Album vedoucích zaměstnanců Kanceláře Senátu

Jiří Uklein

Vedoucí Kanceláře Senátu: Jiří Uklein, tel. 257 072 462

Řídí a organizuje činnost Kanceláře Senátu, koordinuje práci jejích útvarů a za jejich činnost odpovídá předsedovi Senátu.
Do jeho přímé působnosti patří útvary sekce vedoucího Kanceláře Senátu.

Sylva Kyselová

Ředitelka senátní sekce: Sylva Kyselová, tel. 257 075 100

Organizuje činnost a koordinuje práci jednotlivých útvarů sekce senátní.
Současně vykonává funkci ředitelky organizačního odboru.

Jan Vodrážka

Ředitel sekce ekonomicko-správní: Jan Vodrážka, tel. 257 072 294

Organizuje činnost a koordinuje práci jednotlivých útvarů sekce ekonomicko-správní.


SEKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU

Sekretariát vedoucího Kanceláře Senátu

Tajemnice: Júlia Turková, tel. 257 072 275
Sekretářka: Zdenka Novosadová, tel. 257 072 316

Odbor legislativní

Ředitel: Milan Eberle, tel. 257 072 656
Zpracovává pro potřeby senátorů informace k postoupeným či předloženým návrhům zákonů a mezinárodním smlouvám. Na žádost senátora-zpravodaje spolupůsobí při zpracování přehledu podaných pozměňovacích návrhů k projednávaným návrhům zákonů. Podílí se při tvorbě usnesení Senátu k projednávaným zákonům ve smyslu čl. 46 Ústavy. Zajišťuje konzultační službu v otázkách legislativní povahy ve věcech, o nichž Senát jedná.

Samostatné oddělení personální

Vedoucí: Eva Vrublová, tel. 257 072 750
Vede evidenci senátorů a zaměstnanců KS a osobní agendu s tím spojenou. Připravuje podklady pro uzavření, změny nebo skončení pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti. Přihlašuje a odhlašuje senátory a zaměstnance na zdrav. pojišťovny a na ČSSZ. Vypracovává personální strategii a systém hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnanců. Spolupracuje při zajišťování systému vzdělávání zaměstnanců. Zajišťuje agendu FKSP, agendu související s vydáváním a evidencí senátorských pasů a služebních pasů zaměstnanců, vystavuje a eviduje průkazky senátorů a zaměstnanců.

Samostatné oddělení právní

Vedoucí: Dagmar Šimáková, tel. 257 072 774
Poskytuje odborné právní konzultace všem útvarům KS. Zajišťuje řízení o zadávání veřejných zakázek. Připravuje smlouvy k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory. Zastupuje KS před soudy. Spolupůsobí při přípravě interních normativních aktů a vede evidenci interních předpisů.

Samostatné oddělení protokolu

Vedoucí: Valérie Ciprová, tel. 257 072 628
Vede protokol předsedy Senátu. Zabezpečuje přijetí hostů předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti EU, zabezpečuje přijetí velvyslanců. Pro výše uvedené zajišťuje účast na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích. Připravuje a organizuje zahraniční a tuzemské cesty. Zajišťuje nákup protokolárních darů.

Referát interního auditora

Jiří Majdl, tel. 257 072 203
Vypracovává plány interního auditu, provádí audity a dílčí šetření útvarů KS. Prověřuje dodržování rozpočtu Senátu a hospodárné vynakládaní finančních prostředků pro potřeby Senátu. Provádí ekonomické, finanční a majetkové kontroly.

Bezpečnostní ředitel

Alexandra Jarošová, tel. 257 072 721
Zajišťuje personální, administrativní, fyzickou bezpečnost, bezpečnost informačních a komunikačních systémů. Vytváří směrnice, pokyny, provádí školení a kontrolní činnost.
Plní úkoly, které ukládá zákon č. 412/2005 Sb.o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Sekretariáty

Do působnosti vedoucího Kanceláře Senátu spadají dále sekretariáty předsedy a místopředsedů Senátu, výborů a komisí Senátu, které zabezpečují servis pro uvedené funkcionáře a orgány.

