Protokol ze 3. veřejného slyšení Senátu PČR - příloha

Příloha 1

Uvedený přehled obdrželo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 v červenci 1998 jako přílohu dopisu, v němž jsem žádal, aby obžaloba Josef Krejsy byla rekvalifikována, neboť podle mého názoru jmenovaný svými publikovnými výroky naplnil skutkovou podstatu trestných činů podle §260 tr. z. S uvedeným přehledem jsem od té doby při různých příležitostech seznámil i jiné státní zástupce a v srpnu t. r. též Inspekci ministerstva spravedlnosti.

Ne všechny výroky, které jsou níže uvedeny, naplňují ve své obecnosti skutkovou podstatu trestných činů. Nicméně považoval jsem za vhodné připomenout i tyto výroky, neboť jsem přesvědčen, že teprve až v souhrnu s ostatními si lze vytvořit obraz o ideovém rámci republikánských aktivistů.

Poznámky u jednotlivých výroků jsem aktualizoval oproti r. 1998 a právě i tak v některých případech zvýraznil text.

V Praze, dne 25. 9. 2001

Jan Fábry

  1. ,,Potřebujeme území (Podkarpatská Rus), abychom se mohli ekonomicky i politicky rozvíjet. Velikost národa se měří i rozlohou území a počtem obyvatel. ... Neexistuje setrvalý stav. Buď rosteme a sílíme, anebo chřadneme.”

Miroslav Sládek, Znamení doby

(Znamení doby je Sládkova kniha, která vyšla v r. 1994.)

,,My, nacionální socialisté, však musíme jít ještě dál: právo na prostor a půdu se může stát povinností, jestliže bez rozšíření rozlohy půdy je velký národ odsouzen k zániku. .... Německo bude buď světovou velmocí, nebo nebude vůbec existovat.

Adolf Hitler, Můj boj

,,Jen dostatečně velký prostor na této zemi zajišťuje národu svobodnou existenci.”

Adolf Hitler, Můj boj

2) ,,Podmínka uchování a dalšího zvyšování úrovně společnosti je dána jedině tehdy, pokud existuje vysoký stupeň svobody a nezávislosti a také krajní napětí, vycházející ani ne tak z existence rozdílných rysů, jako spíše z existence pro všechny shodného, a přece tolik rozdílného a své jednotě rozdělujícího snažení. Snahy a vůle po zvládnutí a ovládnutí druhých.

Miroslav Sládek, Znamení doby

,,Toto zachování je však vázáno na železný zákon nutnosti a právo na vítězství nejlepšího a nejsilnějšího.

Kdo chce žít, ten ať bojuje, a nechce-li bojovat v tomto světě věčného zápasu, nezaslouží si žít.”

Adolf Hitler, Můj boj

3) ,,... A tak by mohlo Evropské společenství paradoxně neprospívat ale škodit, protože zároveň odstraníme i vše výjimečné a silné. Snižujeme odpovědnost za vlastní osud a schopnost národa vzepnout se k velkým činům ve všech oblastech.

Průměrné až podprůměrné společenství národů se vyznačuje jakýmsi nudným pohostinstvím, které si pěstuje, a které jedině pěstovat umí!... Ochuzuje, ale neobohacuje. Mizí rozdíly a boj, mizí i růst a vítězství.”

Miroslav Sládek, Znamení doby

,,Vždy však je boj prostředkem k upevňování zdraví a odolnosti druhu, a proto i příčinou jeho vyššího vývoje.”

Adolf Hitler, Můj boj

,,V něm se rozplyne takzvaná humanita jako vývar spojení hlouposti, zbabělosti a mudrlanství jako sníh na březnovém slunci. Ve věčném boji lidstvo vyrostlo - ve věčném míru zahyne.”

Adolf Hitler, Můj boj

4a) ,,V přírodě ani ve společnosti neexistuje setrvalý stav.... Před námi jsou pouze dvě možnosti. Buď budeme ustupovat a postupně mizet v záplavě našich dominantních sousedů a přistěhovalců z východu a jihu, nebo budeme sílit a získávat stále větší a větší prostor ... Buď ukážeme svoji sílu, anebo se rozplyneme a jako národ zahyneme.

Miroslav Sládek, ...a tak to vidím já

(...a tak to vidím já je Sládkova kniha, která vyšla v r. 1992.)

4b) ,,Člověk má však stejná práva jako příroda a ostatní tvorové. Žije, tvoří a zabíjí proto, aby přežil a uhájil své místo v systému přírody. Jeho práva vycházejí z jeho síly a schopností, na rozdíl od ostatních druhů však na sebe dobrovolně přebírá i povinnosti. Už vůbec ten fakt, že se stará o ostatní tvory, vysazuje lesy, zabývá se ochranou přírody, jej možná staví výše než tvory, kteří rezignovali na vývoj a přijali podřízenou úlohu.”

Miroslav Sládek, Úvodník, Republika 40/1994.

 

 

 

 

,,Před Bohem, pokud jsme na tento svět byli uvedeni s údělem věčného boje o náš chléb vezdejší, jako bytosti, jimž nic není darováno a které za své postavení pánů země vděčí jen genialitě a odvaze, s níž je dokáží vybojovat a zabezpečit.”

Adolf Hitler, Můj boj

 

,,Musím se přitom co nejostřeji ohradit proti oněm vlasteneckým pisálkům, kteří v takovém dobytí půdy spatřují ,,porušení svatých lidských práv”. ... Dokazuje to nanejvýš sílu dobyvatele a slabost těch, kdo si to nechali líbit. A jen v této síle je právo.”

Adolf Hitler, Můj boj

5) ,, ...Nepropadejme proto malomyslnosti či skepsi a vězme, že to vše je pro nás pouze jen ta poslední zkouška prozřetelných zákonů přírody, která se chce jen přesvědčit a ujistit, zda jsme si svého vítězství skutečně hodni a dostatečně zralí dar jejich vavřínů na sebe nejen vzít, ale i též schopni se svým vítězstvím umět podělit k uspokojení ostatních a jejich prospěchu. ...

...Protože moudrost přírody, po jejichž stezkách se lidstvo ubírá, spočívá především v její mlčenlivosti a nezasahování. Ponechává volný prostor pro věčnou soutěž nejrůznějších sil. Palmu vítězství si však odnáší pouze jen ta, která si k cíli zvolila tu nejjasnější, nejbližší a nejjistější cestu.”

Vít Dokládal v článku ,,K vítězství neustále zrát”, Republika, 16/1996.

,,Příroda nezná žádné politické hranice. Nejprve uvede živoucí bytosti na tuto zeměkouli a přihlíží volné hře sil. Odvahou a pílí nejsilnější dostane pak jako její nejmilejší dítko vládcovské právo bytí.

Adolf Hitler, Můj boj.

 

6a) ,,Buď já nebo on, buď my nebo oni. Žádný jiný postoj nemůže ani obstát. Jinak se změníme v nepříliš pozorné a nepříliš úspěšné němé tváře, které jsou také tvory božími.”

  1. Sládek, Znamení doby

6b) ,,Zkrátka a dobře - nic, pranic nedostaneme zadarmo, leda - lidově řečeno - tak pár facek. O ty samozřejmě nestojíme, a tak budeme muset napnout celou svou vitální sílu a energii, abychom jednou neskončili na politickém smetišti, kam patří všichni slabí a zbabělí, kteří nedovedou využít příležitosti!”

Tomáš Kebza v článku Rok 1997 rokem věrnosti, Republika 1/1997.

,,Silnější plemeno vyžene slabé, protože životní pud ve své konečné podobě vždy znovu prolomí směšná pouta takzvané humanity jedince, aby na její místo mohla nastoupit humanita přírody, která ničí slabé, aby uvolnila místo síle.”

Adolf Hitler, Můj boj

7) ,,Lidská společnost ve své touze být stále ušlechtilejší a humánnější postupně degeneruje. Nechává přežívat vrahy svých bezbranných členů, ve jménu tolerance ignoruje rozmach drog, homosexualitu staví na roveň vztahům mezi normálními zdravými lidskými jedinci. Díky úzké vrstvě zvrácených filosofů a pseudobojovníků za lidská práva byla zcela rozložena po tisíciletí budovaná hierarchie hodnot. Život vraha je ceněn více než život jeho oběti.”

Vojtěch Matoušek v článku ,,Oko za oko”, Republika 9/1996. (V. Matoušek byl předsedou přípravného výboru Organizace ,,Republikánská mládež”, jejímž úkolem bylo vést mládež v ,,národním a vlasteneckém duchu ”; působil jako asistent posl. J. Krejsy. Již několik let se neangažuje v SPR-RSČ ani v  Republikánské mládeži. SPR-RSČ. A. Cerqueirová, bývalá výkonná redaktorka týdeníku Republika a funkcionářka SPR-RSČ, ve své knize “Republikáni – šokující odhalení” publikované v r. 1999 (nakl. Unholy Cathedral – M. Zítko) uvedla, že Matoušek skončil “ve vyšetřovací vazbě v německém Ambergu” za ,,převaděčství”.

V tomto článku V. Matoušek nesouhlasně reaguje na soud s vězeňskými dozorci, kteří byli podezřelí z účasti na smrti Františka Kahánka, jenž zemřel ve vazbě, pravděpodobně násilně. Kahánek byl podezřelý z vraždy desetiletého chlapce. Zdůrazněná věta tedy v tomto konkrétním případě neznamená nic jiného než odsudek civilizačního pokroku v soudnictví.

,,Pokouší-li se člověk vzepřít železné logice přírody, dostává se do boje se zásadami, jimž i on vlastně vděčí za své lidské bytí. Tak musí jeho jednání proti přírodě vést k jeho vlastnímu zániku.”

Adolf Hitler, Můj boj

8) ,,V dějinách Evropy po pádu Říma až do doby osvícenecké a francouzské revoluce převládala idea náboženská, která měla ohromnou moc a vliv na osudy Evropy. Po francouzské revoluci však vznikla národnostní idea, vzbuzená touto revolucí, která měla rozbít mocné státní útvary, rozkouskovat Evropu, zničit moc šlechty a církví...

...Evropské náboženské myšlení bylo rozvráceno ideami přirozených lidských práv, svobody, lidské a občanské rovnosti a národnostní idea se tak stala jedním z dalších prostředků postupné pacifikace Evropy.

...Souběžně s národnostní ideou byla zcela účelově a programově použita idea liberalismu, po níž pak následovaly ideály demokracie a socialismu. Všechny směřovaly k destrukci evropského myšlení.”

M. Dolejší, Analýza 17. listopadu 1989. Příloha politických novin Republika 42/1994, 51/1996. Na jaře 1998 býval Dolejšího spis umístěn na WWW- stránce SPR-RSČ http://www.spr-rsc.cz.

,,Středověký člověk hledal nejprve království Boží a vše ostatní bude přidáno. Tehdy také byl nepokojný duch Židů odkázán do mezí ghett, k oboustrannému prospěchu. Tu přicházíme k jádru věci: Rázem porozumíme pohádce o ,,temném středověku”, srovnáme-li si ji s jinou o ,,osvíceném novověku”, kdy otřesený již duch arijských národů připustil emancipaci Židů.”

článek ,,Židé v našich dějinách”, Arijský boj 2/1945.

9) ,,...Roztříštěni máme určitou šanci, ovšem ve vzájemné podpoře můžeme dosáhnout průlomu v dosavadním vývoji Evropy, průlomu v našem postavení coby parlamentní politické strany a dosažení moci zcela domokratickými metodami. Takto získanou moc potom můžeme opět ve vzájemné spolupráci zužitkovat k ovládnutí světa.”

Z návrhu delegace SPR-RSČ, tvořené J. Vikem, M. Loukotou a J. Valentou, Vladimíru V. Žirinovskému, vůdci Liberálně-demokratické strany Ruska, a dalším účastníkům ,,Kongresu fronty národní sebeobrany” , jenž se konal ve Varšavě na jaře r. 1994 (Republika, 12/1994).

Součástí tohoto návrhu byl i návrh na ustavení ústředí těchto stran, jež by sídlilo v Praze.

V r. 1996 byl Jan Vik zvolen do Bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny.

,,Dnes se, ať mladého či starého, pána či kmána , bohatce nebo chuďasa, zmocnilo přání, aby byl německý národ znovu přiveden do postavení národa světového. Každý je o tom přesvědčen. Musíme se podílet na opanování světa.”

Joseph Goebbels, proslov ,,S výchovou k panské morálce se musí začít už u nejmenšího nemluvněte”, leden 1936.

 

10a) ,,Jsme přesvědčeni, že FPÖ s panem J. Haiderem a SPR-RSČ v čele s dr. M. Sládkem položí základ těch nejlepších česko-rakouských vztahů a též skutečné, rovnoprávné celoevropské spolupráci svébytných národů a silných, suverénních států.”

Jan Vik, tehdejší tajemník SPR-RSČ, poslanec Parlamentu ČR, tlumočí ,,Stanovisko SPR-RSČ”, Republika 42/1994.

10b) ,,Naši sousedé, i když v nás svého času viděli spojence proti totalitní moci, jsou kdykoliv připraveni zvětšit se na náš úkor při první příležitosti, kdy to budou moci uskutečnit s jistotou zisku. Z přirozenosti lidských bytostí a národů vyplývá, že by to udělali, i kdyby to byli vlastní bratři.”

Miroslav Sládek v úvodníku ,,520”, Republika 1/1995.

 

10c) ,,Chceme-li obstát, musíme se starat i o to, kam namíříme zbraně my, a kam budou namířeny zbraně našich sousedů a velmocí.

Miroslav Sládek, Znamení doby

,,Nenamítejte, že při spojenectví s Ruskem nemusíme hned myslit na válku, a když ano, že se na ni lze důkladně připravit. Ne. Spojenectví, jehož cíl neobsahuje úmysl vést válku, je nesmyslné a bezcenné.”

Adolf Hitler, Můj boj

11) ,,Pokud bychom neživili kde jakou zločineckou organizaci, OSN počínaje s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj konče, ušetřili bychom další miliardy.”

Miroslav Sládek, Znamení doby

,,Nebyl to německý tisk, který našemu národu činil přitažlivým nesmysl ,,západní demokracie”, až národ pod vlivem nadšených tirád uvěřil, že může svou budoucnost svěřit Společnosti národů ?

Adolf Hitler, Můj boj

12) ,,Neuskutečněným předpokladem zachování rovnováhy v přírodě a ,,trvale udržitelného rozvoje" byl oddělený a samostatný vývoj výkonných lidských ras a těch ostatních, které na současném civilizačním vývoji se nepodílely ničím, např. ani tím nejnevýznamnějším vynálezem.”

P. Cincibuch v článku ,,Schizofrenie levicových ekologů”, Republika 18/1994. P. Cincibuch kandidoval ve volbách 1996 za SPR-RSČ. Na podzim r. 1995 zastupoval SPR-RSČ na konferenci ,,Krystalizace struktury politických stran v České republice po roce 1989", kterou uspořádala Česká společnost pro politické vědy.

,,Vše, co dnes na této zemi obdivujeme - věda a umění, technika a vynálezy -, je jen tvůrčím produktem nemnoha národů a snad původně jedné rasy, od nich i nadále závisí trvání celé této kultury. Zahynou-li, pak s nimi klesne do hrobu krása této země.

Všechny velké kultury minulosti zahynuly jen proto, že původně tvůrčí masa odumřela otravou krve.”

Adolf Hitler, Můj boj

13) ,,To samé platí i pro onu tzv. ,,multikulturu”. To je vůbec to nejhorší co může být! V kultuře, v naší vlastní kultuře, jsou přeci naše národní kořeny. Když je vytrhneme, tím, že se ,,zmnohokulturníme”, zabijeme se sami, ztratíme poslední jistou základnu svého bytí a naše kulturní a umělecká tvorba nalezne svůj smutný konec v rozmělnění s ,,kulturami” bůhví koho, bůhví odkud!

Již sám objevitel genetiky Mendel prohlašoval, že jakékoliv míšení je jen cestou do pekla.”

Tomáš Kebza v článku ,,Etnické míšení - cíl nepřátel českého národa!” Republika 10/1998

Několik dní po uveřejnění tohoto čísla A. Cerqueirová, tehdy funkcionářka SPR-RSČ brazilsko-českého původu, vystoupila z této strany. Ve své knize “Republikáni – šokující odhalení” publikované v r. 1999 (nakl. Unholy Cathedral – M. Zítko), uvedla, že se jmenovitě T. Kebza spolu s některými dalšími z  redakčního kruhu inspirovali nacistickými publikacemi.

T. Kebza byl později odsouzen v r. 1999 Obv. soudem pro Prahu 7 podle §260 tr. z. kvůli dvěma antisemitským článkům. Trestní oznámení na T. Kebzu podaly Židovské muzeum a Federace židovských obcí. Na jaře r. 2000 T. Kebza někoho pobodal. Na podzim r. 2000 ČT a celostátní deníky uveřejnily reportáže s fotografiemi hajlujícího T. Kebzy, tehdy místopředsedy Republikánské mládeže, před nacistickou vlajkou.

Podle mého názoru vývoj T. Kebzy dokumentuje, že orgány činné v trestním řízení nenaplnily ustanovení trestního řádu, které se vztahují k prevenci trestné činnosti. Někdy od r. 1994 jmenovaný, čili ještě jako netletilý, začal publikovat v týdeníku Republika, stal se nositelem Sládkova stipendia. Kdyby byly orgány činné v trestním řízení včas zakročily a tehdy stíhaly všechny trestné činy, byly by rozbily organizovanou skupinu, jež ovládala týdeník Republika, a Kebzova životní dráha by se pravděpodobně vyvíjela odlišně.

,,Míšení krve a tím podmíněný pokles úrovně rasy je jedinou příčinou odumírání všech kultur, neboť lidé nehynou kvůli prohraným válkám, nýbrž pro ztrátu oné odolnosti, která je vlastní jen čisté krvi.”

Adolf Hitler, Můj boj

,,Všechny pokusy starého řádu pod rouškou snášenlivosti a kulturnosti rasovou otázku umlčovat, vedly jak k znehodnocování národní krve, ta i k zplošťování a rozřeďování národních kultur.”

Výňatek z proslovu E. Moravce, protektorátního ministra školství, uveřejněného v článku ,,Rasový problém nelze obcházet”, Arijský boj 13/1942.

14) ,,Rasismus je mylně vykládán jako jakési vyvyšování a nesnášenlivost některých ras nad jinými s poukazem na jejich méněcennost, druhořadost, popř. škodlivost a tedy i požadavkem jejich eliminace. Toto je však charakteristické pouze pro ideologii tzv. nacionálního socialismu a s těmito prvky se pak ještě setkáváme - bohužel - v Talmudu. ...

... Rasismus ve své čisté podobě nehlásá, že některá rasa je dokonalejší, nadřazenější a některá méněcenná. Pouze se zabývá problematikou míšení mezi nimi a studiem, k jakým změněným vlastnostem a schopnostem oproti původnímu druhu při tom dochází. Nepopírá však, že tyto nové vlastnosti, získané (lépe řečeno ztracené) míšením krve, jsou vesměs negativního rázu ve přímé úměrnosti s počtem míšení. Jinými slovy, takový černoušek, který se narodí z čistokrevných černošských rodičů, jejichž rodiče byli rovněž čistokrevní černoši stejné rasy, je ve svých vlastnostech podle rasismu neskonale cennější, než bílý chlapeček s modrýma očima a plavými vlasy, kde kromě převažující nordické rasy lze ze strany nejrůznějších předků zjistit příměs krve rasy např. alpinské, vestické, dinárské, předoasijské, ostbaltické, ostické apod.

Je např. známo, že když se Heinrich Himmler dočetl, že se v Osvětimi nalézá skupina cikánů jisté rasy, ve které celé věky nedocházelo k míšení - tedy naprosto čistokrevní cikáni tak říkajích ,,jak poleno” - choval k nim téměř posvátnou úctu, měli všemožné úlevy a nakonec byli propuštěni.”

Vít Dokládal v článku Rasismus z pohledu kaktusáře, Republika 14/1996

,,Rasový názor světový nehlásá rasovou nenávist, nýbrž rasovou úctu. Znamená, že každý má s úctou naslouchat hlasu svého nitra, aby uslyšel, že není náhodou, žijí-li na světě lidé různé barvy a různého ducha a vytvářejí-li různé kultury. Právě toto vědomí zplodí při niterné úctě člověka k sobě též rytířkost smýšlení a úctu ke každé pravé osobitosti, rytířkost, o níž se v posledních desetiletích zdálo, že skoro zmizela ze světa.”

projev Alfreda Rosenberga z října 1933.

,, ,Otázka rasová,” řekl ministr Moravec, ,,není otázkou nějaké nenávisti, nýbrž je to věc rozumu, kde jde o zachování národní síly a národního genia.”

Článek Rasový problém nelze obcházet.

Arijský boj 13/1942

15) ,,Aniž bych se uchyloval k laciné či propagandistické nadsázce, troufám si říct, že právě náš národ patří k tomu nejlepšímu z dílny přírody na světě vůbec. Obdivuhodná, ve správném poměru vyvážená genetická kombinace z nás dělá doslova jedničky na světě. (Za doby okupace, v Říšském úřadu pro rasové záležitosti v Berlíně ve svých studiích sami němečtí badatelé trpěli před naším národem silnými komplexy méněcennosti a přiznávali mu prvenství).”

Vít Dokládal v článku ,,Jsme jedničky ale nevíme o tom”, Republika, 24/ 1996.

,,Během jednoho z rozhovorů Mengele prohlásil, že jsou pouze dva nadané národy - Němci a Židé. Otázka je, který z nich získá výsadní postavení?”

Vzpomínka osvětimské vězenkyně Dr. Elly Lingensové na rozhovor SS-lékařem Mengelem. Z knihy M. Gilberta The Holocaust, nakl. Fontana/Collins, 1986, Glasgow.

16) ,,... odmítáme snahy o vytvoření jakési jednolité šedivé masy z celé Evropy, která by neměla svoje kořeny, svoji historii, svůj jazyk ani kulturu, ale která by se o to lépe dala ovládat.”

Miroslav Sládek, Znamení doby

... ,,Více prorok, než básník, nadšený apoštol lásky, spojující všechno lidstvo v jedinou jednotu, avšak vzdálenou představ o šedé hmotě internacionálního splynutí, básník v pravdě hluboce národně cítící a nezřídka zamýšlející se nad rozleptávajícím elementem, který sužuje od staletí národy světa, Židem.”

  • z noticky o Otakaru Březinovi, Arijský boj 13/1944 (Arijský boj patřil k nevýznačnějším protektorátním kolaborantským časopisům. Proslul otevřeným udavačstvím, anonymním publikováním jmen a adres osob, jež se znelíbily redaktorům a přispvatelům tohoto časopisu.)

17) ,,Avšak ve společnosti došlo k rozdělení úkolů, bílý muž zadal práci a měl za povinnost za ni zaplatit, černý muž ji vykonal a dostal dobře zaplaceno.”

SaK v článku ,,Volby v JAR a svět”, Republika

22/1994.

,,Avšak když je přivedl k užitečné (árijec poražené - pozn. Jan Fábry), i když tvrdé činnosti, nejenže ušetřil životy poražených, nýbrž jim dal snad dokonce lepší úděl, než jaký měli v dřívější takzvané ,svobodě’ .”

Adolf Hitler, Můj boj

18) ,,SPR-RSČ vždy stála na těchto pozicích..., které ... dávají vzniknout pocitu národní sounáležitosti, která je tím největším, co dnes jako národ potřebujeme. Víme přeci dobře, že mnohým subjektům a silám se hodí do krámu, když je náš národ roztrhán nejlépe do dvaceti politických stran a když se Čech staví proti Čechu.”

Tomáš Kebza v článku ,,Náš směr a náš cíl” s podtitulem ,,Proti nenávisti postavíme odpor a trest!” , Republika 21/1997.

,,Proč se u nás nevytvořila národní tradice a skutečné národní vědomí, to zůstává mnohým českým lidem záhadou. Ale není třeba valného důvtipu, abychom viděli, že to byla především ona podařená demokracie, která ve formě stran rozdělila národ na řadu vzájemně se potírajících složek a tím i pohřbila každé vědomí národní pospolitosti.”

Fr. Lelek v článku ,,Sobectví proti nacionalismu”, Arijský boj 5/1944. (Fr. Lelek: byl předseda protektorátní kolaborantské organizace ,,Národní arijská kulturní jednota”.)

19) ,,S tím úzce souvisí i onen zájem jak o věci veřejné, tak i o záležitosti národní, což jsou de facto synonyma. Individualismus v osobách i systémech je věcí ve své hloubce neživou, mrtvolnou, přežilou. Máme-li jako suverénní národ obstát v gigantickém tempu nevídaného technického vývoje... pak nám toto přežití umožní jen a pouze - život v národní pospolitosti navenek i uvnitř!... Protože liberalismus je věc neživá ve své podstatě i ve svých důsledcích! ... Liberalismus je jen a jen nástroj peněz, v podstatě to je politický a ekonomický anarchismus. Kdo si tento zrůdný systém, deformující lidi v bezhlavé stádo, vymyslel? To jsou ti všichni známí i neznámí a anonymní Loewingrové, Weimannové, Sorosové a jiní. To je ta hlíza a pijavice, která sedí na národních kořenech a ujídá mu životodárnou mízu.”

Tomáš Kebza v článku ,,Česká národní otázka - chápe ten, kdo chce!”, Republika, 8/1997

,,Liberalismus byl však i základem vší demokracie, a proto rozštěpením národa na bezmocné složky stát byl oslaben vnitřními sváry a neustálým vnitřním zápasem stran o domnělou moc, která nikdy nevyklouzla z rukou pravým vládcům - držitelům kapitálu!

Fr. Lelek v článku Sionské protokoly, Arijský boj 27/1944

 

,,Systém, jejž jsme svrhli, nalezl v liberalismu svoji nejpřiléhavější charakteristiku. Vyšel-li liberalismus od individua a do středu všech věcí umístil jednotlivce, pak my jsme nahradili jedince národem (v originále je slovo ,,Volk” - pozn. Jan Fábry) a jednotlivce společenstvím.”

Joseph Goebbels, Vö lkischer Beobachter, berlínské vydání ze 16. listopadu 1933.

20) ,,My, zdravé jádro národa sdružující se v Republikánské straně jsme den co den nuceni poslouchat ze strany cizokrajných kolonizátorů jakouže to jsme cháskou, špínou, nebezpečím pro demokracii. ...

S požehnáním mýtického Peruna vykráčíme vstříc k vítězství, nezastavíme se před ničím a ani na okamžik nesmíme připustit zdání soucitu. Neopakujme tytéž chyby, minulost nás již poučila. Pod vlajícím stranickým praporem pokračujme v daleké pouti k vlajce národní a na konci této osudové cesty společným dotekem těchto dvou symbolů, posvátným velkým třeskem, otevřeme bránu do nového, našeho světa.”

Martin Zbela v článku ,,Boj je nevyhnutelný!”, Republika 49/1996.

Bylo dosaženo vítězství na cestě německé revoluce. Ze všech bašt moci ve státě vlaje prapor s hákovým křížem. ... My, S.A. a S.S., muži Adolfa Hitlera, jsme neochvějní garanti, že se německá revoluce završí, až se spojí do nerozborné jednoty národní a socialistická vůle: nacionálně-socialistický národ v nacionálně-socialistickém státě.

Z projevu Ernsta Röhma v červnu 1933.

21) ,,SPR-RSČ vždy vyznávala zásadu, že vládnout znamená rozhodovat. Rychle rozhodovat! Bylo by totiž největší chybou a omylem, kdyby si někdo představoval, že byrokracie může dělat revoluce. Revoluce, která upadne do neřešitelného labyrintu takové byrokracie, není revoluce. To je stání, přešlapování na místě. A stání rovná se krok vzad. Úřední šiml totiž ještě nikdy nedělal dějiny, ani revoluce, ani sociální převraty. Ty se vždy dělaly rozhodnými činy pro velké ideje celého národa, pro jeho velikost a pro zajištění blahobytu jeho lidu. ... Revoluce v našem pojetí není něco, čeho by se normální a poctiví lidé měli obávat.”

Tomáš Kebza v článku ,,Kletba malosti a duševní omezenosti”, Republika 26/1997

,,Revoluce, již jsme uskutečnili, je totální. Zasáhla všechny oblasti veřejného života. Zcela změnila a nově zformovola vztahy mezi lidmi, vztahy lidí ke státu a k otázkám bytí. Ve skutečnosti to byl průnik mladého světového názoru, jenž 14 let bojoval v opozici o moc, aby pak s jejím využitím vdechl německému národu nové cítění ke svému státu.”

Joseph Goebbels, Vö lkischer Beobachter, berlínské vydání ze 16. listopadu 1933.

22a) ,,Proto - jestliže se tedy dnes ještě ten či onen jednotlivec v našem národě straní nebo vzdaluje života národního a veřejného, má k tomuto počínání za dnešních poměrů a za nynějšího režimu poslední příležitost. Absolutně jiná situace nastane v okamžiku, až Republikánské hnutí, jež dýše národním duchem a jeho tradicí dojde ke svému cíli a chopí se moci legální na podkladě morálky a mravnosti. V ten okamžik otočíme totiž kolem dějin! Nikoliv nazpět, jak je nám dnes několika blouznivci vytýkáno, nýbrž küpředu. Začneme psát novou kapitolu našich dějin.

Zcela novou, protože jsme ve své podstatě kacíři všech dnešních i včerejších - ismů a jejich odrůd. Staré pokaňkané listy v naší národní knize vytrhneme - rázně. Prostě se začne odznovu, jakoby od roku 0. Navážeme přitom na to nejlepší, co tato země a tento národ během své více než 1000 leté historie pracně a s velkými oběťmi vytvořil.”

Tomáš Kebza v článku ,,Česká národní otázka - chápe ten, kdo chce! ”, Republika 8/1997.

22b) ,,...V zájmu a pro blaho národa sklidí svůj smutný úděl. Známe je všechny. Dnes si myslí, že poměry a doba jim umožňují jásání. Probuzení bude černé. Revoluce totiž neodpouští. A také nemůže, chce-li být pravou revolucí činů. A my jsme, chceme a budeme nositeli revoluce. Jsme a budeme revolucionáři. A jako takoví nebudeme umět odpouštět! Jistě, dá se něco tu a tam odpustit, ale ne všechno. Když jsme dokázali být tvrdí sami k sobě, nebudeme váhat ani na okamžik být tvrdými tam, kde je tvrdosti zapotřebí. To vše pro náš drahý český národ!

Tomáš Kebza v článku ,,Věrnost, čest, víra”, Republika 33/1996.

22c) ,,Časy, kdy namyšlená česká rádoby vlastenecká inteligentská vrstva kočírovala národní povoz, jsou již odbytou minulostí, kapitolou v knize dějin. Ostudnou kapitolou. Dnes se již úlohy pomalu mění - inteligence musí být služebníkem národa, strážcem jeho síly a vůle. ...

A může tedy národ existovat bez vzdělanců? To jistě ne! Ale je zde jeden účinný lék - inteligenci, která přeochotně sloužila staré, zpuchřelé době, můžeme odklidit do starého železa a vychovat si inteligenci zcela novou, nezatíženou starými amorálními předsudky. Tato metamorfóza bude sice nějaký čas trvat, ale je to o mnoho lepší řešení, než budovat nový národní stát s lidmi, kteří jsou sice tělem mezi námi, ale duchem a povahou v zatuchlém hrobě! O náš národ nemám v tomto případě žádných obav. Určitě nezhloupne.”

Tomáš Kebza v článku ,,Odpověď na otázku - Co s ní?”, Republika 37/1996.

22d) ,,A shnilotina se nesmí nechat, aby svým pachem otrávila vzduch všude. Ta se musí odříznout s dovedností chirurga. Aby přežil celek, jedna část se musí odstranit, tak je to správné.”

Tomáš Kebza v článku ,,Jsme tady!!!” , Republika 12/1996.

,,Kdo je ,,loyální” jen tím způsobem, že chytrácky stojí se založenýma rukama opodál a vyčkává, jak to všechno dopadne, je škůdcem národa a zasluhuje tvrdého trestu.

S takovými lidmi se musí český národ vypořádat především sám! A jak jsme již řekli, jde o budoucnost národa, a proto každá slabost byla by zločinem na národě.

V českém národě musí nastat konečně definitivní třídění duchů.

... Všechny zbytky starého režimu musí býti vyvrženy z národního organismu, aby tento organismus zůstal zdravý. Kdo nejde s námi - jde proti nám, a dle toho bude s ním naloženo.

Doba chytráctví a přešlapování na jednom místě už minula.”

Rudolf Novák v článku ,, Tvrdá ruka proti zločincům a chytrákům”, Arijský boj 22/1942.

,,Dr. Goebbels opíral se tu o výrok velkého preussenského krále: že je možno v dobách bouřlivých a v dobách nouze opatřit se železným nitrem a srdcem kovovým, aby se člověk zbavil veškeré citlivosti.”

z článku ,,Dr. Goebbels Kovové srdce”, Arijský boj 2/1943.

,,Pánové, žádám Vás, abyste se zbavili jakéhokoliv soucitu. Musíme zničit Židy, kdekoliv je nalezneme a kedekoliv je to možné, abychom udrželi celistvé uspořádání Říše.”

Projev H. Franka, velitele tzv. Gen. Gouvernementu z prosince 1941. (Cit. z knihy M. Gilberta ,,The Holocaust”, nakl. Fontana/Collins 1986, Glasgow)

23) ,,...Novinářský šmok, který se utápí ve své trapné a útrpné nenávisti vůči těm, kdož stojí výše než on, který tělem je sice jěště mezi námi, ale duchem v zatuchlém hrobě. My již jen přiklopíme víko. Co také jiného?...

Takový člověk, takové individuum se nikdy nezmění! Všemi svými skutky a činy ... jenom dokazuje, že nikdy nepatřil mezi nás, že je u nás prostě cizincem, že nepatří do našeho národního a rasového společenství. A je zcela lhostejné, zda-li má české občanství potvrzené třebas tisícovkou ,,štemplů”. Je skrz naskrz prosáknutý duchem jakési cizokrajné a nám nesrozumitelné mentality. ...

Tito jedinci jsou škodné a otravné blechy, které se zahnízdily v českém kožiše. Otravují až moc nepříjemně. Proto musejí být vymeteni. Kam, není naše starost. Zmizet ale musí. Jinak, nikdy, zdůrazňuji nikdy nebudeme moci svobodně a národně dýchat. Jedovaté býlí se musí vylámat - od kořene až po stéblo! Není zbytí! Dějiny nás varují! Sice hlasem tichým, ale my jej přesto slyšíme!”

Tomáš Kebza v článku ,,O lidské nízkosti a ubohosti - trapný případ sám pro sebe”, Republika 46/1996.

,,Arijci, kteří zradili a zneuctili svou rasu, ať jdou se Židy ke všem čertům.”

článek ,,Radujte se křesťané...”, Arijský boj 7/1942.

,,Jsme nesmiřitelní odpůrci Židů a jejich arijských pomocníků. Tak jako Židé musili zmizet - tak musí zmizet i židomilci.

Český vzduch musí být čistý!”

Rudolf Novák , Arijský Boj 51/1944.

24) ,,Vůdci ruské revoluce měli z větší části krycí jména, jak dokazuje následující seznam.

Lenin - Uljanov (strýc se jmenoval Blank a působil na univerzitách záp. Evropy)

Lev Trockij - Bronstein - pocházel z New Yorku, síly které jej podporovaly měly své středisko v Kehillaze, tato a s ní spojený židovsko-americký komitét byly na jeho díle - převratu státního zřízení, jež bylo za války spojencem USA, interesovány. Ruský bolševismus byl podpořen židovským zlatem ze Spojených států.

Kameněv - Rosenfeld

Zinověv - Apfelbaum

Litvinov - Finkelstein

Martynov - Piker

Sverdlov - Swerdlov (pravé jméno)

Lunačarskij - Lanatscharski (pravé jméno)

Sokolnikov - Brilliant

Kamenský - Hoffmann

(z knihy R. Nilostonského - krvavý dým bolševismu)”

článek ,,Velká říjnová revoluce Židů” - Alarm 8/1992, přetištěn z Vlasteneckých zpráv č. 44. (Alarm vycházel v r. 1991 - 1992 v okrese Havlíčkův Brod v nákladu několika set výtisků. Jeho vydavatelem byl J. Karlík, šéfredaktore Josef Valenta, v letech 1992-1996 poslanec PS ČR za SPR-RSČ, od r. 1996 člen vedení SPR-RSČ. J. Valenta kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmvny v r. 1996 a 1998 za SPR-RSČ, stejně tak jako ve volbách do místních samospráv v  r. 2000. Vyšetřovatel v r. 1998 konstatoval, že některé šlánky Alarmu naplnily skutkovou podstatu trestných činů hanobení rasy, národa a přesvědčení; kvůli promlčení ovšem pachatelé nebyli stíháni. Dozorující státní zástupkyně Vesecká, nynější krajská státní zástupkyně v Hradci Králové, zamítla mou stížnost, v níž jsem namítal, že předmětné skutky naplnily skutkovou podstatu trestných činů podle §260 tr. z., neboť – jak je zřejmé z této citace, a i z citací 27) a 28) – jsou zde prvky vlastní nacismu. Mou žádost, aby byla vypracována expertiza o povaze ideologie SPR-RSČ, zamítla.)

