Parametry vyhledávání

Nalezeno 389 tisků.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Číslo tiskuNázev
N 99Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
N 98Návrh nař. EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nař. EP a Rady(EU) 305/2011,(EU) 528/2012, atd. a směrnice EP a Rady 2004/42/ES atd.
N 95Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
N 93Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu
N 92Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech
N 92Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
N 9Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
N 89Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nař. EP a Rady č. 1303/2013 o spol. ust. o fondu pro regio. rozvoj, soc. fondu, Fondu soudržnosti, zeměd. fondu pro rozvoj venkova a námoř. a rybář. fondu, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
N 88Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty
N 84Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
N 83Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
N 80Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
N 75Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani
N 74Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
N 73Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
N 72Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
N 69Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
N 68Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
N 66Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
N 65Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES)1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU)1077/2011

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20