Mandátový a imunitní výbor Senátu v souladu s § 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnil zjištěné porušení pravidel financování volební kampaně – konkrétně se jedná o Zprávu auditorské firmy z přezkoumání veškerého účetnictví všech devíti kandidátů na funkci prezidenta republiky a přezkoumání, zda financování volební kampaně kandidátů proběhlo v souladu s pravidly podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a v souladu s právními předpisy upravujícími oblast účetnictví a o Závěrečnou zprávu Mandátového a imunitního výboru k přezkoumání dodržení pravidel financování volební kampaně kandidátů na funkci prezidenta zveřejněnou v dokumentech Mandátového a imunitního výboru Senátu ve složce „Informace“.

Nahlížení do registru oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích.

Nahlížení do evidence čestných prohlášení podaných do 31. prosince 2006

Formuláře (ke stažení ve formátu MS-Word) pro oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.

Žádost o nahlížení do registru oznámení.

Žádost o nahlížení do evidence čestných prohlášení podaných do 31. prosince 2006.

Na Internetu Senátu, resp. na jeho internetových stránkách jsou zveřejňována všechna usnesení Mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu ČR s výjimkou:

  1. usnesení výboru, která se týkají disciplinárních řízení zavedených proti senátorovi podle § 14 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů;
  2. usnesení výboru, která se týkají utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  3. usnesení výboru, jejichž zveřejněním by byla omezena či by mohla být omezena práva jednotlivce zaručená Listinou základních práv a svobod a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Dana Šedivá / tajemnice

Telefon
+420 257 072 520
sedivad@senat.cz

Adresa

Valdštejnské náměstí 17/4
Praha 1
118 01

aktuální k