Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
125Návrh usnesení Senátu PČR k aktuálním návrhům Evropské komise na řešení uprchlické krize v EU
schválit

dopln. bod M.Štěch
23.09.2015Pro přijatoDetailZáznam
12412. schůze Senátu
schválení pořadu
23.09.2015Pro přijatoDetail 
12312. schůze Senátu
změna pořadu

K024 poslední bod
23.09.2015Pro přijatoDetail 
12212. schůze Senátu
změna pořadu
23.09.2015Pro přijatoDetail 
12112. schůze Senátu
určení ověřovatelů
23.09.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
1118Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma 'Ochrana proti šikaně'
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1117Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky ke společnému dopisu zástupců parlamentů členských států EU Evropské komisi (tzv. zelená karta) k problematice potravinového odpadu
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
111676/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015
dát souhlas k ratifikaci
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1115112/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1114111/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1113Změna v orgánech Senátu
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1112Změna v orgánech Senátu
vzít na vědomí
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1111110/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1110K 18/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro bezpečnost
schválit

doprovodné usnesení
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
119K 18/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro bezpečnost
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
11884/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze
dát souhlas k ratifikaci
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
117113/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
116K 14/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Rámcová směrnice o vodě a směrnice o povodních: Opatření k dosažení 'dobrého stavu' vod EU a snížení povodňových rizik
schválit
12.08.2015Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
115115/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
schválit
12.08.2015Proti přijatoDetailZáznam
114114/10 - Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
schválit
12.08.2015Pro přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]