Zpráva o činnosti Ústavně-právního výboru v roce 2002

ÚPV se v roce 2002 sešel celkem čtyřiadvacetkrát. Na svých schůzích přijal celkem 78 usnesení, většinu z nich k návrhům zákonů postoupených Senátu Poslaneckou sněmovnou. Výbor projednal celkem 62 návrhů zákonů. Ve 29-ti případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit, v sedmi případech zamítnout, ve 20-ti případech doporučil Senátu projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a v jednom případě doporučil Senátu projednávaným návrhem zákona se nezabývat. Ve čtyřech případech výbor nepřijal žádné usnesení k projednávané věci (4 záznamy z jednání). Dále výbor v uplynulém roce projednal návrhy vlády na vyslovení souhlasu se čtyřmi mezinárodními smlouvami. Ve všech případech doporučil Senátu, aby s projednávanou smlouvou vyslovil souhlas. Kromě toho se ÚPV v minulém roce dvakrát zabýval žádostí prezidenta republiky, který požádal Senát o vyslovení souhlasu s jmenováním soudce Ústavního soudu. Dne 7. března 2002 výbor vyslechl JUDr. Elišku Wagnerovou, Ph.Dr. a doporučil Senátu, aby s jejím jmenováním soudkyní Ústavního soudu vyslovil souhlas. Dne 30. května 2002 předstoupil před členy výboru další kandidát na post soudce Ústavního soudu JUDr. František Duchoň. I v tomto případě výbor doporučil Senátu vyslovit s jeho jmenováním souhlas.

Výbor se na svých jednáních pravidelně zabývá také projednáváním obecných témat spadajících do jeho působnosti a často přistupuje i k formě předjednávání rozsáhlých návrhů na změny právních předpisů, zejména kodexů, aby se v době, kdy Poslanecká sněmovna postoupí Senátu návrh na zásadní změnu právního řádu nedostal vzhledem ke 30-ti denní ústavní lhůtě pro projednání návrhů zákonů v Senátu do časové tísně. V minulém roce se takto zabýval například návrhem zákona o volbách do Evropského parlamentu, návrhem na rekodifikaci trestního zákona, návrhem připravované nové právní úpravy soudnictví nad mládeží, návrhem vlády na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů, informací o legislativních záměrech Ministerstva spravedlnosti a dalšími otázkami.

Další aktivity výboru:

Dne 8. dubna 2002 uskutečnil výbor přijetí skupiny dvaceti německých studentů práv, kteří navštívili Českou republiku na základě pozvání Česko-německého fondu budoucnosti. Akce byla uspořádána v rámci projektu „Česko-německé spolupráce v EU“ a navazovala na odbornou konferenci, které se němečtí studenti v Praze zúčastnili.

Dne 23. dubna 2002 přijali zástupci Ústavně-právního výboru Senátu ve složení D. Lastovecká – předsedkyně výboru, E. Outrata – místopředseda výboru a J. Stodůlka tříčlennou skupinu volebních expertů OBSE/ODIHR ve složení Branimir Radev (zástupce vedoucího volební sekce ODIHR), Vladim Ždanovič (volební poradce) a Stefan Krause (volební expert). Cílem cesty těchto expertů bylo zmapovat na základě jednání se zástupci Parlamentu ČR, jednotlivých parlamentních stran, státních institucí a médií předvolební situaci v České republice. Jednání bylo zaměřeno na právní úpravu volebního práva do Parlamentu ČR, zejména na rovnost podmínek v předvolební kampani. Velký zájem projevili experti OBSE/ODIHR o změny ve volebním zákoně, které byly přijaty v poslední době.

Dne 11. června 2002 se členové Ústavně-právního výboru zúčastnili dvouapůldenního školení na téma „Úvod do evropského práva“. Hlavní pozornost byla věnována principům evropské integrace, institucím Evropské unie, předpisům evropského práva a legislativnímu procesu v EU, úloze Evropského soudního dvora a dalším otázkám.

Dne 11. června 2002 uspořádal výbor již potřetí v Jednacím sále Senátu finále celostátní soutěže žáků středních škol „Ke kořenům naší ústavnosti“. Celkem 21 studentů prezentovalo před senátory své práce z oblasti ústavního práva. Akce měla velmi dobrý ohlas a je tedy pravděpodobné, že se v příštím roce uskuteční její další ročník.

Dne 4. září 2002 uskutečnil výbor ve spolupráci s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Jednacím sále Senátu seminář na téma: „Domácí násilí a právní možnosti jeho řešení“. Seminář se konal v souvislosti s návrhem na změnu trestního zákona, který předložila skupina senátorů v čele se senátorkou Jitkou Seitlovou. Na jednání bylo pozváno více než 30 odborníků na problematiku domácího násilí. Po úvodních vystoupeních proběhla rozsáhlá diskuse o otázkách domácího násilí a o možnostech jeho řešení pomocí změny stávající právní úpravy.

Zahraniční aktivity výboru:

Ve dnech 15. – 18. května 2002 se šest členů ÚPV zúčastnilo pracovní cesty do Bruselu, jejímž cílem byla návštěva sídla NATO v Bruselu a Vrchního velitelství spojených sil v Evropě v Shape. Cesta se uskutečnila na základě pozvání Úřadu pro tisk a informace NATO a jejím cílem bylo poskytnout senátorům komplexní informace o fungování jednotlivých agend NATO a o významu a všech souvislostech členství ČR v NATO.

Dne 11. června 2002 výbor uskutečnil oficiální přijetí delegace poslanců Ústavně-právního výboru Parlamentu Bavorska při příležitosti jejich pracovní návštěvy v České republice. Za bavorskou stranu se jednání zúčastnilo 11 poslanců bavorského parlamentu. Hlavní pozornost byla věnována otázkám česko-německé spolupráce zejména v oblasti boje proti organizovanému zločinu a dalším otázkám spolupráce v oblasti justice.

Dne 19. července 2002 přijali senátoři ÚPV společně se senátory Výboru pro evropskou integraci delegaci parlamentu regionu Castilla – La Mancha pana Antonia Marca Martineze a další poslance. Delegace se zajímala především o otázky spojené s přípravou ČR ke vstupu do EU a s aktuálními problémy, které v souvislosti s tím ČR řeší v rámci legislativního procesu.

Dále uskutečnil Ústavně-právní výbor dvě zahraniční cesty. Ve dnech 8. 10. – 17. 10. 2002 navštívila delegace ÚPV Jihoafrickou republiku. Ve dnech 18. 11. – 22. 11. 2002 se uskutečnila pracovní cesta do Španělského království. Delegaci do JAR vedl místopředseda výboru senátor E. Outrata. Delegaci do Španělského království vedla předsedkyně výboru senátorka D. Lastovecká.

Cílem obou cest bylo podrobně se seznámit s ústavním a právním systémem navštívených zemí.