Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
119/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
108/11
Stavební zákon

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
85/11
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
80/11
Zákon o zadávání veřejných zakázek
14/11
Petice za Klíček
76/11
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
38/11
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
78/11
Zákon o pohonných hmotách

Poslední projednávané tisky EU

N 013/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES
N 011/11
Návrh nař.EP a Rady o správě ener.unie, kterým se mění směr.94/22/ES,směr.98/70/ES,směr.2009/31/ES, nař. (ES)663/2009, nař.(ES)715/2009, směr.2009/73/ES,směr.2010/31/EU,směr.2012/27/EU,směr.2013/30/EU a směr. Rady (EU)2015/652 a zrušuje nař.(EU)525/2013
N 009/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

61/11
Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
64/11
Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
65/11
Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
66/11
Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
68/11
Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
70/11
Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
71/11
Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
75/11
Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení
87/11
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016
96/11
Konvergenční program - Duben 2017
98/11
Pokyny Evropské rady
108/11
Stavební zákon
109/11
Novela zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví
110/11
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
111/11
Zákon o pobytu cizinců
112/11
Zákon o občanských průkazech
113/11
Zákon o pedagogických pracovnících
114/11
Zákon o kybernetické bezpečnosti
115/11
Zákon o státní sociální podpoře
116/11
Zákon o zaměstnanosti
117/11
Zákona o důchodovém pojištění
118/11
Zákon o státních svátcích
119/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
120/11
Zákon o specifických zdravotních službách
121/11
Zákon o Veřejném ochránci práv
122/11
Zákon o pohřebnictví
123/11
Zákon o silničním provozu
124/11
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
125/11
Zákon o přestupcích - související zákony
126/11
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
127/11
Národní program reforem ČR 2017

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 018/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže
N 024/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
K 032/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

861/07
Novela z. o pohonných hmotách
869/07
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu
880/07
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
926/07
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení
928/07
Novela z. o občanských průkazech
990/07
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
1010/07
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy