(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Potvrzení volby předsedy výboru Senátu
 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. - 23. března 2018
 3. Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky Senátní tisk č. J 96/11
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017 - 2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů Senátní tisk č. K 86/11
 5. Reforma Hospodářské a měnová unie
  /evropský senátní tisk č. N 089/11N 090/11K 091/11/
 6. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017
  /senátní tisk č. 234/
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)
  /senátní tisk č. 221/
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)
  /senátní tisk č. 229/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 244/ (žádost o projednání jako 1. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji
  /senátní tisk č. 220/ (žádost o projednání jako 2. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně
  /senátní tisk č. 228/ (žádost o projednání jako 3. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích(3. července 2016, Saint - Denis)
  /senátní tisk č. 230/ (žádost o projednání jako 4. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 13. Interoperabilita informačních systémů EU
  /evropský senátní tisk č. N 100/11N 101/11/ (žádost o projednání jako 5. bod odpoledního jednání prvního dne jednání)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
  /senátní tisk č. 224/
 15. Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech Senátní tisk č. N 92/11
 16. Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu Senátní tisk č. N 93/11
 17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí Senátní tisk č. K 94/11
 18. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
  /evropský senátní tisk č. N 084/11/
 19. Balíček ke zboží Senátní tisky č. N 98/11 a N 99/11
 20. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU Senátní tisk č. N 110/11
 21. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) Senátní tisk č. N 111/11
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017
  /senátní tisk č. 222/
 23. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl.10 odst.6 směr. 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrost. rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směr. 2014/94/EU
  /evropský senátní tisk č. K 082/11/
 24. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
  /evropský senátní tisk č. N 095/11/
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  /senátní tisk č. 193/ (2. čtení)
 26. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 239/ (1. čtení)
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 245/
 28. Informace o činnosti komisí Senátu za rok 2017
 29. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast
  /senátní tisk č. 236/
 30. Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 243/

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.