. Mitlener, P. Fejfar uskutečnila ve dnech 6. - 10. října 2002 zahraniční cestu do Nizozemského království .*)

Senátor Petr Smutný byl výborem schválen a doporučen do Meziresortní komise k problematice změny klimatu Ministerstva životního prostředí.

Ve dnech 30. - 31. října byl uspořádán seminář na téma„Udržitelný rozvoj: integrace životního prostředí v rámci fondů Společenství“ ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí.

Listopad

Výbor ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova uspořádal zasedání v Hlavním sále Senátu dne 5. listopadu, kde byly uděleny ceny „Vesnice roku“ za přítomnosti předsedy Senátu Petra Pitharta.

Na základě žádosti náměstkyně ministra pro místní rozvoj Ing. Ivany Hanačíkové byl senátor V. Schovánek navržen do pracovně-konzultační komise v souvislosti s přípravou stavebního zákona.

Na poslední schůzi výboru došlo k zhodnocení činnosti výboru za celé 3. funkční období.

29. listopadu se předseda výboru J. Brýdl zúčastnil návštěvy povodní postižené obce Kly spolu s předsedou Senátu Petrem Pithartem a ředitelkou Státního fondu životního prostředí Ing. Bučilovou.

* Všechny uvedené semináře, veřejná slyšení a zahraniční cesty jsou přístupné na webových stránkách Senátu

Ostatní aktivity členů výboru

 • J. Brýdl - podvýbor pro kulturní dědictví
 • Eybert - člen Řídící komise Programu obnovy venkova
 • J. Seitlová - rada SÚRAO, předsedkyně volební komise Senátu, členka Stálé delegace parlamentu ČR do Meziparlamentní unie
 • L. Svoboda - předseda klubu ČSSD
 • B. Čada - předseda podvýboru, místopředseda Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 • B. Kulhánek - místopředseda volební komise Senátu, místopředseda Stálé komise Senátu pro krajany trvale žijící v zahraničí
 • P. Smutný - člen Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu, člen Stálé delegace parlamentu ČR do Meziparlamentní unie

Mgr. Jiří Brýdl, v.r.
předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí