Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
336/09
Návrh zákona o státní službě
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
289/09
Zákon o zaměstnanosti

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

331/09
Novela exekučního řádu - senátní návrh
330/09
Novela zákona o církvích - senátní návrh
336/09
Návrh zákona o státní službě
303/09
Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh
301/09
Smlouva ČR Pakistán - dvojí zdanění
295/09
Změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
326/09
Zákon o spotřebních daních - pohonné hmoty

Poslední projednávané tisky EU

N 143/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností atd.
K 140/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti
K 139/09
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

313/09
Zákon o vnitrozemské plavbě
320/09
Zákon o odpadech
321/09
Zákon o soudech a soudcích

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

26/07
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
49/07
Novela z. o vojácích z povolání
87/07
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích
135/07
Novela z. o elektronických komunikacích
143/07
Novela z. o soudních poplatcích
149/07
Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení
179/07
Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu
199/07
Novela z. - veterinární zákon
203/07
Novela z. o správních poplatcích
207/07
Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů
209/07
Novela z. o auditorech
212/07
Novela z. o hnojivech
213/07
Vl.n.z. o prekurzorech výbušnin
216/07
Novela z. o investičních společnostech
237/07
Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem
242/07
N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě
251/07
Novela z. o dani z přidané hodnoty
252/07
Novela z. o daních z příjmů
253/07
Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech
255/07
Novela z. o státní sociální podpoře
256/07
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
257/07
Novela z. o sociálních službách
258/07
Novela z. o podmín.provozu vozidel na pozemních komunikacích
259/07
Novela z. o léčivech
260/07
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění