Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí

Komise se na posledních dvou schůzích v listopadu 1999 a lednu 2000 zabývala výsledky své dosavadní dva a půlleté činnosti.

Její aktivity jak doma, tak v zahraničí výrazně přispěly k lepšímu porozumění a rozvoji spolupráce mezi zahraničními Čechy a krajany a Českou republikou. K jejím významným počinům patřila aktivní účast na akcích v rámci Týdne zahraničních Čechů ve dnech 28.6. - 4.7.1998 v Praze a zvláště její podíl na obsahové přípravě konference Přítomnost a budoucnost českých komunit v zahraničí konané pod záštitou a s podporou vedení Senátu dne 3.7.1998 v senátních prostorách. Kromě významných představitelů politického a veřejného života České republiky se tohoto setkání zúčastnilo 185 zástupců českých komunit v zahraničí. Nové poznatky, informace, požadavky a podněty, které komise na této konferenci získala ve všech oblastech vztahů a spolupráce, počínaje problematikou občansko-právní, politickou, kulturní a konče hospodářsko-obchodní, se staly základním východiskem pro upřesnění priorit činnosti komise, katalogizaci problémů a jejich řešení.

Stálá komise rozšířila a zintensivnila pozornost představitelů vlády a parlamentu k současnému postavení a úloze zahraničních Čechů a problémům, které mezi nimi a Českou republikou existovaly a které v té či oné míře i nadále zůstávají otevřené. Její legislativní aktivity se v první řadě zaměřily na řešení občansko-právních otázek. Podílela se na přípravě návrhu zákona č. 194/1999 Sb., jímž byl novelizován zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky především tím, že do něj byly zapracovány její pozměňovací a doplňující návrhy. V rámci legislativního procesu přípravy zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů dosáhla toho, aby projednání předlohy tohoto zákona v Legislativní radě vlády bylo urychleno a aby do návrhu byla vtělena preambule, kterou formulovala. V současné době připravuje diskusi k vlastnímu návrhu věcného záměru nového zákona o krajanech a rovněž zvažuje možnosti novelizace předpisů souvisejících s občansko-právním postavením zahraničních Čechů a krajanů.

Součástí těchto aktivit se stalo zprostředkovávání odborných expertiz a konzultací k řadě otázek z občansko-právní, politické, sociální, kulturní i ekonomické oblasti, s nimiž se na Stálou komisi obracely nejen krajanské organizace a jednotlivci, ale i instituce domácí. Četnost žádostí o vysvětlení těchto otázek a v neposlední řadě i o pomoc při řešení občanství, restitucí a sociálního postavení se výrazně zvýšila poté, co nové zákony o občanství vstoupily od října 1999 v platnost. Běžnou činností se stalo zpracovávání a poskytování informačních i analytických materiálů pro potřeby orgánů Senátu, Poslanecké sněmovny, Kanceláře Prezidenta republiky i vládních resortů.

Stálá komise reagovala na zvýšenou komunikační frekvenci kromě jiného tím, že po předběžných poradách s představiteli zahraničních Čechů a krajanů přistoupila k vytváření nového institucionálního rámce pro rozvoj celkových vztahů a spolupráce, k čemuž vzešel podnět z jednání konference Přítomnost a budoucnost českých komunit v zahraničí.

Výsledkem bylo postupné ustavování konzultativní rady při Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Rada má dnes 30 členů, kteří reprezentují zahraniční Čechy a krajany z celého světa. Jejím posláním je na jedné straně napomáhat vytvářet dělnější prostředí pro řešení návrhů, podnětů i kritických připomínek ze strany krajanských komunit vůči České republice a na straně druhé poskytovat Stálé komisi a s ní spolupracujícímu Podvýboru pro krajanské styky PS cenný zdroj poznatků o krajanské problematice. Dotváření a rozvoj nového organizačního systému klade zvýšené nároky jak na obsahovou, tak organizační činnost komise a jejího sekretariátu.

Celkový nárůst objemu aktivit i specifických úkolů motivoval Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí k vypracování nového návrhu komplexní koncepce činnosti. Návrh pod názvem Agenda 2000 rozvíjí dosavadní pracovní program a vychází z dosažených zkušeností na poli spolupráce se zahraničními Čechy a krajany. Obsahuje nosné směry i konkrétní úkoly, které by měly určovat charakter práce komise v roce 2000 a v letech nastávajících.