Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
189/11
Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
165/11
Ústavní zákon o bezpečnosti

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

218/11
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018
213/11
Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci - senátní návrh
209/11
Zákon o volbách do P ČR
207/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
190/11
Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
206/11
Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh

Poslední projednávané tisky EU

K 061/11
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
N 066/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
N 074/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

V současné době není zařazen žádný tisk, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.