Sekretariát předsedy Senátu

Ředitel: Jaroslav Müllner, tel. 257 073 150

Tisková tajemnice: Eva Davidová, tel. 257 072 342

Sekretářka: Miluše Rathouská, tel. 257 072 330

Sekretariát 1. místopředsedkyně Senátu

Kristýna Mýlová , tel. 257 072 346

Sekretariáty místopředsedů Senátu

Naděžda Škodová, tel. 257 072 331
Jiřina Štěrbáková, tel. 257 072 797
Jaroslav Menčík, tel. 257 072 770

Sekretariát Organizačního výboru

Tajemnice: Martina Morawska, tel. 257 075 108

Sekretariát Mandátového a imunitního výboru

Tajemnice: Dana Šedivá, tel. 257 072 520

Sekretariát Ústavně-právního výboru

Tajemnice: Květa Skoupá, tel. 257 072 289

Sekretariát Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Tajemnice: Alena Doležalová, tel. 257 073 125

Sekretariát Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Tajemnice: Jana Hauserová, tel. 257 072 716

Sekretariát Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Tajemnice: Jana Kružíková, tel. 257 072 737

Sekretariát Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Tajemnice: Andrea Jůzová, tel. 257 072 765

Sekretariát Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Tajemnice: Václava Brabcová, tel. 257 072 784

Sekretariát Výboru pro záležitosti EU

Tajemnice: Štěpánka Götthansová, tel. 257 072 629

Sekretariát Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Tajemnice: Bronislava Vacková, tel. 257 072 794

Sekretariát Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Tajemnice: Marie Šrámková, tel. 257 072 233

Sekretariát Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Tajemnice: Kateřina Šarmanová, tel. 257 072 755

Sekretariát Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Tajemnice: Kateřina Šarmanová, tel. 257 072 755

Sekretariát Stálé komise Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury

Tajemník: Jan Kysela, tel. 257 072 757


SEKCE SENÁTNÍ

Odbor organizační

Ředitelka: Sylva Kyselová, tel. 257 075 100
Zabezpečuje úkoly organizační a administrativní povahy, související s jednáním Senátu a jeho orgánů. Připravuje návrh časového harmonogramu akcí Senátu. Zabezpečuje vyhotovení přijatých usnesení a zápisů ze schůzí Organizačního výboru a Senátu. Zajišťuje vyhotovení doslovných stenografických zápisů. Zabezpečuje distribuci senátních tisků, vládních a poslaneckých materiálů. Vypracovává týdenní program jednání v sídle Senátu. Zpracovává podkladové materiály k senátním tiskům obsahujícím zapracované pozměňovací návrhy do platného textu zákonů. Zajišťuje provoz rozmnožovny.

Referát archivu a oběhu spisů

Zabezpečuje sčítání hlasů na schůzi Senátu skrutátory, podílí se na výkonu služby během schůzí Senátu. Přejímá archiválie k trvalému uložení. Zajišťuje příjem a odesílání pošty, provádí skartaci dokumentů.

Odbor zahraniční

Ředitel: Jiří Krbec, tel. 257 072 761

Oddělení zahraničních vztahů

Vedoucí: Radek Merkl, tel. 257 072 636
Plní úkoly spojené s činností Senátu v zahraničně-politické oblasti a s jeho mezinárodními styky, zajišťuje odborné a administrativní zázemí pro projednávání evropské agendy. Organizačně zajišťuje zahraniční styky Senátu, podílí se na obsahové přípravě zahraničních cest předsedy Senátu a přijetí jeho hostů, zajišťuje podkladové materiály pro zahraniční cesty a přijetí. Zabezpečuje podkladové materiály z oblasti mezinárodních vztahů. Poskytuje tajemnický servis pro činnost stálých delegací v meziparlamentních a parlamentních orgánech mezinárodních organizací. Zajišťuje překlady materiálů z češtiny do jiných jazyků a naopak.

Oddělení pro Evropskou unii

Vedoucí: Jan Grinc, tel. 257 072 664
Doporučuje projednání dokumentů postoupených orgány EU, připravuje podklady pro jednání výborů včetně stanovisek k věcné stránce projednávaných návrhů legislativních aktů a dokumentů EU. Prostřednictvím pověřeného zástupce KS v Bruselu informuje o dění v evropských institucích, upozorňuje na důležitá jednání týkající se zájmů ČR, spolupracuje se senátory navštěvujícími evropské instituce.

