Calendar of events

July 2014
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Next plenary session

List of the plenary sessions (CZ)

23. schůze Senátu

Publikováno

23. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 24. července po 17 hodině.

středa 23. července

V úvodu 23. schůze Senátu senátoři nejprve schválili rozšíření mandátu pro AČR pro ochranu vzdušného prostoru Islandu. Poté schválili novelu zákona o zemědělství a přijali doporučení VEU k evropskému tisku, který se věnuje ekologická produkci v Evropské unii. V bloku bodů ministra dopravy nejprve přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o silničním provozu, kterými se vypouští sporné nasazování botiček na 24 při parkování v placených modrých zónách. Následně nepřijali žádné usnesení k zákonu o vnitrozemské plavbě a tím bylo ukončeno dopolední jednání.

Odpolední jednání se neslo v duchu ministerstva životního prostředí. Senátoři schválili zákon o ochraně přírody a krajiny, poté nepřijali usnesení k zákonu o odpadech a přijali doporučení VEU k programu Čisté ovzduší pro Evropu. Poté dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech a následně se věnovali bodům, které předkládal předseda vlády. Senátoři vzali na vědomí Závěry z jednání Evropské rady a Zprávu o vývoji Evropské unie v roce 2013 a schválili návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Poté byla projednána Výroční zpráva NKÚ za rok 2013, kterou senátoři rovněž vzali na vědomí. V samém závěru středečního jednání pak senátoři schválili novelu zákona o českých drahách a vyslovili souhlas s přístupem ČR k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí.

čtvrtek 24. července

Čtvrteční jednání bylo zahájeno ratifikací Smlouvy o obchodu se zbraněmi. Poté, po rozsáhlé diskuzi, nepřijali senátoři usnesení k novele zákona o soudech a soudcích (nepřijetí usnesení znamená, že se návrh zákona považuje za schválený po uplynutí 30-ti denní lhůty, která je Senátu dána k projednání návrhu zákona ústavou). Následně byl dán souhlas ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Následně se senátoři věnovali bloku zákonů z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Nejprve přijali pozměňovací návrhy k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a dále schválili zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců a zákon o důchodovém pojištění. V závěru 23. schůze Senátu byl nejprve ve druhém čtení schválen návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě a v 1. čtení byl zamítnut návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákony o volbách (jednalo se o odstranění 5-ti procentní hranice, potřebné k zisku mandátu). V posledním bodě pak senátoři zvolili senátora Zdeňka Brože členem Mandátového a imunitního výboru a senátora Jana Horníka členem Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

22. schůze Senátu

Publikováno

22. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 19. června v 16 hodin 45 minut.

Na 22. schůzi Senátu Senátoři projednali celkem 33 jednacích bodů. V tomto počtu je zahrnuto 8 návrhů zákonů, z nichž sedm schválili (například novelu živnostenského zákona, novelu trestního řádu či návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi) a k jednomu (novela autorského zákona) přijali pozměňovací návrhy.
Dále senátoři dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv (např. ke změně Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, Smlouvě mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě nebo Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování). Projednávání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání senátoři přerušili do konce měsíce září, aby byl dán čas na projednání této smlouvy se zástupci vysokých škol.
Nedílnou součástí jednání Senátu je projednávání připomínek k připravované evropské legislativě. Senát na této schůzi projednal celkem 9 evropských dokumentů. Mezi nejzajímavější zřejmě patří Strukturální reforma bank v EU nebo Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014.
Senátoři rovněž projednali Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013, Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013 a Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013. Všechny tyto zprávy vzal Senát na vědomí.
Senát dále vzal na vědomí Konvergenční program České republiky, svým usnesením doporučil prezidentovi republiky řadu významných osobností k udělení státních vyznamenání a zvolil za člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů pana Eduarda Stehlíka. V samém závěru 22. schůze pak senátoři projednali petici žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR.

21. schůze Senátu

Publikováno

21. schůze Senátu byla zahájena 29. května v 9 hodin.

Prvním bodem dopledního jednání bylo projednání návrhu na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014, které senátoři schválili. Druhým bodem jednání byl návrh zákona, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,který se snaží řešit špatnou finanční situaci nemocnic. Tento návrh zákona byl podroben krátké diskuzi a následně byl schválen.

Poté následoval blok ministryně spravedlnosti, která předkládala k vyslovení souhlasu s ratifikací celou řadu mezinárodních smluv, mezi nimi například Úmluvu o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů či tři dohody se Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong.

Dále vystoupil na schůzi ministr dopravy, který přestavil Senátu tři mezinárodní smlouvy, Dohodu o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou, Evropsko-středomořskou leteckou dohodu mezi EU a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael a Dohodu o spolupráci mezi EU a jejími členskými státy a Švýcarskou konfederací týkající se evropských programů družicové navigace. Ke všem projednávaným smlouvám dal Senát souhlas k ratifikaci.

Odpolední jednání zahájil Senát projednáním žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu, přičemž Senát vyslovil souhlas s Vojtěchem Šimíčkem a Tomášem Lichovníkem. Senátoři dále vzali na vědomí výroční zprávu Veřejného ochránce práv za rok 2013 a projednali řadu evropských tisků které patří do gesce úřadu vlády, k nimž přijali doporučení Výboru pro evropské záležitosti. Rovněž projednali blok ministerstva vnitra, který v sobě ukrýval celkem pět mezinárodních smluv. I k těmto smlouvám dal Senát souhlas k ratifikaci.

Posledním bodem odpoledního jednání ve čtvrtek 29. května bylo Odvolání senátora Vladimíra Drymla proti rozhodnutí Mandátového a imunitního výboru ze dne 26. března 2014. Tento bod byl ze strany senátorů podroben důkladné rozpravě, po které Senát rozhodnutí Mandátového a imunitního výboru potvrdil.

V pátek 30. května senátoři nejprve dali souhlas k ratifikaci Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi a vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013.

Posledním bodem 21. schůze byl návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Po poměrně dlouhé rozpravě senátoři schválili tento snávrh senátního návrhu zákona s pozměňovacími návrhy Vyboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

21. schůze Senátu skončila v pátek 30. května v 10:44.

Events for the public

List of prints (CZ)

Vystoupení pěveckého sboru CANTO Gymnázia a SOŠe Vimperk v rámci Kulturního léta v Senátu

Publikováno

  • 17:00 - 18:00

Koncert folklorního souboru "Polajka z Hodonína" pořádaný v rámci Kulturního léta v Senátu

Publikováno

  • 17:00 - 18:00
  • pořádá/spolupořádá: Senát

Most frequently downloaded Senate prints

Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
289/09
Zákon o zaměstnanosti
284/09
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
286/09
Zákon o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank