Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
175/11
Novela občanského soudního řádu
183/11
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

92/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
172/11
Stykový zákon
173/11
Branný zákon
187/11
Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
171/11
Veterinární zákon
170/11
Zákon o rostlinolékařské péči

Poslední projednávané tisky EU

K 037/11
Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy
N 042/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
N 036/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
135/11
Úmluva MOP o práci na moři
136/11
Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
137/11
Prozatimní dohoda ES - Ghana
159/11
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2016
162/11
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
163/11
Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
165/11
Ústavní zákon o bezpečnosti
190/11
Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
194/11
Antidiskriminační zákon
195/11
Zákon o zdravotnických prostředcích
196/11
Zákon o platebním styku
197/11
Zákon o platebním styku - související zákony
198/11
Zákon o rozpočtových pravidlech
199/11
Zákon o zmírnění majetkových křivd
200/11
Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR
203/11
Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 043/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví
N 047/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
N 055/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
N 065/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES)1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU)1077/2011

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.