Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

235/11
Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
263/11
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020
240/11
Dohoda ČR - Mongolsko o leteckých službách
270/11
Zákon o střetu zájmů
241/11
Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií
237/11
Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
269/11
Zákon o využívání genetických zdrojů

Poslední projednávané tisky EU

N 115/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
J 114/11
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
K 097/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

13/08
Novela z. o ochraně ovzduší
30/08
Novela z. o Ústavním soudu
32/08
Novela z. o daních z příjmů
36/08
Novela z. o obcích
48/08
Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění
49/08
Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.
54/08
Novela z. - správní řád
56/08
Novela z. o převodu vlastnického práva
57/08
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.
66/08
Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMF
67/08
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění
91/08
Novela z. - zákoník práce
94/08
Novela z. o ozdravných postupech