(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016
  /senátní tisk č. 159/
 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. října 2017
  /senátní tisk č. 211/
 3. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 14. - 15. prosince 2017
 4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii - Senátní tisk č. N 072/11
 5. Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU - Senátní tisky č. K 070/11, N 071/11
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
  /senátní tisk č. 201/
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě - Senátní tisk č. N 068/11
 8. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV - Senátní tisk č. N 066/11
 9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie - Senátní tisk č. N 073/11
 10. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o pokroku v realizaci sítě TEN-T v letech 2014 a 2015 - Senátní tisk č. K 059/11
 11. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR) - Senátní tisk č. K 061/11
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů
  /senátní tisk č. 191/ (2. čtení)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/ (2. čtení)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  /senátní tisk č. 336/ (2. čtení)
 15. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 206/ (1. čtení)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 207/ (1. čtení)
 17. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 208/ (1. čtení)
 18. Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 209/ (1. čtení)
 19. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 20. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018
 21. Petice Za změnu tzv. "Protikuřáckého zákona"
  /senátní tisk č. 188/
 22. Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
  /senátní tisk č. 22/
 23. Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
  /senátní tisk č. 189/
 24. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 165/

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.