Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

55/11
Autorský zákon
62/11
Zpráva o peticích za rok 2016
60/11
Novela ústavy - senátní návrh
336/10
Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh
52/11
Transplantační zákon
51/11
Zákon o lidských tkáních a buňkách
23/11
Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a a Kanadou

Poslední projednávané tisky EU

N 111/10
Návrh směrnice EP a Rady o někt.povol. způs.užití děl a předmětů chrán.na zákl.autor.práva,z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé,zrak.postiž. či osoby s jinými poruchami čtení,a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autor.práva
K 017/11
Sdělení Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě
K 120/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
14/11
Petice za Klíček
38/11
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
43/11
Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
44/11
Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
46/11
Úmluva RE proti obchodování s lidskými orgány
69/11
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016
72/11
Návrh na člena ÚSTR
74/11
Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017
76/11
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
77/11
Zákon o státní službě
78/11
Zákon o pohonných hmotách
79/11
Zákon o registru smluv
80/11
Zákon o zadávání veřejných zakázek
81/11
Zákon o nemocenském pojištění
82/11
Zákon o obalech
83/11
Zákon o pozemních komunikacích
84/11
Zákon o zahraniční službě
85/11
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
86/11
Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK
337/10
Pařížská dohoda

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 001/11
Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař. (EU)2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy EU, a nař. (EU)2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU
N 005/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU
N 029/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

699/07
Novela z. o registru smluv
821/07
Novela z. o nemocenském pojištění
861/07
Novela z. o pohonných hmotách
877/07
N. z. o obalech
888/07
Novela z. o pozemních komunikacích
994/07
Vl.n.z. o zahraniční službě