Veřejná slyšení; petice

Veřejná slyšení

Veřejná slyšení Senátu

Zde naleznete programy veřejných slyšení Senátu.

Stejně jako ze schůzí Senátu se těsnopisecké zprávy pořizují i z veřejných slyšení Senátu. Zpracování i doba aktualizace textu je zhruba obdobné.

O každém veřejném slyšení je vyhotoven protokol, jehož obsahem je seznam účastníků, stenografický zápis a materiály, které byly v průběhu veřejného slyšení rozdávány.

Veřejná slyšení výborů a komisí Senátu

Pod tímto odkazem naleznete veškeré informace o všech veřejných slyšeních konaných v Senátu.


Petice v Senátu

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (§ 1 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním).

Senát rozhodl, že vyřizování petic bude příslušet Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ten posoudí, zda podání splňuje náležitosti stanovené zvláštním zákonem.

O přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení předkládá výbor uvedený v odstavci 1 větě prvé Senátu zprávy. Ve zprávě zejména uvede, kdo petice podal, kdy byly doručeny, čeho se týkaly a jak, kdy a kým byly projednány a vyřízeny. Nestanoví-li Senát jinak, předloží tento výbor takovou zprávu nejpozději do 15. února za předchozí kalendářní rok.

V případě, že je pod některou z petic podepsáno více jak 10 000 občanů, zařadí se po provedeném šetření věcně příslušného orgánu Senátu její projednání na pořad nejbližší schůze Senátu.

Praktické odkazy: