Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
220/10
Veřejné zakázky
239/10
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
237/10
Školský zákon
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

213/10
Zákon o místním referendu
196/10
Zákon o elektronických komunikacích
250/10
Zákon o odpovědnosti způsobenou při výkonu veřejné moci
199/10
Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Kazachstánem
241/10
Návrh na působení Leteckého poradního týmu v Irácké republice
248/10
Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích
247/10
Zákon o Státním pozemkovém úřadu

Poslední projednávané tisky EU

K 080/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti
N 077/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
N 059/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

161/10
Zákon o státním podniku
196/10
Zákon o elektronických komunikacích

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

275/07
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
304/07
Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob
489/07
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací
578/07
Vl.n.z. o hazardních hrách
580/07
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách
627/07
Vl.n.z. o ochraně státních hranic
655/07
Novela z. o základních registrech
685/07
Novela z. o ukládání oxidu uhl. do přír. hornin. struktur