17.05.2018 - 15. schůze Senátu

akce_2522916

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (1 / 14)

akce_2522917

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (2 / 14)

akce_2522918

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (3 / 14)

akce_2522919

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (4 / 14)

akce_2522920

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (5 / 14)

akce_2522921

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (6 / 14)

akce_2522922

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (7 / 14)

akce_2522923

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (8 / 14)

akce_2522924

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (9 / 14)

akce_2522925

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (10 / 14)

akce_2522926

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (11 / 14)

akce_2522927

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (12 / 14)

akce_2522928

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (13 / 14)

akce_2522929

17.05.2018 - 15. schůze Senátu (14 / 14)

akce_2522916_thumb
akce_2522917_thumb
akce_2522918_thumb
akce_2522919_thumb
akce_2522920_thumb
akce_2522921_thumb
akce_2522922_thumb
akce_2522923_thumb
akce_2522924_thumb
akce_2522925_thumb
akce_2522926_thumb
akce_2522927_thumb
akce_2522928_thumb
akce_2522929_thumb

15. schůzi Senátu zahájili senátoři tím, že dali souhlas k ratifikaci Smlouvy s Ghanou o zamezení dvojího zdanění. Následně projednali novelu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, k níž přijali několik pozměňovacích návrhů. Poté se v rozsáhlé debatě věnovali Situace ve strukturálně postižených regionech a vyzvali vládu ČR, aby se intenzivně zabývala podporou strukturálně postižených regionů a nastavila dlouhodobé systémy - opatření, mimořádné nástroje a další finanční i nefinanční intervence směřující mj. do podpory vzdělávání, školství a místních samospráv a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb. Závěr dopoledního jednání dvěma evropským bodům v gescí ministra školství. Senátoři tak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Hodnocení programu Erasmus v jeho polovině a k Průběžnému hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU.
Odpolední jednání zahájil ministr životního prostředí, který senátorům předložil novelu vodního zákona. Senátory však nepřesvědčil o důležitosti této novely a Ti ji tak zamítli. Uspěl až s návrhem zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, který senátoři schválili. Senátoři dali rovněž souhlas k ratifikaci změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Poté ministr životního prostředí zastoupil předsedu vlády, který byl na jednání Evropských představitelů v Lublani, a seznámil senátory s rozhodnutím Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu a s Informací vlády o přípravě Národního programu reforem. U obou těchto bodů se senátoři ztotožnili s unesení Výboru pro záležitosti Evropské unie. Následně ministr zahraničních věcí předložil senátorům Dohodu o komplexním a posíleném partnerství mezi EU a Arménskou republikou. I v případě této dohody dali senátoři souhlas k její ratifikaci.
Následovalo projednání novely zákona o střetu zájmů, který senátoři podrobili rozsáhlé kritice. Návrh místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery, kterým navrhoval zrušení celého zákona o střetu zájmů, neprošel, ale senátoři přijali řadu pozměňovacích návrhů, které jsou podle jejich názoru pro tento zákon nezbytné.
V samotném závěru schůze senátoři vyslovili souhlas návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi ČR a Mongolskem o leteckých službách a Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely. V posledním bodě jednání pak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení EU o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.