Parametry vyhledávání

Nalezeno 452 tisků.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Číslo tiskuNázev
N 98Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení
N 95Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
N 93Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evrop. trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nař. (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012
N 92Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o udělení výhod tomuto podniku
N 87Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES
N 84Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a postup pro řešení problémů úvěr. institucí a některých invest. podniků v rámci jednotného mechanismu pro řeš. problémů a fondu pro řešení problémů bank a mění nař. EP a Rady (EU) č. 1093/2010
N 83Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
N 82Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
N 81Návrh doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech
N 78Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)
N 77Předloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení - návrh předložený ke stanovisku EHSV podle článku 31 Smlouvy o Euratomu
N 73Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010
N 72Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. Rady (ES) č.1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se fin. řízení pro některé čl. státy, jejichž fin. stab. je postižena či ohrožena závaž. obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé státy
N 71Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky
N 66Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků
N 65Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
N 63Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
N 6Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních
N 53Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací
N 52Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23