(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Senátní tisk č. J 114/11 - Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 256/
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 260/
 4. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
  /evropský senátní tisk č. N 084/11/
 5. Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nař. EP a Rady(EU) 305/2011,(EU) 528/2012, atd. a směrnice EP a Rady 2004/42/ES atd.
  /evropský senátní tisk č. N 098/11/
 6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
  /evropský senátní tisk č. N 099/11/
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 259/
 8. Senátní tisk č. N 115/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé
  /senátní tisk č. 231/
 10. Senátní tisk č. K 097/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU
 11. Senátní tisk č. K 112/11 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 208/ (2. čtení)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/ (2. čtení)
 14. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
  /senátní tisk č. 257/ (1. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 258/ (2. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 17. Senátní tisky č. N 103/11 a N 104/11 - Balíček k sazbě DPH a režimu pro malé a střední podniky
   (3. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 18. Senátní tisk č. N 088/11 - Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
   (4. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 19. Informace vlády o přípravě Konvergenčního programu a Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky
   (5. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 20. Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
  /evropský senátní tisk č. N 092/11/ (6. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 21. Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
  /evropský senátní tisk č. N 093/11/

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.