Výroční zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí v roce 2002

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí byla zřízena jako orgán, který má legislativně pomoci oprávněným nárokům našich krajanů a zlepšit vztah mezi nimi a jejich vlastí. Stálá komise od svého vzniku prošla určitým vývojem a seřadila podle naléhavosti a důležitosti seznam požadavků, které naši krajané mají do tzv. Agendy 2000. Tuto agendu se Stálá komise pokouší postupně plnit a doplňovat o nové poznatky ze zahraničních cest.

Snažili jsme se o to, abychom rozšířili a zintensivnili pozornost představitelů vlády a parlamentu k současnému postavení a úloze zahraničních Čechů a problémům, které mezi nimi a Českou republikou existovaly a které v té či oné míře i nadále zůstávají otevřené. Mezi hlavní aktivity Stálé komise patří zejména možnost zapojení našich krajanů do politického dění v České republice v podobě účasti ve volbách do Parlamentu České republiky. Vzhledem ke vzdálenostem jaké jsou ve státech jako USA, Kanada, Austrálie, ale i Francie, Itálie, atd. a početnosti našich krajanů v jednotlivých zemí, volby na Zastupitelských úřadech jsou pro naše krajany téměř nereálné. Proto Stálá komise iniciovala změnu zákona tak, aby bylo možno volit formou korespondenční. Stálá komise přistoupila k pozměňovacímu návrhu k novelizaci zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách, kde se snažila požadavek našich krajanů řešit. Při podávaní pozměňovacího návrhu jsme čerpali především z již platných zákonů zemí, které Stálá komise navštívila a o kterých během svých cest jednala. Po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se nám potvrdilo, že volba do obou komor Parlamentu České republiky je pro naše krajany velice komplikovaná a v případě, že mají zájem volit, nemohou tak učinit vzhledem k složitým procedurám, které jsou spojeny s volbou v zahraničí. Celkový počet 3.763 byl tedy očekáván a našimi krajany dopředu avizován. Novým námětem k zamyšlení byly v nedávné době volby do Senátu PČR. Během těchto voleb se zjistilo, že krajané mohou volit kdekoli v ČR a tak měnit výsledek voleb v daných volebních obvodech. Na základě této nové skutečnosti, bude Stálá komise ve spolupráci s Ministerstvem vnitra jednat a případných změnách.

V současné době je hlavní náplní činnosti Stálé komise a Podvýboru Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny pro styky s krajany legislativní iniciativa, která směřuje k řešení občansko-právního postavení krajanů, kteří nemají české státní občanství. Koncem tohoto roku by měl vzniknout nový zákon, který by opět probudil národní cítění u našich krajanů žijících v zahraničích (Krajanský zákon). Tento zákon má plnou podporu zahraničních Čechů a Stálá komise si od něj slibuje příliv krajanů, kteří mají zájem o dění v České republice. Druhou legislativní iniciativou Stálé komise bude řešení otázky občanství dětí smíšených manželství narozených před 1. lednem 1969. Jedná se o početnou komunitu, která má zájem o vlast svých rodičů.

V tomto roce Stálá komise vyslala své členy na tři zahraniční cesty a to do Austrálie, Nizozemí a Chorvatska. Všechny jmenované země navštívila komise poprvé a setkala se tak s novými podněty ke své činnosti. Během pracovních jednání se senátoři mohli v praxi informovat o zkušenostech s krajany jednotlivých zemí. Nejvýznamnější zahraniční cestou v roce 2002 byla bezesporu cesta do Nizozemí, kde jednala o možnostech voleb a přebírala zkušenosti o volbě korespondenční a v zastoupení. Oba tyto způsoby by byly použitelné pro

Českou republiku, a tak se bude Stálá komise snažit tyto způsoby prosadit i v horní komoře Parlamentu České republiky. Během cesty do Austrálie jsme se měli možnost setkat s druhou největší krajanskou komunitou v zahraničí a seznámit se s jejich činnostmi ve prospěch České republiky. Seznámili jsme se s projektem, za který krajanská komunita v Austrálie získala cenu T. G. Masaryka Gratias Agit. Jedná se o výstavbu domu pro seniory, který byl hrazen z peněz, které byly vybrány mezi tamnějšími krajany.

Konzultativní rada, poradní orgán Stálé komise, který je složen ze zástupců krajanů, mezi nimiž jsou i honorární konzulové, se v roce 2002 rozšířila o tři členy. Tito členové byly schváleni krajany na setkáních během zahraničních cest. Kredit rady stoupá, protože její členové jsou zástupci jednotlivých krajanských obcí a zároveň je složena z řad osobností krajanského života. Společně s touto radou, Podvýborem Poslanecké sněmovny pro styk s krajany a Ministerstvem zahraničních věcí, Stálá komise připravuje na rok 2003 Konferenci zahraničních Čechů, podobně jak tomu bylo v letech 1998 a 2000. Opět se na půdě historických prostor Senátu PČR setká celá řada našich krajanů z celého světa a budou jednat o své budoucnosti a Agendě Stálé komise. V příštím roce bychom se také rádi zapojili do podporování vstupu naší země do Evropské unie zorganizování veřejného slyšení, kterého by se měli zúčastnit především mladí lidé, kteří by hovořili o budoucnosti a minulosti našich krajanů a o jejich zkušenostech ze života v těchto zemích.

Povodně v červnu tohoto roku. I zde se zapojila Stálá komise a snažila se pomoc jak jen mohla. Prostřednictvím Konzultativní rady se Stálá komise obrátila na naše krajany s žádostí o finanční pomoc při nápravách škod způsobených povodněmi. Téměř veškeré krajanské spolky na naši výzvu okamžitě reagovali a zorganizovali sbírky, které byly směřovány ve prospěch České republiky.

Součástí aktivit Stálé komise se stalo zprostředkování odborných expertíz a konzultací k řadě otázek z občansko-právní, politické, sociální, kulturní i ekonomické oblasti, s nimiž se na komisi obracely nejen krajanské organizace a jednotlivci, ale i instituce domácí. Četnou žádostí o vysvětlení těchto otázek a v neposlední řadě i o pomoc při řešení občanství, restitucí a sociálního postavení se výrazně zvýšila poté, co nové zákony o občanství vstoupily od října 1999 v platnost. Běžnou činností se stalo zpracovávání a poskytování informačních i analytických materiálů pro potřeby orgánů Senátu, Poslanecké sněmovny, Kanceláře Prezidenta republiky i vládních resortů.

V neposlední řadě se Stálá komise běžně zabývá pořádáním kulturních akcí. V roce 2002 jsme spolupořádali Mezinárodní festival leteckých filmů, kde jsme chtěli upozornit na účast našich letců v druhé světové válce a poté na jejich život v zahraničí.