(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor Tomáš Goláň platně zvolen
 2. Slib senátora
 3. Změny v orgánech Senátu
 4. Změna zasedacího pořádku
 5. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2018
  /senátní tisk č. 307/
 6. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2017
  /senátní tisk č. 266/
 7. Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
  /evropský senátní tisk č. J 130/11/
 8. Senátní tisk č. N 141/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
 9. Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění
  /senátní tisk č. 289/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 18. července)
 10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
  /senátní tisk č. 290/ (2. bod odpoledního jednání ve středu 18. července)
 11. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
  /senátní tisk č. 293/ (3. bod odpoledního jednání ve středu 18. července)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
  /senátní tisk č. 294/ (4. bod odpoledního jednání ve středu 18. července)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 300/ (5. bod odpoledního jednání ve středu 18. července)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu
  /senátní tisk č. 249/ (6. bod odpoledního jednání ve středu 18. července)
 15. Balíček ke zdanění digitálních služeb
  /evropský senátní tisk č. N 117/11N 118/11/ (7. bod odpoledního jednání ve středu 18. července)
 16. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
  /evropský senátní tisk č. N 128/11/ (8. bod odpoledního jednání ve středu 18. července)
 17. Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
  /senátní tisk č. 242/ (žádost senátorky Jaromíry Vítkové o projednání během odpoledního jednání ve středu 18. července)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
  /senátní tisk č. 271/
 19. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
  /evropský senátní tisk č. N 116/11/
 20. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
  /evropský senátní tisk č. K 127/11/
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 291/
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018
  /senátní tisk č. 272/
 23. Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
  /evropský senátní tisk č. J 119/11/
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 296/
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)
  /senátní tisk č. 246/
 26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
  /senátní tisk č. 264/
 27. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
  /evropský senátní tisk č. N 122/11/
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 288/
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 299/
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 292/
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 298/
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  /senátní tisk č. 295/
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 297/
 34. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 247/
 35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018
  /senátní tisk č. 274/
 36. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
  /evropský senátní tisk č. N 124/11/ (1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 19. července)
 37. Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
  /evropský senátní tisk č. N 123/11/ (2. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 19. Července)
 38. Senátní tisk č. N 131/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
   (3. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 19. Července)
 39. Senátní tisk č. N 129/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
   (4. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 19. Července)
 40. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
  /evropský senátní tisk č. N 120/11/
 41. Senátní tisk č. N 132/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]
 42. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017
  /senátní tisk č. 254/
 43. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017
  /senátní tisk č. 255/
 44. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017
  /senátní tisk č. 262/
 45. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017
  /senátní tisk č. 278/
 46. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2017
  /senátní tisk č. 279/
 47. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/ (2. čtení)
 48. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 239/ (2. čtení)
 49. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 261/ (2. čtení)
 50. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 245/ (2. čtení)
 51. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 301/
 52. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.