Zpráva o peticích

ZPRÁVA O PETICÍCH DORUČENÝCH SENÁTU PARLAMENTU ČR
JEHO ORGÁNŮM A FUNKCIONÁŘŮM O JEJICH OBSAHU A ZPŮSOBU VYŘÍZENÍ

za období od 1. 1. 1999 do 30. 6. 1999

Senátu Parlamentu České republiky v období od 1.1.1999 do 30.6.1999 bylo doručeno 31 peticí. Tyto petice jsou evidovány Výborem petičním, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu Parlamentu České republiky. Petice, veškerá korespondence a dokumentace s nimi související je archivována ve výboru a je k dispozici k bližšímu seznámení senátorkám a senátorům.

Obsah doručených peticí a jejich zaměření jsou velmi různorodá, počet petentů i stručný způsob vyřízení je zřejmý z tabulky, která je přílohou této zprávy.

Nejvíce podpisů se shromáždilo k petici občanů obce Hrádek, proti výstavbě rychlostní komunikace ve východní a střední části obce a to 979 - petice č. 24/99. Devět petic bylo podepsáno pouze jedním petentem.

Převážná většina peticí - 17 je adresována kromě Senátu Parlamentu České republiky i dalším orgánům státu, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, prezidentu republiky, vládě a jednotlivým ministerstvům.

Aby nedocházelo k prodlevě ve vyřizování peticí, je na každou schůzi Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu PČR zařazován do programu bod: Projednání peticí doručených Senátu PČR.

Většinu peticí řeší členové výboru, v několika případech - viz tabulka - byl požádán o vyřízení věcně příslušný orgán Senátu.

Petice č. 24/99 Petice občanů obce Hrádek proti výstavbě rychlostní komunikace ve východní a střední části obce je zatím v řešení.

Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu Parlamentu České republiky tuto zprávu projednal na své 15. schůzi dne 15. července 1999 a usnesením číslo 68 doporučil Senátu Parlamentu České republiky vzít ji na vědomí.

za období od 1. 7. 1999 do 31. 12. 1999

Senátu Parlamentu České republiky bylo v období od 1.7.1999 do 31.12.1999 doručeno celkem 14 petic. Petice jsou evidovány Výborem petičním, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu P ČR. Petice, korespondence a dokumentace s nimi spojená, jsou archivovány ve výboru a jsou k dispozici k bližšímu seznámení senátorům a senátorkám.

Podle cíle, který občané pod peticí podepsaní sledují, je možné petice rozdělit do tří skupin. Do první skupiny patří petice požadující změnu stávajícího právního předpisu nebo zavedení nových institutů (například návrh, aby byla práce žen v domácnosti postavena naroveň pracovnímu poměru za plat a s nárokem na důchod nebo návrh, aby bylo domácí vyučování dětí postaveno naroveň vyučování ve školských zařízeních a rozšířeno i na druhý stupeň); do druhé skupiny patří petice požadující, aby Senát P ČR při projednávání Poslaneckou sněmovnou P ČR schváleného právního předpisu zastával určitý názor v petici projevený; do třetí pak petice žádající státní orgány o pomoc při řešení nejrůznějších společenských, ekonomických a sociálních problémů.

Podle obsahu se nejvíce petic týká problematiky životního prostředí, ať již jsou požadována opatření vedoucí k zastavení či omezení zejména různých stavebních akcí v obci, v krajině, ve městě nebo upozorňováno na porušování práva na zdravé životní prostředí. Dvě petice, které podepsalo několik set občanů, směřují proti navrhovanému zrušení matričních úřadů v jejich obci v souvislosti s připravovaným zákonem o obcích. Samostatnou kapitolou jsou petice požadující nápravu stavu způsobeného krachem banky Moravia, a.s. a Universal banky, a.s.

Nejvíce podpisů se shromáždilo k peticím Proti záměru vybudovat lyžařský areál na Smrčině (1167), Společnosti přátel domácí školy (1714) a k petici věřitelů banky Moravia (829).

Pokud jde o vyřizování petic, je jejich projednávání zařazováno na program každé schůze Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu P ČR. Způsob a stav vyřízení je patrný z připojené tabulky.

Petice I. pololetí 1999

Pořadové číslo Datum doručení Číslo jednací Obsah
PETICE
Počet podpisů Datum uzavření Stav vyřízení
1a/99 11.1.1999 111/99-100 Za obchod bez pašovaných a neproclených 500 28.1.1999 Uzavřeno. Odpověď petentům dne 11.1.99. Petice byla postoupena MPO ČR 14.1.99. Odpověď ministra průmyslu.
1/99 19.1.1999 873/99-123 Prohlášení ve věci ředitelky Purkyňova gymnázia Strážnice RNDr. Jarmily Šimšíkové 71 31.3.99 pozván ministr školství Uzavřeno. Předáno k řešení místopředsedovi J. Kaňovi, současně řeší předsedkyně výboru I. Ondrová.
2/99 27.1.1999 1225/99-SPS Na podporu vyplácení vkladů občanů svěřených Universal bance, a.s 401 1.6.1999 Uzavřeno. Petice postoupena k řešení VHZD.
3/99 29.1.1999 1407/99- SPS Za zařazení SOU Intercurs s.r.o. Tanvald do sítě škol 32 10.6.1999 Uzavřeno. Předáno k řešení senátorům J. Pavlatovi a Fr. Vízkovi.
4/99 10.2.1999 2409/99-VPLP Stížnost na neplnění vládního zákona 229/1991 Sb. 1 22.4.1999 Uzavřeno. Předáno místopředsedovi výboru dne 17.2.99 J. Kaňovi, zasláno na Ministerstvo zemědělství a financí.
5/99 9.2.1999 1893/99-OSV Zrušení vysílací licence televizní stanici NOVA 1 27.4.1999 Uzavřeno. Předáno senátoru J. Pavlatovi 17.2.1999.
6/99 14.2.1999 2514/99- SPS Petice na podporu České biskupské konference 197 14.4.1999 Uzavřeno. Dotaz na MK ČR na jeho alternativy řešení dne 8.3.1999.
7/99 25.2.1999 2382/99-SPS Připomínky k návrhu věcného záměru zákona o sdružování ve spolcích, společnostech a jiných sdr. 2 8.3.1999 Uzavřeno. Odpověď dne 8.3.1999 Ing. M. Pleskačovi. Bude vzato v úvahu při projednávání návrhu tohoto zákona.
8/99 9.3.1999 3308/99-VPLP J. Fiala - sterilizace prostitutek 1 13.4.1999 Uzavřeno. 13.4.1999 - předáno ÚPV, VZSP vrácen dopis J.Fialovi-adrs. neznámý
9/99 31.3.1999 4273/99-VPLP Petice Občanských sdružení a živnostenských společenstev 21 27.4.1999 Uzavřeno.12.4.1999 - předáno VHZD12.4.1999 - požádáno o vyjádření OL KS
10/99 1.4.1999 4431/99-VPLP Věra Sýkorová - diskriminace žen ovdovělých před rokem 1996 1 30.6.1999 Uzavřeno. 12.4.1999 - předáno VZSP

30.6.1999-odpověď V. Vašínková

11/99 12.3.1999 3553/99-VPLP Petice proti uzákonění homosexuálních partnerských vztahů 16 13.4.1999 Uzavřeno. Odepsáno 13.4.1999 - 3. čtení PS PČR
12/99 12.3.1999 3535/99-VPLP Petice za odložení předání podepsaných listin o vstupu do NATO 40 15.3.1999 Uzavřeno. Petice podána pozdě. Den po vstupu ČR do NATO.
13/99 18.3.1999 3838/99-VPLP žení dobrovolných hasičů města Hradce Králové 3 1.6.1999 Uzavřeno. 14.4.1999 - žádost na MV ČR. 13.4.1999 - postoupeno VHZD
14/99 29.3.1999 4183/99-VPLP Petice proti uzákonění homosexuálních partnerských vztahů 9 13.4.1999 Uzavřeno. Odepsáno 13.4.1999 - 3. čtení PS PČR
15/99 1.4.1999 4413/99-VPLP Petice Sdružení průvodců Praha - sprejařský vandalismus v ČR 1 13.7.1999 Uzavřeno. 14.4.1999 - žádost o vyjádření Odb. legislativní KS
16/99 2.4.1999 4507/99-VPLP Petice proti cizojazyčným /německým/ místopisným nápisům 1 14.4.1999 Uzavřeno. 12.4.1999 - předáno VZOB
17/99 29.3.1999 4205/99-VPLP Petice občanů obyvatelů domů č. 16-254 v Praze 10 - Strašnicích 1 16.6.1999 Uzavřeno. 22.4.1999-předána zpět senátorce za Pha 10 senátorce Z. Roithové
18/99 9.4.1999 4680/99-OSV Petice za Zrušení matričního obvodu Troubky 15 1.6.1999 Uzavřeno. 23.4.1999 - žádost o vyjádření na MV ČR
19/99 8.4.1999 4799/99-SPS Petice na pomoc a záchranu týraných a umučených dětí na naší společnosti na vědom 19.4.1999 Uzavřeno. 19.4.1999 - odpověď senátora M. Dvořáka
20/99 21.4.1999 5473/99 Petice proti novele zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání maj. nároků druž 161 1.6.1999 Uzavřeno. 1.6.1999 - odpověď výboru
21/99 23.4.1999 5624/99 Petice za zrušení volebních kaucí 1 1.6.1999 Uzavřeno. 1.6.1999 - odpověď výboru
22/99 27.4.199 5822/99 Petice bezbariérového domu Kodymova 2525 a 2526, Praha 5 4 13.7.1999 Uzavřeno. 2.6.1999 - učiněn dotaz na MF ČR 15.6.1999 - urgence na MF ČR
23/99 5.5.1999 6293/99 Petice proti diskriminaci ve financování studia v porovnání se studenty státních škol 11 21.5.1999 Uzavřeno. 21.5.1999 - odpověď senátora A. Petráše
24/99 18.5.1999 Petice občanů obce Hrádek proti výstavbě rychlostní komunikace ve východní a stř. části obce 979 v řešení 2.6.1999 - předáno senátoru E. Škrabišovi
25/99 6.5.1999 6419/99 Petice za pokračování činnosti MŠ Hálkova 7 55 2.6.1999 Uzavřeno. 2.6.1999-Předána senátoru za Pha 2 - senátor Vl. Zemanovi
26/99 18.5.1999 7068/99 Petice za přešetření povolení přestavby v domu v Ostrovní ulici 178 14.7.1999 Uzavřeno. 2.6.1999 - Dotaz na MK ČR 14.7.1999 odpověď MK ČR
27/99 22.4.1999 5428/99 Petice starostů obcí okr. Šumperk 8 15.7.1999 Uzavřeno. 4.6.1999 - postoupena senátoru V. Reitingerovi
28/99 23.4.1999 5658/99 Petice Za rozvoj města Písku 1 1.6.1999 Uzavřeno. 1.6.1999 - odpověď senátorka V. Vašínková
29/99 28.4.1999 5907/99 Petice starostů obcí okr. Jeseníku 24 v řešení 4.6.1999 - postoupena senátoru V. Reitingerovi
30/99 12.5.1999 6643/99 Petice K odstranění povodňových škod z roku 1997 na řece Desné 352 15.7.1999 Uzavřeno. 4.6.1999 - postoupena senátoru V. Reitingerovi
31/99 9.6.1999 7933/99 Petice starostů měst a obcí okr. Olomouc a Bruntál 42 15.7.1999 Uzavřeno. 11.6.1999 - postoupeno senátoru V. Reitingerovi

Petice II. pololetí 1999

Pořadové číslo Datum doručení Číslo jednací Obsah
PETICE
Počet podpisů Datum uzavření Stav vyřízení
32/99 16.7.1999 9637/99 Homosexualita a tolerance 27 27.7.1999 Uzavřeno. Odpověď dne 27.7.1999.
33/99 23.8.1999 10996/99 Za zkvalitnění služeb v NPR Praděd 1 20.9.1999 předáno senátoru R. Harazinovi, MŽ ČR, 27.9.1999 odpověď R. Harazina
34/99 6.9.1999 11421/99 Sdružení žen samoživitelek 136 19.11.99 Uzavřeno. 20.9.1999 předáno MPSV ČR, senátor J. Šula; 29.10. MPSV ČR-odpověď, senátorka V. Vašínková
35/99 21.9.1999 11939/99 Za zavedení vízové povinnosti pro občany cizích států> 2 14.10.1999 k vyjádření MV ČR
36/99 27.9.1999 12250/99 Proti záměru vybudovat lyžařský areál na Smrčině 1167 10.11.99 Uzavřeno. 14.10.1999 k vyjádření MŽP ČR, 29.10 odpověď MŽP ČR
37/99 5.10.1999 12569/99 Proti motokrosové trati na území Lešan 123 14.10.1999 Obecní úřad Lešany
38/99 5.10.1999 12649/99 Universal banka, a.s. 2 14.10.1999 žádost o vyjádření guvernéra ČNB J. Tošovského a předsedu vlády M. Zemana
39/99 5.10.1999 12656/99 Moravia banka, a.s. 829 14.10.1999 postoupeno k řešení Rozpočtovému výboru PS PČR, VHZD Senát PČR
40/99 10.11.99 14404/99 K zákonu o sociálně-právní ochraně dětí Fondu ohrožených dětí 80 26.11.99 Uzavřeno. 26.11.1999 odpověď senátorky V. Vašínkové
41/99 11.11.99 14470/99 Proti návrhu na zrušení matričního úřadu Vacenovice, okres Hodonín 820 26.11.1999 požádáno o vyjádření MV ČR
42/99 15.11.99 14409/99 Uznání Tchaj-wanu Českou republikou 16 26.11.99 Uzavřeno. 26.11.1999 odpověď senátorky V. Vašínkové
43/99 24.11.99 15052/99 Proti přijetí současné znění zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28 6.12.1999 Uzavřeno. 6.12.1999 odpověď senátorky V. Vašínkové
44/99 26.11.99 15094/99 Polenské provolání 31 14.12.99 Uzavřeno. 14.12.99 odpověď senátorky V. Vašínkové.
45/99 2.12.99 15462/99 Společnost přátel domácí školy 1.714 6.12.99 Uzavřeno. 6.12.1999 odpověď senátorky V. Vašínkové