Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
304/11
Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

255/11
Zpráva o činnosti VOP 2017
254/11
Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
266/11
Zpráva o vývoji EU v roce 2017
307/11
Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června
292/11
Zákon o obcích
298/11
Správní řád
235/11
Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním

Poslední projednávané tisky EU

N 115/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
J 114/11
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
K 097/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
239/11
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
242/11
Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
245/11
Zákon o volbách do PČR
246/11
Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
247/11
Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
249/11
Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
264/11
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
271/11
Fiskální pakt
272/11
Smlouva ČR - Bělorusko o důchodovém zabezpečení
274/11
Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci
288/11
Zákon o ochraně ovzduší
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
290/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění - související zákony
291/11
Zákoník práce
293/11
Státní záruka ČR na zajištění zápůjčky ČNB pro MMF
294/11
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
295/11
Zákon o Ústavním soudu
296/11
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
297/11
Zákon o daních z příjmů
299/11
Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
300/11
Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
301/11
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
303/11
Zákon o vysokých školách
304/11
Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
305/11
Školský zákon
306/11
Zákon o důchodovém pojištění
312/11
Zákon o státním občanství České republiky
226/11
Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
227/11
Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
262/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
277/11
Úmluva o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003
278/11
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017
279/11
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017
281/11
Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
282/11
Dohoda ČR a Království Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
284/11
Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví
302/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
308/11
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
313/11
Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 116/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
N 117/11
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
J 119/11
Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
N 120/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
N 122/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
N 124/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
K 127/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
N 128/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
J 130/11
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
N 123/11
Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
N 129/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
N 131/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.