Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 035/11 (CZ) 27.3.17 (CZ) 20 6540/17 69
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2017
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
N 034/11 (CZ) 24.3.17 (CZ) 19 7621/17 142
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
J 033/11 (CZ) 8.3.17 (CZ) 17 6949/17 1600
Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie
K 032/11 (CZ) 3.3.17 (CZ) 16 6943/17 200
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie
K 031/11 (CZ) 3.3.17 (CZ) 16 6952/17 2025
Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 030/11 (CZ) 30.1.17 (CZ) 12 5743/17 8600
Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 029/11 (CZ) 16.1.17 (CZ) 10 5358/17 10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 028/11 (CZ) 6.1.17 (CZ) 8 5042/17 809
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
N 027/11 (CZ) 23.12.16 (CZ) 6 15817/16 811
Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 026/11 (EN) 23.12.16 (EN) 6 15814/16 883
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie