Zpráva o činnosti Výboru pro evropskou integraci v roce 2002

V průběhu druhého roku III. funkčního období Senátu měl Výbor pro evropskou integraci (dále jen „výbor“) pod vedením jeho předsedy senátora Jiřího Skalického 8 členů. Ke dni 15. 7. 2002 byl počet členů výboru snížen na 7, neboť místopředseda výboru Milan Šimonovský byl jmenován ministrem dopravy a spojů. Opět 8 členů měl výbor až po zářijové schůzi Senátu, kdy byl novým členem výboru zvolen senátor Jan Fencl.

1. Činnost zákonodárná

I v roce 2002 pokračovala dělba práce mezi členy výboru na základě přidělených odpovědností za konkrétní odborné oblasti integrace práva EU. Podle tohoto kritéria byli členové výboru i nadále určováni zpravodaji konkrétních návrhů zákonů. Při posuzování návrhů zákonů, kdy byl kladen důraz zejména na slučitelnost návrhů zákonů s právem ES, byla I nadále významnou pomocí odborná stanoviska Parlamentního institutu a Legislativního odboru Kanceláře Senátu.

Na 14 schůzích výboru (v období od 1. 1. 2002 do konce III. funkčního období Senátu) bylo projednáno 36 návrhů zákonů (z nichž výbor svým usnesením doporučil Senátu PČR 22 schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR, 2 vrátit Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími návrhy, 4 zamítnout, 4 se nezabývat a ve 4 případech nebylo přijato žádné usnesení) a 4 mezinárodní smlouvy (ve všech případech byl vysloven souhlas).

2. Činnosti související se vstupem ČR do EU

Vzhledem k vrcholícím přípravám ČR na vstup do EU se 3 schůzí výboru zúčastnil státní tajemník pro evropské záležitosti JUDr. Pavel Telička, který výbor informoval o aktuálním stavu vyjednávání o přístupu ČR k EU a dalších souvisejících záležitostech.

Společně s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu byla uspořádána rozprava s ministrem průmyslu a obchodu Doc. Ing. Miroslavem Grégrem, CSc. na téma „Restrukturalizace ocelářství – uzavření přístupové kapitoly Hospodářská soutěž“.

Místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský informoval výbor o způsobu publikování autentických textů v českém jazyce těch nařízení ES, která byla přijata před vstupem ČR do EU a zajištění dostupnosti Úředního věstníku ES v ČR.

Španělský velvyslanec Santiago Cabanas Ansorena podal výboru informaci o prioritách španělského předsednictví, které předsedalo Evropské radě v 1. pololetí r. 2002 a španělský pohled na budoucnost EU, dánský velvyslanec. JØrgen BØjer informoval výbor o prioritách dánského předsednictví EU, které předsedalo Evropské radě ve 2 pololetí r. 2002, italský velvyslanec Paolo Faiola nastínil italskou představu o budoucí podobě EU.

Jednání výboru se zúčastnil i velvyslanec Delegace Evropské komise Ramiro Cibrian, který výbor seznámil s Pravidelnou zprávou Evropské komise o pokroku v procesu přistoupení ČR k EU za rok 2002.

3. Činnosti související s diskusí o budoucnosti EU

V lednu 2002 vyslechl výbor informaci ministra zahraničních věcí ČR Jana Kavana o pokroku v diskusi o budoucnosti EU a o závěrech Laekenské deklarace.

Na základě Deklarace o budoucnosti Evropy přijaté na zasedání Evropské rady v Bruselu-Laekenu (12/2001) byl v únoru r. 2002 vytvořen pro přípravu příští mezivládní konference Konvent EU, který se skládá ze zástupců vlád a parlamentů členských a kandidátských zemí, poslanců Evropského parlamentu a představitelů dalších orgánů EU. Za ČR se Konventu EU účastní dva zástupci Parlamentu a jeden představitel vlády, přičemž každý člen Konventu EU má svého náhradníka.

Orgánem Senátu příslušným pro průběžné sledování jednání Konventu EU byl určen Výbor pro evropskou integraci. Agendu Výboru pro evropskou integraci, která se týkala přípravy Mezivládní konference EU v roce 2004, včetně jednání Konventu EU, vykonával jeho Podvýbor pro Mezivládní konferenci Evropské unie v roce 2004 (dále jen „Podvýbor“) ustavený v únoru 2002.

Předsedou Podvýboru byl zvolen senátor Jiří Skalický, místopředsedy Podvýboru se stali senátorka Helena Rögnerová a senátor Luděk Sefzig.

Celkem se uskutečnilo 10 schůzí Podvýboru, na kterých byly diskutovány zejména zprávy delegáta Senátu z jednotlivých zasedání Konventu EU, proběhly diskuse na téma „Rozdělení kompetencí mezi instituce EU a orgány členských států“ a „Budoucí podoba společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU“.

Mezi jednu z nejvýznamnějších činností výboru v roce 2002 lze zařadit fungování Národního fóra. Laekenská deklarace vyzvala k ustavení tzv. Fóra, které na evropské úrovni paralelně s jednáním Konventu EU zastřeší široké spektrum iniciativ a subjektů občanské společnosti, jimž se naskytne možnost zasáhnout prostřednictvím vlastních podnětů do jednání Konventu.

Během února 2002 došlo k dohodě předsedů parlamentních politických stran s ministrem zahraničích věcí ČR Janem Kavanem ve věci svolání neformálního Národního fóra v ČR. Vzhledem k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny PČR byl z důvodu zachování kontinuity pověřen koordinací aktivit Národního fóra v ČR Výbor pro evropskou integraci Senátu PČR.

Národní fórum sdružuje reprezentanty veřejnoprávních korporací a vybraných nevládních organizací, zejména partnery sociálního dialogu, zástupce zájmové, profesní i územní samosprávy, církví, odborných a akademických institucí, organizace zabývající se ochranou lidských práv, reprezentanty ženského hnutí, národnostních menšin, mládežnických organizací, spotřebitelských sdružení, představitele literárního světa a dalších složek občanské společnosti.

Vlastní činnost Národního fóra se pak ubírala dvěma směry:

 • Formou veřejných slyšení výboru probíhaly debaty se všemi účastníky Národního fóra k tématům generovaným Laekenskou deklarací v návaznosti na činnost Konventu EU, a to: „Budoucnost EU“ (květen), „Rozdělení kompetencí mezi EU a členské státy“ (září);
 • Formou „kulatých stolů“ probíhaly diskuse k dílčím tématům souvisejícím s proměnami EU v době vrcholících příprav na vstup ČR do EU, a to: „Začlenění agrárního sektoru ČR do Společné zemědělské politiky EU“ (říjen), „Konvent a perspektivy podnikání v EU“ (listopad).

Činnost Národního fóra bude pokračovat i v roce 2003.

4. Styky se zahraničím

Výbor v minulém roce uskutečnil zahraniční cestu do Švédska, Finska, Lotyšska a Slovinska. Cílem cest byla především výměna názorů na budoucnost EU, získání zkušeností z fungování spolupráce mezi vládou a parlamentem v evropských otázkách, zkušenosti z negociačního procesu a navázání kontaktů s partnerskými výbory.

Členové výboru se dále jednotlivě zúčastnili následujících akcí konferenčního charakteru:

 • Schůzky předsedů zahraničních, branně-bezpečnostních a integračních výborů ČR, Maďarska, Polska a Slovenska („V4“) v Maďarsku (místopředsedkyně výboru Jaroslava Moserová),
 • Konference zvláštních orgánů pro evropské záležitosti (COSAC) ve Španělsku a Dánsku (předseda výboru Jiří Skalický),
 • Konference „Rozšíření EU“ v Bulharsku (místopředsedkyně výboru Jaroslava Moserová,
 • Semináře „Vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v procesu evropské integrace“ v Belgii (místopředsedkyně výboru Jaroslava Moserová,
 • Konference „Regiony – brány ke sjednocené Evropě?“ v Polsku (místopředseda výboru Egon Lánský),
 • Desátého Schengenského kolokvia „Rozšiřující se prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti: výzvy a volby pro EU a kandidátské země“ v Nizozemí (senátorka Helena Rögnerová),
 • Semináře „Rovné příležitosti a práva žen v EU a v kandidátských zemích“ v Belgii (senátorka Helena Rögnerová),
 • Druhého ročníku European Business Summit v Belgii (předseda výboru Jiří Skalický),
 • Setkání národních parlamentů členských a kandidátských zemí s Ústavním výborem Evropského parlamentu k pokroku Konventu o budoucnosti Evropy v Belgii (místopředseda výboru Vladislav Malát),
 • Semináře „Rozhlasové a televizní vysílání v členských a kandidátských zemích EU“ v Belgii (místopředsedkyně výboru Jaroslava Moserová),
 • Diskuse „Tvorba demokratické Evropy (Konvent žen)“ v Belgii (senátorka Helena Rögnerová),
 • Deváté mezinárodní konferenci „Estonsko a EU“ v Estonsku (senátorka Helena Rögnerová).

Výbor přijal tyto zahraniční delegace a politiky:

 • delegaci Společného výboru pro evropské záležitosti Parlamentu Irska,
 • delegaci Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro obranu, veřejný pořádek a národní bezpečnost Senátu Rumunska,
 • delegaci Výboru pro ekonomické a obchodní záležitosti Parlamentu Dánského království,
 • delegaci Výboru pro evropskou integraci Parlamentu Maďarské republiky,
 • delegaci Výboru pro evropskou politiku Senátu Parlamentu Italské republiky a delegaci Výboru pro politiku Evropské unie Poslanecké sněmovny Parlamentu Italské republiky,
 • předsedu Parlamentu Estonské republiky Toomase Saviho,
 • místopředsedu Sejmu a předsedu Výboru pro evropské záležitosti Sejmu Litevské republiky Vytenise Povilase Andriukaitise,
 • ministryni zahraničních věcí Estonské republiky Kristiinu Ojuland,
 • ministra pro evropské záležitosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Denise MacShana,
 • předsedu Parlamentu regionu Castilla-La Mancha Antonia Marca Martíneze,
 • vedoucího kanceláře Evropského Parlamentu Juliana Priestleyeho,
 • poradce předsedy vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Stephena Walla.

Společně s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost přijal výbor předsedu Evropského parlamentu Pata Coxe.

Místopředseda výboru Vladislav Malát přijal studenty z německé organizace Europa-Union Deutschland. Místopředsedkyně výboru Jaroslava Moserová a senátor Luděk Sefzig přijali členy Klubu mladých diplomatů Maďarské republiky. Výbor dále přijal zástupce organizace Die Neue Gesellschaft.

5. Ostatní činnost

V souvislosti s ostatní činností výboru lze zmínit diskusi s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost o budoucí formě rozdělení tzv. evropské agendy, diskusi za účasti členů Ústavně-právního výboru s vědeckou pracovnicí výzkumné skupiny pro evropskou integraci (ICE) na Rakouské Akademii věd Mag. Dr. iur. Bedannou Bapuly na téma „Úskalí implementace evropského práva v národním právním řádu: Příklad Rakouska“ či převzetí záštity nad mezinárodní konferencí Unie evropských Federalistů „Budoucnost Evropy“, kterou v prostorách Senátu pořádal senátor Daniel Kroupa.

V listopadu byla činnost výboru v dosavadním složení ukončena v souvislosti s volbami do Senátu a následnými změnami ve složení jeho orgánů.

V Praze dne 5. února 2003

Schválil: Ing. Jiří Skalický, předseda výboru

Zpracovala: Bc. Štěpánka Götthansová, tajemnice výboru