(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor Jan Sobotka platně zvolen
 2. Slib senátora
 3. Změny v orgánech Senátu
 4. Změna zasedacího pořádku
 5. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 14. - 15. prosince 2017
  /senátní tisk č. 223/
 6. Senátní tisk č. K 85/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Roční analýza růstu na rok 2018
 7. Zpráva o životním prostředí České republiky 2016
  /senátní tisk č. 217/
 8. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017
  /senátní tisk č. 215/
 9. Senátní tisk č. K 78/11 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014 - 2020) - ministr dopravy Dan Ťok, ministr životního prostředí Richard Brabec
 10. Senátní tisk č. K 77/11 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS - ministr dopravy Dan Ťok
 11. Senátní tisk č. N 80/11 a N 81/11 - Společná pravidla mezinárodní přepravy
 12. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace
  /evropský senátní tisk č. K 067/11/
 13. Senátní tisk č. N 83/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
 14. Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"
  /senátní tisk č. 192/ (1. bod odpoledního večtvrtek 15. února)
 15. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 208/ (1. čtení)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/
 17. Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  /senátní tisk č. 193/ (2. čtení)
 18. Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 209/ (2. čtení)
 19. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 206/ (2. čtení)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 207/ (2. čtení)
 21. Senátní tisk č. XXX - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.