(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006
  /senátní tisk č. 135/ (1. bod dopoledního jednání ve středu 11. října)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
  /senátní tisk č. 163/ (2. bod dopoledního jednání ve středu 11. října)
 3. Návrh zákona o platebním styku
  /senátní tisk č. 196/ (3. bod dopoledního jednání ve středu 11. října)
 4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
  /senátní tisk č. 197/ (4. bod dopoledního jednání ve středu 11. října)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 198/ (5. bod dopoledního jednání ve středu 11. října)
 6. J 64/11 - Diskusní dokument o budoucnosti financí EU
   (6. bod dopoledního jednání ve středu 11. října)
 7. N 60/11 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat
   (7. bod dopoledního jednání ve středu 11. října)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 194/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
  /senátní tisk č. 195/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
  /senátní tisk č. 199/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 200/
 12. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. října 2017
  /senátní tisk č. 203/
 13. J 57/11 - Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009
  /senátní tisk č. 136/
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016
  /senátní tisk č. 137/
 16. Dopravní Balíček - sociální aspekty v silniční dopravě, užívání najatých vozidel, kabotáž a podmínky pro podniky
  /evropský senátní tisk č. N 043/11N 044/11N 045/11N 046/11/
 17. Dopravní Balíček - výběr mýtného a vykazování emisí CO2 u nových těžkých vozidel
  /evropský senátní tisk č. N 047/11N 048/11N 049/11N 050/11/
 18. Balíček k evropskému obrannému průmyslu a fondu
  /evropský senátní tisk č. N 055/11K 056/11/
 19. J 58/11 - Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
 20. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES)1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU)1077/2011
  /evropský senátní tisk č. N 065/11/
 21. K 52/11, K 53/11, J 54/11 - Balíček dokumentů ke vzdělávání
 22. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016
  /senátní tisk č. 159/
 23. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016
  /senátní tisk č. 162/
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů
  /senátní tisk č. 190/ (1. čtení)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů
  /senátní tisk č. 191/
 26. Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
  /senátní tisk č. 193/ (1. čtení)
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/ (2. čtení)
 28. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 29. Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
 30. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 165/

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.