Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR

Na ustavující schůzi výboru pro 2. funkční období dne 17. 12. 1998 bylo zvoleno nové vedení v tomto složení:

Předseda senátor Petr Smutný
Místopředsedové: senátor Jiří Brýdl 1. místopředseda
senátorka Jitka Seitlová
senátor Jiří Pospíšil
- gesce nad regionálním rozvojem
- gesce nad životním prostředí
- gesce nad veřejnou správou

Složení výboru doznalo značných změn. Zůstalo 6 původních členů z 1. funkčního období a k nim bylo zařazeno 5 nových členů.
Při zahájení práce v novém volebním období byla upřednostněna součinnost výboru při tvorbě materiálů pro rozvoj regionů a reformě veřejné správy.

V lednu 1999 výbor navrhl účast senátorů v jednotlivých stupních připravovaných Regionálních koordinačních skupinách v rámci Regionálního rozvojového programu:

  1. v Regionální koordinační struktuře v pozici pozorovatele dle převažujícího území volebních obvodů senátorů;
  2. v regionech NUTS 2, ve skupině pozorovatelů vždy delegováním senátorů na jednáních Regionálních koordinačních skupinách za příslušné území;
  3. v Národní koordinační radě zastoupení senátory J. Brýdlem a J. Seitlovou.

Výbor vyslechl Informace o činnosti Státního fondu životního prostředí (dále je SFŽP) v roce 1999 od Ing. Aleše Vychodila, ředitele SFŽP.

V únoru 1999 výbor na svých zasedáních projednal
Informace o postupu zpracování regionální strategie České republiky, které přednesli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing.Václav Kupka, CSc., I. náměstek a RNDr. Josef Postránecký, vrchní ředitel
a
Informace o činnosti Národní koordinační skupiny a Regionálních koordinačních skupin, které přednesli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing.Václav Kupka, CSc. I. náměstek a RNDr. Josef Postránecký, vrchní ředitel.

V únoru byla též jedna výborová schůze vyčleněna Koncepci reformy veřejné správy ČR, kterou přednesla Doc. Ing. Yvonne Strecková, náměstkyně Ministerstva vnitra. K tomuto tématu proběhla velmi obsáhlá diskuse.

V březnu 1999 bylo zorganizováno výjezdní zasedání do Svitav s tématem „Podpora investiční činnosti jako předpoklad místního rozvoje“.
V rámci výjezdního zasedání členové výboru byli seznámeni s bytovou výstavbou v městě Svitavy. Na společném zasedání s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu (dále jen HV) byla projednána tématika „Simulace povodňových situací pomocí výpočetní techniky a otázka akciových společností POVODÍ“, spojena s prezentací Povodí Moravy a.s., a prezentací Ministerstva zemědělství ČR.

Na dalším společném zasedání s HV a jeho Podvýborem pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství proběhla prezentace SEPARY Brno s. s r. o. s tématikou „Služby v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.“

V tomto měsíci pod záštitou výboru se konal seminář a ukončení projektu (Informačního centra nadací) „Prosazování skupinových zájmů na místní a celostátní úrovni“. Celý projekt byl financován z grantu Britského velvyslanectví v Praze.

V měsíci květnu 1999 se výbor věnoval těmto aktivitám:

  • Pod záštitou výboru se již potřetí konal seminář „Revitalizace panelových domů obytných souborů v kontextu se standardy EU, komplexní přístup vedoucí k maximální efektivnosti“ v Brně.
  • Byla převzata záštita nad veřejným slyšením k „Návrhu rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010 “ s posouzením vlivu realizace tohoto rozvojového programu na životní prostředí.
  • Znovu proběhla výborová rozprava nad Koncepcí reformy veřejné správy a usnesením bylo vládě doporučeno - postupovat v Koncepci reformy veřejné správy dle varianty II. s požadavkem zpracování úplné Koncepce reformy veřejné správy ve všech provázaných krocích, včetně časového průběhu a konečného stavu.
  • V rámci přípravy na projednávání zákona o Národním parku České Švýcarsko byla zajištěna společná prezentace Lesů ČR s.p. s HV a jeho podvýborem. K témuž problému bylo i společné výjezdní zasedání do Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Hřensko, na území budoucího národního parku. Při této příležitosti bylo i jednáno se zástupci místní samosprávy a jejich pohledu na vyhlášení Národního parku.

V měsíci září 1999 výbor spolupořádal s Územním odborem Ministerstva životního prostředí v Plzni seminář „Český les - příroda a budoucnost“, podílel se posléze i na vydání sborníku vzešlého z tohoto semináře. Na výjezdním zasedání u příležitosti výše zmíněného semináře vedle účasti na něm byla navštívena i oblast navrhované CHKO Český les a proběhla diskuse se samosprávou na tuto problematiku. Dále byly navštíveny při této příležitosti regionální výrobní podniky se zřetelem na hospodářskou kooperaci mezi Českou republikou a Německem.

V říjnu 1999 vyslechl výbor Informace o zákonech o rozpočtovém výnosu daní, o přirážce k dani z příjmů a k dani z nemovitostí a jejím rozpočtovém určení a dále Informace o zákonu o pravidlech hospodaření územních samosprávných celků a o zákonu o obecných daních. Informace přednesl Ing. Pavel Mertlík, ministr financí.

Vedle oficiálních zahraničních cest výboru (Norsko, Slovensko, Egypt) se členové výboru zúčastnili různých shromáždění a seminářů. V srpnu se členové GLOBE senátoři P. Smutný a J. Seitlová zúčastnili XIV. Valného shromáždění GLOBE INTERNATIONAl, v Bonnu. Zde senátorka J. Seitlová vystoupila v diskusi a byl schválen její příspěvek. V září se místopředsedové výboru J. Pospíšil a J. Brýdl zúčastnili jednání na konferenci „Příhraniční turistika - možnosti rozvoje střetu mezi životním prostředím a zemědělstvím“ v Joensunu v Severní Karélii.

Zástupci výboru se zúčastnili dubnového přijetí Bavorské delegace vedené státní tajemnicí Bavorského ministerstva výživy, lesnictví a životního prostředí paní Marianne Demel.

Někteří členové výboru se zúčastňují i práce v různých pracovních skupinách či komisích. Např. místopředsedkyně výboru J. Seitlová se zúčastňuje činnosti pracovní skupiny „Životní prostředí“ při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Senátoři P. Eybert a B. Čada jsou zástupci výboru v meziresortní komisi týkající se Programu obnovy venkova.

I když prioritním zájmem senátorů, jakožto členů jedné z komor Parlamentu ČR je činnost legislativní při schvalování zákonů, členové výboru ani v nejmenším neopomíjejí mravenčí práci pro své občany ve svých regionech. Jako zákonodárci zvolení ve většinovém volebním systému, kdy po získání mandátu zastupují všechny občany ve svém volebním obvodu, mohou jedině takto před svými spoluobčany obhájit oprávněnost svého mandátu.

Členové výboru v roce 1999 projednali 26 zákonných předloh a smluv.