Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
125/11
Zákon o přestupcích - související zákony
108/11
Stavební zákon
115/11
Zákon o státní sociální podpoře

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

75/11
Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení
117/11
Zákona o důchodovém pojištění
116/11
Zákon o zaměstnanosti
115/11
Zákon o státní sociální podpoře
120/11
Zákon o specifických zdravotních službách
119/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
124/11
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy

Poslední projednávané tisky EU

K 032/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán
N 024/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
N 013/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

61/11
Dohoda ČR Tádžikistán o leteckých službách
64/11
Dohoda ČR Dominikánská republika o leteckých službách
65/11
Dohoda ČR Indonéská republika o letecké dopravě
66/11
Dohoda ČR Království Saúdská Arábie o leteckých dopravních službách
68/11
Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou
70/11
Smlouvy o ochraně ozonové vrstvy
71/11
Smlouva ČR Slovensko - ochrana vzdušného prostoru
89/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016
90/11
Zpráva o činnosti VOP 2016
91/11
Výroční zpráva NKÚ za rok 2016
92/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
94/11
Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
95/11
Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi EU a Kolumbií a Peru
97/11
Dohoda EU - Afghánistán
99/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Turks a Caicos
100/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Montserrat
101/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Ostrovem Man
102/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Arubu
103/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Niz.Antily
104/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Kajmanskými ostrovy
105/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a vládou Anguilly
106/11
Výpověď smlouvy mezi ČR a Brit. Panenskými ostrovy
107/11
Zpráva o vývoji EU v roce 2016
129/11
Návrh na působ. sil MO v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku
130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
132/11
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2016
134/11
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
138/11
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
139/11
Zákon o vojácích z povolání
140/11
Zákon o obcích
141/11
Zákon o civilním letectví
142/11
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní
143/11
Zákon o elektronických komunikacích
144/11
Zákon o advokacii
145/11
Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
146/11
Zákon o daních z příjmů
147/11
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
148/11
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
149/11
Zákon o ochraně utajovaných informací
150/11
Zákon o ochraně hospodářské soutěže
151/11
Zákon o zpravodajských službách ČR
152/11
Zákon o elektronické identifikaci
153/11
Zákon o elektronické identifikaci - související zákony
154/11
Zákon posuzování shody výrobků při dodání na trh
155/11
Zákon o ČOI
156/11
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
157/11
Zákon o obecní policii
158/11
Zákon o rozpočtovém určení daní

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 018/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Investice do evropské mládeže
J 039/11
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

742/07
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
855/07
Novela z. o zpravodajských službách ČR
861/07
Novela z. o pohonných hmotách
991/07
Vl.n.z. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
1053/07
Novela z. o elektronických komunikacích
1070/07
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci
1110/07
N. z. o evropských politických stranách