Je smutné, že v  týdeníku Alarm místní podniky publikovaly inzeráty na své výrobky.

,,V obsažné knize ,,Juden hinter Stalin” odhaluje autor Dr. R. Kommens roli Židů od počátku říjnové revoluce v r. 1917. Říjnovou revoluci vedlo deset komunistických předáků, které autor uvádí jménem. Jsou to:

Lenin (po matce židovský míšenec)

Trocký (Žid)

Sokolnikov (Žid)

Zinověv (Žid)

Kameněv (Žid)

Sverdlov (Žid)

Urický (Žid)

Stalin (Gruzínec)

Dzeržinský (Polák)

Bubnov (Rus)

Tedy z desíti členů bylo 6 Židů, jeden míšenec, jeden Polák, jeden Gruzínec pouze jeden čistokrevný Rus, Bubnov, který však nehrál žádné důležitější role.

Už tento fakt stačí, aby rozumný člověk učinil si úsudek, proč byla bolševická revoluce vůbec vyvolána a kdo stál za ní.”

článek ,,Co jsme četli o bolševismu”

,,Šest Židů řídilo bolševickou revoluci”

Arijský boj 1/1944

25) ,,Neměl by se tedy z téhož důvodu pojem sionismus jako zcela zavádějící, nahradit spíše např. slovem chazarismus, či pojmenovat jej podle názvu nějakého kopce v povolžské stepi, neboť je to právě tato skupina aškenázyovských ,,takyžidů”, která se vyznačuje těmito rasistickými, marxistickými a světovládnými choutkami.”

V. Dokládal v článku ,,Svým obětem pomníky”, Republika 10/1996.

,,V ruském bolševismu spatřujeme v dvacátém století uskutečněný židovský pokus zmocnit se vlády nad světem, stejně jako se v jiných časových obdobích Židi pokoušeli jinými, i když vnitřně příbuznými způsoby dosáhnout stejného cíle.”

Adolf Hitler, Můj boj

26) ,,...(nelegitimní) židozednářský” či ,,židovský spolek...”

 

J. Krejsa o Parlamentu ČR, Republiky 3/1996 str. 6, 12a/1996 str. 6, 17/1996.

,,Židé seděli na lavicích bývalých zákonodárců. (Skoro deset procent všech býv. poslanců pocházelo z židovské krve.)

Rudolf Novák v článku ,,Zbavili jsme se Židů”, Arijský boj 10/1945

27) ,,...Teplou náruč jim chystá na příkaz světového centra i vládnoucí havlovská garnitura, včetně zednářům poplatná katolická hierarchie.

ČSFR je židozednářskou republikou, vlastně součástí Velkého Izraele. její osud nevypadá růžově ani při pohledu na úkazy ve sjednocené Evropě.”

Článek ,,Co o nás píše exil a nejen o nás”, Alarm 8, 1992 - údajně přetištěno z Vlasteneckých novin č.40.

,,Při demaskování židovské hry nezapomínali jsme ani na svobodné zednáře. Vycházeli jsme z předpokladu, že zednářské lóže byly vlastně doménou Židů, a že Židům přisluhovaly.

Zednářské lóže v býv. Česko-Slovensku sloužily ,,hradní” politice za nástroj.”

Rudolf Novák v článku ,,Začali jsme od abecedy protižidovské” , Arijský boj 40/1944. (R. Novák byl šéfredaktor Arijského Boje).

,,Vysvětlovali jsme českému lidu, že bývalá republika byla ovládána Židy a zednáři, kteří ze zákulisí řídili osudy býv č.-s. státu.”

Rudolf Novák v článku ,, Vyznání českého člověka”,

Arijský boj 25/1944

28) ,,...ČSFR je cele ovládána Židy, zednáři a rotariány. Celý svět ví, že stalinismus byl veledílem Židů. Stalin sám byl pudový hrubec, ale techniku vyhlazovacího mechanismu a sadismu mu našeptávali Židé. Ruský národ si to uvědomuje a proto se Židé potřebují co nejdříve dostat pryč z místa svého činu, z místa svého více než sedmdesátiletého řádění a vysávání. NKVD, KGB a všechny ovládací páky od Moskvy až po poslední okres byly řízeny Židy a jejich pomocníky. Takový program, jaký se v myslích postižených připravuje ve všech částech dnešního Sovětského svazu, ještě Rusko nezažilo. A byla by to jen minimální odplata za slovanský holocaustus (vyhlazování) a s více než 42 miliony obětí.”

Článek ,,Co o nás píše exil a nejen o nás”, Alarm 8,

1992 - údajně přetištěno z Vlasteneckých novin č.40.

,,Pokud by se podařilo mezinárodnímu finančnímu židovstvu v Evropě i mimo Evropu uvrhnout národy ještě jednou do světové války, pak jejím výsledkem nebude bolševizace světa a tím vítězství židovstva, nýbrž zničení židovské rasy v Evropě.”

Z projevu Adolfa Hitlera 30. ledna 1939 v Říšském sněmu.

,,Stalin a jeho židovští pochopové nejsou přece sami Rusové, ani Slované.”

K. R. Královec v článku ,,Všemi silami proti bolševismu”, Arijský boj 4/1943

29) ,,Já ale říkám - to, že došlo k Osvětimi přeci není důvodem k tomu, abychom zapomínali na zločiny a hříchy i té druhé strany. To nemá se ,,zodpovědností” nic co do činění. Přeci nebudeme kvůli nějakému Lahavovi překrucovat dějiny, které jsou nezpochybnitelné! Dějiny totiž zachytily i to, co se panu Kohnovi nehodí do krámu. Ale to je jejich problém, ne náš! Konec konců i známé a jedinými vyvolenými tolik nenáviděné ,,Protokoly sionských mudrců” odhalují pravdu.

  1. Kebza v článku ,,Sto let od vzniku rasismu. Před

100 lety proběhl první sionistický kongres”, Republika 39/1997.

Tento článek je jeden ze dvozu, za něž byl později T.

Kebza odsouzen.

,,Do jaké míry spočívá podstata tohoto národa na neustávající lži, se ukazuje bezprecedentně v ,,Protokolech sionských mudrců”, které Židé tak nekonečně nenávidí.”

Adolf Hitler, Můj boj

30) ,,Vícenárodní slovanské státy - ČSFR, SFRJ a SSSR - se sice rozpadly vlivem vnitřního tlaku, existuje však celá řada indicií, ať přímých či nepřímých, že toto rozbití slovanských států bylo iniciováno a řízeno zvenčí, pravděpodobně ze zednářsko-sionistických kruhů.”

M. Loukota v článku Slovanská idea v Čechách, Republika 48/1997 (M. Loukota v letech 1996-1998 působil jako poslanec PS PČR za SPR-RSČ, v r. 1998 kandidoval za SPR-RSČ. Působil jako člen delegace Parlamentu ČR při Radě Evropy.)

,,A proto na Masarykův pokyn Židé a na nich závislí svobodní zednáři založiili Československo.

Der Stü rmer, zvl. číslo 11 z listopadu 1938.

(Časopis Der Stü rmer proslul štvavým, primitivním antisemitismem. Jeho vydavatelem byl J. Streicher.)

31) ,,Proč by náš národ měl stavět pomníky právě Židům, jejichž národní mentalita nám byla vždy cizí. Ano, vždy se staví pomníky tomu, kdo v zemi právě vládne. A nyní...?”

zpracoval H. ,,Schindlerův seznam ... a symptomy národní zrady”, Republika 30/1994, článek byl s menšími úpravami přetištěn z Pochodně dneška 2/1994. Přetištění tohoto článku dokazuje spojení republikánů s různými ultrapravicovými skupinami.

,,Je to úplná zvrácenost, když čeští lidé projevují sympatie se Židy. Copak nám Židé dobrého udělali? Čím přispěli k našemu národnímu vývoji? Kdy se některý Žid obětoval pro český národ? Židé nás jen odírali!

Arijský boj 40/1944.

32) ,,Již velká část historie této země (míněno je Polsko - pozn. aut.) svědčí o tom, že k Polákům patří Židé stejně jako věčný bacil k lidskému organismu.

(zla) v článku ,,Kdo vládne Polsku” , Republika

4/1997.

,,Smíšenina Čechů, Poláků, Maďarů, Rusínů, Srbů a Chorvatů, a mezi všemi však věčný rozkladný bacil lidstva - Židi a opět Židi.”

Adolf Hitler, Můj boj

33) ,,Hepatitida typu A, jak říkáme my, laici, může být smrtelná i bez stávky lékařů. Naštěstí pro český národ... Příroda je mocná čarodějka. Selže-li lidský faktor, dokáže si poradit sama. Jak kdysi za Noeho, tak za Velkého Kulového. Republikáni pak obrodný proces přírody pouze urychlí. Aby se nám tu v příštím století nepromenádovali žlutí cikáni, černí rákosníci ani příčně hajlující sudeťáci: Pokud vzplála ,,Žlutá záře nad Kladnem”, nechme ji mezi cikány volný průběh. Nanejvýš si recitujme s Hamletem: Žid či nežít, toť otázka! Tady zatím matka příroda zaspala...”

Josef Krejsa v pravidelné rubrice ,,Co týden vzal”, Republika 15/1996, reaguje, jak je patrno, nejenom na epidemii hepatitidy, která v Kladně postihla především tamější romskou komunitu.

Tento výrok citoval pan Pavel Dostál, poslanec za ČSSD, ve svém návrhu na přijetí Deklarace proti rasismu, který přijala Poslanecká sněmovna na podzim r. 1996. K této deklaraci se připojili i republikáni. J. Krejsa prohlásil v rozpravě za republikány, že ,,jsou tvrdě proti rasismu”.

,,V únoru 1943 dovezli do Birkenau první transport cikánských rodin a umístili je v novém tehdy táboře BIIe. Byli to Cikáni z celé střední Evropy a zakrátko jich dovezli několik tisíc.

Slibovali jim, že jsou v táboře jenom dočasně a ža je brzo usídlí na novém území na východě. Nedostatečná výživa, špatná hygiena a zacházení německých ,,zelených” vězňů-zločinců však pomohly velitelství tábora většinu Cikánů zahubit.”

O. Kraus a E. Schö n v knize Továrna na smrt, nakl. Čin, Praha 1946 (O. Kraus a E. Schö n přežili osvětimský koncentračni tábor. Byli očitými svědky hrůz, které se tam dály.)

,,SS-Gruppenführer Hofmann hájí stanovisko, že sterilizace bude muset být široce užívána, neboť osoba smíšené krve, jíž bude dáno na výběr, zda chce být evakuována, či sterilizována, se spíše podrobí sterilizaci.”

Z protokolu konference ve Wannsee (Berlín), která se konala v lednu 1942 a která rozhodla o způsobu ,,konečného řešení židovské otázky”.

,,V zimě 1942 zařídil profesor dr Schuhmann z Berlína v ženském táboře BIa pokusnou rentgenovou stanici, kde byli mladí muži a mladé ženy ozařováni prudkými rentgenovými paprsky, aby byli sterilizováni, to jest učiněni neplodnými. Od velitelství tábota dostával dr. Schuhmann pro tento účel tolik židovských vězňů, kolik chtěl.”

O. Kraus a E. Schö n v knize Továrna na smrt, nakl. Čin, Praha 1946.

34) ,,Cikáni se vůbec vyznačují vzestupnou křivkou co do počtu příslušníků této rasy. Za posledních několik let se jejich počet nebezpečně zvyšuje. K roku 1989 připadalo na území bývalého Československa celkem 410 tisíc cikánů. K dnešnímu dni jich na území České a Slovenské republiky žije okolo 1 milionu. Jde o neuvěřitelné zvýšení o více než sto procent!!! To je varovné memento. ...

...Jak již jsem se výše zmínil, každý cizopasný plevel potřebuje ke svému životu neobdělávanou půdu s porušenou strukturou. V případě cikánského plevele jsme tou půdou my, a jen na nás záleží, zda se necháme cizokrajným etnikem terorizovat ve vlastní zemi a zda budeme nadále tolerovat jejich škodlivou přítomnost.”

M. Zbela v článku ,,Zamyšlení, CIKÁNI aneb pokus o definici nedefinovatelného etnika, Republika 38/1996.

K cit. článku – viz též bod 44.

Tehdejší poslanec za ODA L. Kudláček podal na M. Zbelu trestní oznámení kvůli tomuto článku. Není známo, že by byl M. Zbela obžalován. M Zbela je dnes vysokým funkcionářem Republikánů Miroslava Sládka – nástupnické organizace SPR-RSČ, předsedou Republikánské mládeže a šéfredaktorem týdeníku Republika.

,,V bývalém č.-s. státě napočítali statistiku 350.000 Židů. I tak to znamenalo velký počet parasitů ve státě čtrnáctimilionovém!”

Rudolf Novák v článku ,, Zbavili jsme se Židů”, Arijský boj 10/1945

,,Co v tomto světě není dobrá rasa, je plevel.”

Adolf Hitler, Můj boj

35a) ,,Československo má ze všech zemí na svém území nejvíce cikánů. Zcela cizorodý prvek... Je to potenciální pátá kolona, která může pro náš národní a státní organismus působit v budoucnosti jako časovaná bomba.”

Miroslav Sládek, ...a tak to vidím já.

35b) ,,Dalším problémem v tomto je problém cikánské populace. ... Nezamyslel se někdo o tom, že uprostřed zimy, 1. ledna, by bylo nutné se vypořádat např. s cikánskou populací, která je ve své většině nyní v Čechách a na Moravě, a přitom nemá nárok ani na proklamované udělení občanství, jak to proklamuje vládní koalice?”

Miroslav Sládek, Znamení doby

 

 

 

 

,,Naší starostí a naší péčí je náš národ a naše krev ... Vše ostatní je nám lhostejné. Mám teď na mysli vysídlení Židů...”

Heinrich Himmler, promluva o morálce SS z 4. 10. 1943

36a) ,,Cikáni neuznávají něco jako čest, mravnost, morálka a etika. Slušné chování je pro ně něco zcela neznámého. Žijí na dluh a na úkor české společnosti, která jejich zvrácený život platí ze svých peněz! Za tuto charitu se však nerevanšují vůbec ničím či přesněji řečeno něčím přeci je, ano - hromadnou kriminalitou, která je u cikánů vštěpována již od narození! Cikán saje tuto násilnickou mentalitu vlastně již s mateřským mlékem!”

  1. Kebza v článku Bič na cikánskou kriminalitu Kvalitní a propracované zákony!!! , Republika 46/1997.

36b) ,,Cikáni by měli být trestně odpovědní už od narození, protože prakticky to už je jejich největší zločin.”

Těmito slovy Miroslav Sládek při svém vystoupení v Poslanecké sněmovně dne 25. 7. 1996 opakoval údajný výrok blíže neurčeného občana. Nikdy ovšem nevyjádřil nesouhlas s obsahem tohoto výroku.

,,Nebyl by Žid Židem, aby nebyl zlomyslníkem, korupčníkem, nactiutrhačem, smilníkem a bůhví co ještě v jedné osobě. Tyto zlořády jsou v krvi židovské, tento nemrav má v sobě Žid od narození a ten z něho ani svěcená voda nevyžene. K smíchu jest, že pokřtěný Žid přestává být Židem. O tom máme mnohé zkušenosti i v našem městě, kdy Žid i pokřtěný byl zloduchem špatnosti a neřesti. A proto i děti pocházející ze smíšeného manželství jsou infikovány židovským jedem, který u nich dříve či později na veřejnosti se objeví.”

Arijský boj, 7/1945

37) ,,Dořešit otázku nepřizpůsobivých etnik např. cikánů - mj. znovuzavedením domovského práva a odbouráním neoprávněných výhod.”

Z tezí volebního programu SPR-RSČ v r. 1996, podepsaného Miroslavem Sládkem.

,,Na počátku diskuse vrchní velitel bezpečnostní policie a SD SS-Obergruppenführer Heydrich oznámil, že mu Říšský maršál zadal přípravy pro konečné řešení židovské otázky v Evropě...”

Z protokolu konference ve Wannsee (Berlín), která se konala v lednu 1942 a která rozhodla o způsobu ,,konečného řešení židovské otázky”.

38a) ,,...Tato zem se tak stala, díky dobrosrdečnosti našich občanů, jejich konečnou zastávkou. Za svoji přívětivost a vstřícnost, projevovanou po dlouhou dobu cikánům, se však od nich naši občané dostali vraždění, loupení, znásilňování atd. Takto stručně by se dal charakterizovat vztah cikánů, projevovaný léta vůči našim občanům. Proto není divu, že jejich odhodlání odejít pryč z České republiky, se setkalo u naprosté většiny občanů s takovým nadšením. Je to zatím nejlepší řešení cikánské problematiky.”

Stanovisko SPR-RSČ z 12. 8. 1997, Jan Vik,

tajemník a tiskový mluvčí SPR-RSČ, Republika

34/1997.

(Toto stanovisko SPR-RSČ zveřejnila poté, co TV NOVA v létě 1997 odvysílala reporáž J. Klímy o romské emigraci do Kanady. Toto stanovisko volbou slov přinejmenším svědčí o konvergenci názorů republikánů a nacistů, třeba v tomto konkrétním případě neuvědomělé.)

38b) ,,My rozhodně nechceme nikoho rozlišovat podle původu, ale podle toho, jak se chová. Takže záleží pouze na cikánech, zda tady s námi chtějí žít, protože tady to je naše země, platí tady naše zvyklosti, naše kultura, naše tradice a naše pravidla hry, takže buď se jim přizpůsobí anebo platí naše pravidla hry. My jsme přece podepsali Listinu základních lidských práv a svobod a jsme povinni každého člověka pustit, když chce někam odejít, každý má svaté právo vybrat si zemi, kde chce žít, má právo si vybrat místo, kde chce trávit většinu života, nebo se přestěhovat i několikrát za život.”

Miroslav Sládek v rozhovoru pro místní televizi NORTH VIDEO v Ústí nad Labem, Republika, 24/1998.

38c) ,,Vaše strana je známa svým zásadním stanoviskem k romské menšině. Pokud zvítězíte ve volbách, co se s Romy stane?

Já mám v tomto obrovskou výhodu - až SPR-RSČ vyhraje volby, budu to mít bez práce, protože většina Cikánů odjede tentýž den večer. Tak jak sem přicestovali, tak si jistě najdou cestu ven.”

Miroslav Sládek v rozhovoru pro DEN, přetištěno v Republice 27/1997.

38d) ,,Chceme snad všichni bílé Čechy, ne?”

Josef Krejsa, Republika, 39/1996.

,,... Vrchní velitel bezpečnostní policie a SD pak krátce pojednal o úsilí, jež bylo dosud vykonáno proti nepříteli, s těmito základními body:

  1. Vypovězení Židů z jakékoli oblasti života německého národa.
  2. Vypovězení Židů z životního prostoru německého národa.

Za účelem dosažení těchto cílů, započalo se se zvýšenou a plánovaně urychlovanou emigrací Židů z Říšského teritoria, jako zatím jediným možným řešením.

Rozkazem Říšského maršála byl v lednu 1939 založen Říšský ústřední úřad pro židovskou emigraci a vrchní velitel bezpečnostní policie a SD byl pověřen jeho správou. Nejdůležitějším úkolem úřadu bylo

a) učinit všechna potřebná opatření pro přípravu zvýšené židovské emigrace.

  1. usměrnění této emigrace.
  2. urychlení emigračního řízení v každém jednotlivém případě.

Účelem tohoto všeho bylo očištění německého životního prostoru zákonným způsobem.”

z protokolu konference ve Wannsee (Berlín), která se konala v lednu 1942.

 

39) ,,Vysněným rájem českých cikánů se stala Kanada. Jaká smůla, že je tam nechtějí. Asi dobře vědí, proč!

Nedovedete si představit, s jakým dojetím jsem si vzpomněla na Velkého Cikánomila (dále jen VC) pana Fábryho, jak by mu asi bylo smutno, kdyby mu všichni Cikáni utekli do Kanady.”

Nataša Smejkalová v článku ,,Dostanou se Cikáni do nebe?”, Republika, 36/1997.

Podle toho, co jsem se mimoděčně v září t. r. dozvěděl od státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze p. Krause, paní Smejkalová nakonec byla za tento článek odsouzena. (Orgány činné v trestním řízení dospěly k názoru, že nejsem poškozeným, nýbrž jen oznamovatelem, zřejmě proto jsem nebyl informován.) Při pročítání trestního spisu v r. 2000 jsem si přečetl výpověď jmenované. Ačkoliv je zřejmé, že tato paní rozhodně nebyla podněcovatelem útoků proti mně nebo neměla hlavní slovo při jejich organizování, nikdo jiný, pokud vím, za útoky proti mně nebyl potrestán.

,,Židovské řady prořidly a jen několik Židů a Židovek žijících ve smíšeném manželství zde zůstalo... Po ulicích neuvidíme již ufňukané a uslintané Židy, kteří balamutili naše občany. Jest pravda, že se jejich sirotkům židomilcům stále hodně stýská, ale fráse ušeptaných a unavených židomilců nepadá již v úvahu.”

Článek ,,Bude v Čáslavi svítat?”, Arijský boj 3/1943.

40) ,,Nechápu. Civím na něj... Zdatný kelner je okamžitě v obraze. ,,To bude delší vysvětlování. Zvu Vás na panáka, u mě si můžete i v klidu zahajlovat, ” rýpne si jak doktor Šoler do plešouna Rumla.

Někdo jim tady na severu nakukal, že doktor Sládek už nedělá mítinky, ale táhne se skinama od obce a likviduje cikány! ! ! To byste nevěřil, co ta fáma tady dokáže. Jak někde na plotě se objeví modrý plakát se Sládkem, je dotyčná vesnice rázem bez cikánů, bělejší než zima na Aljašce! ... Chlapi prý toho vašeho šéfa lepí sami i tam, kde žádný mítink nemá. Jako prevenci...”

Josef Krejsa v článku ,,Úprk před plakátem aneb konec cikánů v severních Čechách”, Republika z 5. 4. 1993.

,,Kutná Hora kdysi zamořaná židovskými parasity byla tohoto moru před krátkým časem zbavena a hluboce si oddychla.”

Arijský boj 9/1943

 

,,Dnes je Dobříš bez Židů. Obec si oddechla, že se zbavila židovských parasitů.”

Arijský boj 25/1944

41) ,,Aby nedošlo k omylu: Pro rodiče! Cikáni. Ti se po námi vyhraných volbách vypaří jako rtuť. Komu to podepíše deset skinů, bude prověřen dokonale a bez administrativy.”

Josef Krejsa, Republika 2/1995

,,Od první chvíle po svém příjezdu do Osvětimi se Mengele připojil k dalším důstojníkům a lékařům SS, mezi nimi i Dr. Claubergovi, a později Dr. Kremerovi, aby se účastnil ,selekce’ Židů, kteří přijížděli do železničního uzlu z celé Evropy. Pohybem ruky nebo mávnutím hůlky určoval, kdo je ,nezpůsobilý k práci’ , a tak odsuzoval k neodkladné smrti všechny děti, staré lidi, nemocné, invalidní a slabé Židy, a všechny těhotné ženy.”

Z knihy M. Gilberta The Holocaust, nakl. Fontana/Collins, 1986, Glasgow.

42) ,,Škoda že pan ministr, když měl kdysi u ovcí klid, nečetl o Slovinsku, to nacpalo všechny cikány do dvou vesnic a basta.”

Josef Krejsa v rubrice Co týden vzal, Republika 31/1995.

,,Konečným likvidováním židovské otázky v Protektorátu je rozhodnutí, že pro Židy, kteří zde zůstali, bude vyklizeno jedno město v Protektorátě, kamž všichni Židé budou vystěhováni.

článek ,,Koncentrace Židů do jednoho města”, Arijský boj 9/1942.

43) ,,Dle mého názoru stačilo novelizovat zákon na ochranu zvířat a rozšířit ho o ochranu cikánů.”

Josef Krejsa, Republika 30/1995

,,My Němci, kteří jako jediní na světě nakládáme slušně se zvířaty, budeme též s touto lidozvěří (Tiermenschen) dobře zacházet, ale je to zločin proti naší vlastní krvi, abychom si dělali o ně starosti, přinášeli jim ideály, aby pak naši synové a vnuci to měli s nimi ještě těžší.”

Heinrich Himmler, promluva o morálce SS z 4. 10. 1943.

44) ,,Cikáni nemají žádný jazyk ba ani písmo, či dokonce svoji vlastní kulturu. Nebyli nikdy a ani s pomocí toho či onoho hostitelského národa schopni vůbec ničeho, nebereme-li v úvahu jejich zločinnost.”

M. Zbela v článku ,,Zamyšlení, CIKÁNI aneb pokus o definici nedefinovatelného etnika”, Republika 38/ 1996.

K cit. článku – viz též bod 34).

,,Protože Žid - z důvodů, které hned vysvětlím - nikdy neměl vlastní kulturu, byly základy jeho duševní práce dány vždy někým jiným. Jeho intelekt se za všech časů vyvíjel z podnětů kulturního světa, který jej obklopoval.”

Adolf Hitler, Můj boj

45) ,,SPR-RSČ se domnívá, že je v nynější situaci naší republiky nesmyslné vyhazovat finanční prostředky na údajnou cikánskou kulturu, jelikož desítky, možná stovky cikánů odcházejí a chtějí odejít do zahraničí.”

Radomíra Nývltová v článku ,,Rozhodnutí vlády a finančním příspěvku pro Muzeum romské kultury”, Republika 36/1997. R. Nývltová byla poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v letech 1996-1998. Autor tohoto textu v zájmu spravedlnosti podotýká, že jde o jediný případ, který zaznamenal v týdeníku Republika, kdy se dotyčná sama vyjádřila v rasistickém duchu.

,,Dr. Vincenc Lesný, který se nedávno dožil 60. let, pracuje na velmi ,,aktuálním” díle, na ,,česko-cikánském slovníku!

Co dělají nyní býv. zednáři?

Arijský boj 19/1942

 

46) ,,Víte sami, že máme ostudnou výkladní skříň, kterou tvoří výpadovky z republiky, které jsou lemovány sociálními pracovnicemi a šéfovány snědými muži.”

Miroslav Sládek, Znamení doby

,,Poměr Židovstva k prostituci a ještě víc k samotnému obchodu s děvčaty bylo možno ve Vídni studovat jako v žádném jiném západoevropském městě, s výjimkou snad jen francouzských přístavů.”

Adolf Hitler, Můj boj

47) „ ‘ Hahaha! ’ , směje se břichatý Gejza, popadaje se za pupek a čistě si zrezlou kudlou svoji ne právě čistou zubní dáseň. Gejzu v tomto jeho zásadním a charakterově silném postoji podporuje pochopitelně celá rodinná tlupa, nelegálně obývající 2+1 v počtu 25 cikánů. ,,Šak on niečo sežéne, zmláti gadžu a peniaze budú. Ej juch!”, vykřikuje nařvaná a přebarvená Eržika obklopená ze všech stran černými caparty.”

Tomáš Kebza v článku ,,Anarcho - feťáci ruku v ruce s cikány odsuzují SPR-RSČ aneb ‘ O Republikani hine fašisti!’ ” , Republika 42/1997.

,,Židomil stejně devotně poděkoval a Židák si klidně dál přežvykoval svou dávku česneku, bez něhož neudělá ani krok.”

článek Žid Pollak dělá slepého,

Arijský boj 18/1942.

 

48a) Ve vysílání Českého rozhlasu - Radiožurnál dne 23. 7. 1997 Josef Krejsa tvrdil v pořadu ,,K věci” , že ho ,,udal cikán Fábry”.

48b) ,,Trestní oznámení na činnost SPR-RSČ, podává Jan Fábry” ... a dále je uvedena adresa jmenovaného.

Titulek v Republikách 27/1997, 32-36/1997.

48c) ,,...Po letní televizní Aréně už nikdo o mě nemůže říct, že bych byl rasista. Všichni jste totiž viděli a viděl to celý národ, že jsem podal ruku cikánovi Bodymu.”

z projevu Miroslava Sládka dne 28. října 1995, Republika 10/1996.

,,Z Milevska se nám oznamuje, že tam žije Žid Kaufmann ve smíšeném manželství s Arijkou. Židák chce patrně číst noviny a proto si nechává posílat jistý denní list z Prahy na adresu své paní: Magda Kaufmannová, Milevsko 540.”

Arijský boj 9/1944.

 

49) ,,Co se týče té zfetované bandy opilců, co napadli cirkus, buď bych na ně pustil plynaře, co po bytech likvidují ,,rusáky”, nebo bych z klece pustil lva.”

J. Krejsa v rubrice ,,Co týden vzal”, Republika 42/1996.

,,Pokud by bylo použito otravného plynu na začátku a v průběhu války proti těmto dvanácti nebo patnácti tisícům těchto hebrejských ničitelů národa tak jak se stalo stovkám tisíc našich nejlepších německých dělníků v poli, oběť miliónů na frontě by nebyla nadarmo.”

Adolf Hitler, Můj boj

50) ,,Vy snad trpíte slepotou. Když už nevidíte, co se kolem nás každý den děje (viz. případ Nové Město na Moravě), mohl jste si alespoň přečíst, kdo všechno je na toto setkání zván. Dočetl byste se, že na toto setkání jsou zváni pouze členové, příznivci a sympatizující SPR-RSČ. Jelikož, ale všichni dobře víme, že starosta Havlíčkova Brodu p. Ing. Holenda není členem ani příznivcem strany, neměl na tomto setkání co pohledávat.”

  1. Votava v článku ,,Vážený pane Štochl” , Alarm 1/1992.

(L. Votava je asistent M. Sládka. M. Sládek zařadil do své knihy Znamení doby společnou fotografii svou a Votavovu pod označením ,,Bodyguard”. L. Votava proslul v souvislosti s terezínským kraválem, napadením redaktora M. Vítka, nedůstojným skrýváním v poslanecké sněmovně a údajným napadením občana na mítinku v Karlových Varech při volební kampani v parlamentních volbách r. 1998.

,,Především bylo u nás už řízení schůzí jiné. Nikoho jsme neprosili, aby nám milostivě dovolil přednést náš projev, ani jsme nikomu neslibovali možnost nekonečné diskuse, nýbrž jsme bez okolků prohlásili, že jsme na shromáždění pány my a že každý, kdo by se naučil narušit schůzi třeba jediným výkřikem, vyletí tam, odkud přišel. Že za takového mládence odmítáme všechnu odpovědnost, když zbude čas a bude-li se nám to hodit, připustíme diskusi, ne-li, žádná nebude a pan referent, příslušník strany ten a ten se ujme slova.

Adolf Hitler, Můj boj

51) ,,Já jako kdokoliv z vás pracuji pro prospěch celku. Když chci třeba já do Parlamentu, musím tam s sebou dostat několik dalších desítek poslanců.”

Záznam projevu M. Sládka, proneseného 18. února 1995 v Praze u příležitosti 5. výročí vzniku SPR-RSČ. Republika 19/1995.

,,Vše, co jste, jste skrze mne; vše, co já jsem, jsem skrze vás.”

Adolf Hitler v projevu adresovanému SA dne 30. ledna 1936 v Berlíně. (Citováno podle H. Arendtové, Původ totalitarismu I-III, edice OIKÚMENÉ, Praha 1996, a knihy N. O’ Sullivana Fašismus, vydané Centrem pro studium demokracie a kultury, Brno, 1995.)

52a) ,,Náš předseda Miroslav Sládek několikrát jasně a veřejně prohlásil, že pokud některý náš poslanec zradí, že ho zabije, a pokud by to neudělal on, pak bych to v každém případě udělal já.”

J. Krejsa v rozhovoru pro Českou televizi z 19. 7. 1996, zpráva ČTK otištěna v MF DNES dne 20. 7. 1996.

52b) ,,Jak to, nemá lidi? Milá paní, má přece mě! A já mám doma kulomet. Uvidíte, jak se mu lidi pohrnou. Jen co ty volby vyhrajeme! Ze všech stran, hlavně politických! Budu je přijímat sám. Na střelnici v Kobylisích. Věřím, že Klaus, Havel, Uhde ,,půjdou před řadami”. Abych je náhodou nepřehlédl. Tím pádem oddělíme plevy od zrna a dál to bude ,brnkačka’...”

J. Krejsa v článku ,,Otázky týdne”, Republika, 9.8.1993, rozptyluje pochybnosti, ,,že kdyby republikáni vyhráli volby, tak stejně dr. Sládek nemá lidi” , Republika, 9.8. 1993.

,,Tento fanatik a šílenec, který ani nekouřil ani nepil, několikrát prohlásil, že rozkaz je rozkaz, a kdyby mu to fü hrer nařídil, že by spálil i vlastní ženu s dítětem.”

,,Poslušnost esesmanů byla slepá a velitel krematorií Moll odpovídal na prosby vězňů před jejich zastřelením stále týmiž slovy:

,,Bescheid ist Bescheid!” - ,,Rozhodnutí je rozhodnutí!”

O. Kraus a E. Schö n v knize Továrna na smrt, nakl. Čin, Praha 1946, o veliteli osvětimských krematorií esesáku Franzi Mollovi.

53) ,,Již dnes existují idee a lidé, jejich nositelé, připraveni vést lidstvo k novému údělu. Změna je již nevyhnutelná.”

Miroslav Sládek, Znamení doby

,,Pokrok a kultura lidstva nejsou produktem majority, nýbrž spočívají výlučně na genialitě a činorodosti osobnostní.”

Adolf Hitler, Můj boj

54) ,,Před námi neleží porážka, ale vítězství. Vítězství SPR-RSČ. Zárukou tohoto vítězství je a musí být svornost a jednota, doplněná o poslušnost a kázeň. Nic víc a nic míň. Něco prostředního neexistuje. Proto rok 1997 musí být "Rokem věrnosti", republikánské věrnosti. Věrnost PhDr. Sládkovi, věrnost SPR-RSČ, věrnost vlasti a národu - to jsou a budou nezměnitelné principy našeho boje.”

Tomáš Kebza v novoročním článku ,,Rok 1997 rokem věrnosti”, Republika 1/1997

,,Jsme si plně vědomi, co znamená ukázněná mládež pod praporem nové myšlenky a nového řádu. Proto začínáme nový ročník ,,Arijského Boje” přáním, aby naší mladí přátelé vytrvale kráčeli na započaté dráze, aby se také ničím nedali odvrátit od věrnosti zásadám, které přijali za své.

Věrnost musí býti heslem české mládeže, věrnost vůdci a myšlence!

Rudolf Novák v novoročním článku ,, Mladším přátelům do Nového roku!”, Arijský boj 1/1945.

 

55) ,,Hodím se vůbec do politiky, a stojí tito lidé za to, abych se štval po celé republice, riskoval zdraví a život? Všichni takoví určitě nejsou a pro ty čestné a poctivé, kterých je většina, není možné námahy litovat.”

Miroslav Sládek, Znamení doby

,,Mučivá otázka: je ještě opravdu boj za národnost hoden námahy a oběti, které mají přinést ti nejlepší pro záchranu těchto vyvrhelů? Není-li tomu tak, pak už má náš národ málo lidí.”

 

Adolf Hitler, Můj boj

56) ,,Já se odvolávám k národu a historii, ti ať mě soudí.”

Miroslav Sládek, Republika 6/1998

(Závěr obhajovací řeči M. Sládka u přelíčení 23. 1. 1998. U tohoto soudu byl souzen za výroky pronesené před Lichtenštejnským palácem v lednu 1997.)

,,Soudci tohoto státu nás mohou klidně za naše někdejší jednání odsoudit, avšak historie jako bohyně vyšší pravdy a lepšího práva přesto jednou tento rozsudek se smíchem roztrhá a všechny nás zprostí viny a hany.”

Adolf Hitler, Můj boj

(Závěr obhajovací řeči A. Hitlera z r. 1924, kdy byl souzen za pokus o puč.)