(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 9. funkčním období


  1. Pověření dalších senátorů odůvodněním senátních návrhů zákonů, které byly postoupeny do Poslanecké sněmovny
    Stenozáznam  (schválen)
  2. Volba místopředsedy Senátu
    Stenozáznam  (zvolena Miluše Horská)
  3. Změna v orgánech Senátu
    Stenozáznam  (schváleno)
  4. Změna zasedacího pořádku
    Stenozáznam  (schválen)
  5. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 včetně prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006 a v roce 2010
    /senátní tisk č. 408/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
  6. Informace vlády České republiky výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 22. - 23. listopadu 2012
    Stenozáznam  (bere na vědomí)
  7. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech 13. - 14. prosince 2012
    Stenozáznam  (bere na vědomí)
  8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Budapešti dne 13. června 2012
    /senátní tisk č. 409/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
  9. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
    /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (zvolena Naděžda Kavalírová)
  10. Petice "Za zachování interního, chirurgického, gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení v Nemocnici Brandýs nad Labem"
    /senátní tisk č. 407/Stenozáznam  (nepřijato usnesení )
  11. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
    /senátní tisk č. 442/Stenozáznam  (zamítá)
  12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie smluvní stranou
    /evropský senátní tisk č. N 173/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
  13. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí
    /evropský senátní tisk č. N 199/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
  14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě, které byly podepsány v Panamě dne 4. července 2012
    /senátní tisk č. 413/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
  15. Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
    /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (zvoleni Emilie Benešová, Lukáš Jelínek a Michal Uhl)
  16. Vyslovení souhlasu se zřízením podvýborů výborů Senátu
    Stenozáznam  (souhlasí se zřízením)
  17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2012-2013
    /evropský senátní tisk č. K 196/08/Stenozáznam  (usnesení přijato)
  18. Návrh usnesení Senátu ke stavu ratifikace rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
    Stenozáznam  (usnesení schváleno)
  19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
    /senátní tisk č. 443/Stenozáznam  (schválen)
  20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003)
    /senátní tisk č. 410/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
  21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997)
    /senátní tisk č. 411/Stenozáznam  (dává souhlas s přístupem)
  22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)
    /senátní tisk č. 412/Stenozáznam  (dává souhlas k ratifikaci)
  23. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Boženy Sekaninové, Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se zrušuje karta sociálních systémů
    /senátní tisk č. 440/Stenozáznam  (přikázán)
  24. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování
    /senátní tisk č. 449/Stenozáznam  (vrácen výborům k novému projednání)
  25. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2013
    /senátní tisk č. 2/Stenozáznam  (schválena)
  26. Návrh senátního návrhu zákona senátora Miloše Vystrčila a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
    /senátní tisk č. 432/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.