Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

207/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
206/11
Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh
209/11
Zákon o volbách do P ČR
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
208/11
Zákon o sociálních službách - senátní návrh
192/11
Petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - Cheb"
215/11
Ratifikace změn přílohy III Rotterdamské úmluvy

Poslední projednávané tisky EU

N 080/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
K 077/11
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS
N 083/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
220/11
Smlouva ČR Vietnam - boj proti trestné činnosti
221/11
Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
222/11
Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
224/11
Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
228/11
Smlouva ČR Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
229/11
Smlouva ČR - Vietnam o předávání odsouzených osob
230/11
Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích
234/11
Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
236/11
Zpráva o peticích za rok 2017
239/11
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
243/11
Návrh kandidátů na členy Rady ÚSTR
244/11
Zákon o volbách do Parlamentu ČR
245/11
Zákon o volbách do PČR
251/11
Informace komisí za rok 2017

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 082/11
Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl.10 odst.6 směr. 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrost. rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směr. 2014/94/EU
N 084/11
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č.715/2007
N 089/11
Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nař. EP a Rady č. 1303/2013 o spol. ust. o fondu pro regio. rozvoj, soc. fondu, Fondu soudržnosti, zeměd. fondu pro rozvoj venkova a námoř. a rybář. fondu, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech
N 095/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
N 100/11
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nař. (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nař.(EU)2016/399 a nař. (EU) 2017/2226

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

46/08
Novela z. o ČNB
47/08
Novela z. - daňový řád
68/08
Novela z. o vývozu a dovozu zboží
90/08
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
98/08
Novela z. o hornické činnosti