Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
156/11
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
157/11
Zákon o obecní policii
161/11
Zákon o registru smluv

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

144/11
Zákon o advokacii
147/11
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
161/11
Zákon o registru smluv
132/11
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2016
91/11
Výroční zpráva NKÚ za rok 2016
90/11
Zpráva o činnosti VOP 2016
89/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2016

Poslední projednávané tisky EU

N 034/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
J 039/11
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
K 031/11
Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

161/11
Zákon o registru smluv
92/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2016
131/11
Souhlas s odstoupením ČR od Charty Mezinárodního energetického fóra
166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
167/11
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
168/11
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
169/11
Zákon o oběhu osiva a sadby
170/11
Zákon o rostlinolékařské péči
171/11
Veterinární zákon
172/11
Stykový zákon
173/11
Branný zákon
174/11
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
175/11
Novela občanského soudního řádu
176/11
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
177/11
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
178/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
179/11
Zákon o nemocenském pojištění
180/11
Zákon o zdravotních službách
181/11
Zákon o vnitrozemské plavbě
182/11
Zákon o silniční dopravě
183/11
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
184/11
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - související
185/11
Novela živnostenského zákona
186/11
Novela exekučního řádu
187/11
Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

742/07
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
861/07
Novela z. o pohonných hmotách
862/07
Novela z. o rostlinolékařské péči
935/07
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
999/07
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní
1005/07
Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti
1018/07
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
1021/07
Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky
1053/07
Novela z. o elektronických komunikacích