Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
11311. schůze Senátu
schválení pořadu
12.08.2015Pro přijatoDetail 
11211. schůze Senátu
změna pořadu
12.08.2015Pro přijatoDetail 
11111. schůze Senátu
určení ověřovatelů
12.08.2015Pro přijatoDetail 
1040100/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit

usnesení Senátu
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
1039100/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
23.07.2015Proti přijatoDetailZáznam
103896/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
schválit
23.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
103710. schůze Senátu
procedurální návrh
23.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetail 
103610. schůze Senátu
procedurální návrh

po 19.00
23.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetail 
103595/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
23.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1034N 16/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území
schválit
23.07.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
103353/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
dát souhlas k ratifikaci
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
103251/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
dát souhlas k ratifikaci
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
103173/10 - Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2015
vzít na vědomí
23.07.2015Proti přijatoDetailZáznam
103054/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015
dát souhlas k ratifikaci
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
102960/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)
dát souhlas k ratifikaci
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
102857/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015
dát souhlas k ratifikaci
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
102799/10 - Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
schválit
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
102698/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
102597/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam
102468/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
dát souhlas k ratifikaci
23.07.2015Pro přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]