Odbor vnějších vztahů a služeb

Ředitelka: Pavlína Heřmánková, tel. 257 072 335

Oddělení vztahů s veřejností

Vedoucí: Denisa Čermáková, tel. 257 072 684
Zabezpečuje komunikaci s veřejností. Vyřizuje a vede databázi podání občanů adresovaných Senátu a žádostí o poskytnutí informací. Vypracovává program činnosti informačního centra a zabezpečuje jeho činnost. Řídí a realizuje veškerou ediční činnost KS. Vede příruční odbornou knihovnu KS. Zajišťuje vysílání na TV vnitřním okruhu, monitoruje zpravodajské a publicistické pořady, pořizuje a archivuje videozáznamy a fotodokumentaci k akcím konaným v Senátu. Vyhotovuje „Kalendárium“. Spolupracuje s tiskovým tajemníkem.

Oddělení senátních služeb

Vedoucí: Jitka Boumová, tel. 257 072 649
Zabezpečuje služby při schůzích Senátu a při oficiálních příležitostech. Realizuje akce požadované orgány a funkcionáři Senátu a prohlídky historických prostor. Zabezpečuje provoz help desku a objednávky vstupenek na kulturní a sportovní akce.


SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Odbor ekonomický

Ředitelka: Ivana Süssenmilchová, tel. 257 072 659

Oddělení rozpočtu

Vedoucí: Emilia Karlová, tel. 257 072 729
Provádí rozpis a sleduje čerpání rozpočtu. Zpracovává státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát PČR, čtvrtletní a roční rozbor hospodaření, rozpočet mzdových prostředků a pojistného, rozpočet FKSP a rozbor nákladů na zahraniční a tuzemské cesty. Sleduje plnění stanoveného počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků, sestavuje střednědobý výhled financování investičních akcí. Provádí kontrolu faktur v investičních akcích, zajišťuje finanční vybavení na zahraniční a tuzemské cesty. Vede hlavní pokladnu a pokladnu FKSP, vykonává veškeré pokladní operace.

Oddělení účetnictví

Pověřen zastupováním vedoucí/ho oddělení účetnictví: Martin Novotný, tel. 257 072 743
Zpracovává měsíční, pololetní a roční uzávěrky, vede účetní evidenci FKSP. Vede agendu mezd, zpracovává státní statistické výkazy a Evidenční listy důchodového pojištění. Provádí fakturaci služeb poskytovaných KS a vede evidenci pohledávek KS.

Odbor technického zajištění

Ředitel: Miloslav Mareda, tel. 257 072 227

Oddělení správy majetku

Vedoucí: Vilma Černá, tel. 257 072 727
Zajišťuje správu a provoz budov (technický stav, údržba, opravy, úklid), správu a centrální evidenci nemovitého a movitého majetku, provoz energetických systémů, péči o faunu a flóru, obsluhu technického velínu. Koordinuje činnost dodavatelských firem, zabezpečuje materiálové a technické vybavení pracovišť. Plní úkoly související s požární ochranou a ochranou sídla Senátu.

Oddělení autoprovozu

Vedoucí: Pavel Křivanec, tel. 257 072 780
Zajišťuje chod autoprovozu KS, péči o motorová vozidla, organizuje práci řidičů.

Odbor informačních technologií

Ředitel: Petr Pilař, tel. 257 072 443
Zajišťuje a spravuje informační systém v sídle Senátu a jeho napojení na informační systémy externích subjektů prostřednictvím Internetu. Zabezpečuje rozvoj aplikací a provoz nových technologií, „správu software a hardware“, nákup předmětů informačních a komunikačních technologií. Odpovídá za vnitřní televizní okruhy, provoz hlasovacího zařízení a funkci zvukové režie, ozvučuje akce Senátu a pořizuje zvukové záznamy ze schůzí. Zprostředkovává automatický elektronický přenos informací z tiskových agentur a kabelový přenos schůze Senátu. Zajišťuje technickou správu webové prezentace Senátu, správu sítě, nastavování přístupových práv a služby uživatelům. Zodpovídá za bezpečnost informačního systému a ochranu dat.

Odbor gastronomických služeb

Ředitel: Jan Coufal, tel. 257 072 710

Oddělení přípravy jídel

Vedoucí: Miroslav Beránek, tel. 257 072 620
Odpovídá za provoz zaměstnaneckého stravování, výrobně zajišťuje gastronomické akce, sestavuje jídelní lístek a navrhuje menu pro mimořádné akce.

Oddělení provozní

Vedoucí: Petr Illek, tel 257 072 545
Přijímá, eviduje a zajišťuje objednávky, zásobování gastronomických služeb a provoz stravovacích zařízení. Zabezpečuje výběr dodavatelů, provoz automatů a kantýny.