(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
  /senátní tisk č. 84/ (1. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne)
 2. Senátní tisk č. J 30/11 - Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
   (2. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 81/ (3. bod jednání ve středu 19. dubna dopoledne)
 4. Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 9. a 10. března 2017
  /senátní tisk č. 74/
 5. Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise - Římské prohlášení (25. března 2017)
  /senátní tisk č. 86/
 6. Senátní tisk č. 74 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 9. - 10. března 2017
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
  /senátní tisk č. 79/
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 80/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 83/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 85/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
  /senátní tisk č. 337/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 78/
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
  /senátní tisk č. 38/
 15. Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. (EU)2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, a nař. (EU)2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU
  /evropský senátní tisk č. N 001/11/
 16. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
  /evropský senátní tisk č. N 029/11/
 17. Senátní tisky č. N 9/11 a N 10/11 - Balíček o energetické účinnosti - ministr průmyslu a obchodu
 18. Senátní tisky č. N 11/11 a N 12/11 - Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie - ministr průmyslu a obchodu
 19. Senátní tisky č. N 13/11, N 14/11, N 15/11 a N 16/11 - Balíček pro trh s elektřinou
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/
 21. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
  /evropský senátní tisk č. N 005/11/
 22. Senátní tisky č. N 22/11 a N 23/11 - Balíček pro boj proti finanční trestné činnosti a financování terorismu
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)
  /senátní tisk č. 43/
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)
  /senátní tisk č. 44/
 25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)
  /senátní tisk č. 46/
 26. Senátní tisky č. N 6/11, N 7/11 a N 8/11 - Daňový balíček
 27. Senátní tisk č. N 27/11 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
 28. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016
  /senátní tisk č. 69/
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 10/
 30. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 72/
 31. Volba kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/ (1. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017)
 33. Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole
  /senátní tisk č. 14/ (2. bod ve čtvrtek 20. dubna 2017)

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.