Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. K jejím úkolům patří např.:

 • soustavně dohlížet na to, aby byl ze strany Kanceláře Senátu zajišťován komplexní, kvalitní a rychlý servis pro jednotlivé senátory, funkcionáře Senátu, kluby, výbory a komise
 • přijímá a řeší návrhy a podněty senátorů na změny v systému práce Kanceláře Senátu, akceptuje stížnosti a připomínky k práci Kanceláře
 • průběžně vyhodnocuje práci Kanceláře Senátu a se zjištěnými nedostatky seznamuje vedoucího Kanceláře Senátu a Organizační výbor
 • zabývá se průběžným čerpáním rozpočtu Kanceláře Senátu, včetně čerpání finančních prostředků na položkách „Cestovné senátorů a přijetí zahraničních oficiálních návštěv“
 • hodnotí Státní závěrečný účet ČR - Kapitola Senát PČR
 • vyhodnocuje a dohlíží na průběh rekonstrukce budov Senátu jako kulturní památky, podílí se na řešení s tím související dislokace osob a inventáře
 • zabývá se návrhy a podněty pracovníků Kanceláře Senátu
 • schvaluje některé společensko-kulturní akce, ke kterým mají být zapůjčeny prostory sídla Senátu formou pronájmu
 • řeší případy odpovědnosti za škodu způsobenou senátory
 • připomínkuje vnitřní předpisy Kanceláře Senátu (směrnice, příkazy, pokyny), které jsou vedoucím Kanceláře Senátu vydávány
 • průběžně se zabývá ubytováním senátorů v Jinonicích
 • jsou jí předkládány informace o výběrových řízeních a veřejných obchodních soutěžích, které v Senátu probíhají.

V roce 1999 se komise sešla na 13ti řádných a dvou mimořádných schůzích, kde přijala celkem 101 usnesení.