Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
292/09
Petice pro korunu
19/10
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
17/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

292/09
Petice pro korunu
331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
20/10
Zákoník práce - senátní návrh
384/09
Stanovy Světové organizace cestovního ruchu
30/10
Informace vlády jednání ER
15/10
Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy
368/09
Smlouva ČR Lichtenštejnsko - dvojí zdanění

Poslední projednávané tisky EU

N 005/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013
K 003/10
Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu
K 002/10
Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

3/10
Zpráva o živ. prostředí ČR 2013
14/10
Dohoda o přidruž. EU - Moldavie
21/10
Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
27/10
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2014
29/10
Zpráva o peticích za rok 2014
31/10
Novela zákona o NKÚ
32/10
Zákon o hospodaření energií
33/10
Zákon o investičních pobídkách
34/10
Zákon o metrologii
35/10
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci
36/10
Zákon výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
37/10
Rekodifikace soukromého práva - související zákony
38/10
Zákon o námořní plavbě
39/10
Zákon o léčivech
40/10
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
41/10
Školský zákon
42/10
Zákon o právu na informace o životním prostředí
43/10
Zákon o Českém rozhlasu
341/09
Doh.o přidruž.mezi státy EU a Gruzií

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 001/10
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května - 31. října 2014
K 006/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.