14.01.2015 - 5. schůze Senátu

akce_2497279

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (1 / 12)

akce_2497280

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (2 / 12)

akce_2497281

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (3 / 12)

akce_2497282

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (4 / 12)

akce_2497283

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (5 / 12)

akce_2497284

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (6 / 12)

akce_2497285

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (7 / 12)

akce_2497286

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (8 / 12)

akce_2497287

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (9 / 12)

akce_2497288

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (10 / 12)

akce_2497289

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (11 / 12)

akce_2497290

14.01.2015 - 5. schůze Senátu (12 / 12)

akce_2497279_thumb
akce_2497280_thumb
akce_2497281_thumb
akce_2497282_thumb
akce_2497283_thumb
akce_2497284_thumb
akce_2497285_thumb
akce_2497286_thumb
akce_2497287_thumb
akce_2497288_thumb
akce_2497289_thumb
akce_2497290_thumb

Senátoři projednali v průběhu 5. schůze celkem 11 bodů. Z tohoto počtu bodů bylo 5 zákonů, kterým tentokrát senátoři věnovali mimořádnou pozornost, neboť se jednalo o zákony, se kterými přišel do styku během svého profesního života snad každý senátor.
Dopolední jednání zahájili senátoři projednáním a schválením mezinárodní smlouvy Akta Světové poštovní unie. Následně se zabývali novelou zákona o zadávání veřejných zakázek – projednán í této novely věnovali téměř celé dopolední jednání a výsledkem této rozsáhlé diskuze bylo schválení řady pozměňovacích návrhů. V samotném závěru pak senátoři vyzvali vládu, aby vyvinula mimořádné úsilí k vyřešení případu Michalákových a poskytla jim diplomatickou a právní pomoc.
Odpolední jednání zahájil svým blokem ministr životního prostředí. K oběma zákonům, které v Senátu předkládal, přijali senátoři pozměňovací návrhy (jednalo se o zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a zákon o ochraně zemědělského půdního fondu). Senátoři dále vzali na vědomí informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 18. - 19. prosince 2014, schválili novelu Jednacího řádu Senátu, přijali doporučení vládě k Zprávě o vztazích EK s vnitrostátními parlamenty a Zprávě o subsidiaritě a proporcionalitě a dali souhlas k ratifikaci dvou mezinárodních smluv (Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání a Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění).
V samotném závěru 5. schůze pak schválili návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy.