Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
346/06
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007
173/06
Zákon o účastnících protikomunistického odboje
308/10
Novela volebních zákonů
307/10
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - související zákony

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

323/10
Energetický zákon
254/10
Zákon o silničním provozu
253/10
Zákon o dani z přidané hodnoty
208/10
Petice NE - ohrožení zdrojů vod
272/10
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015
311/10
Zákon o biocidech
271/10
Smlouva ČR Turkmenistán o zamezení dvojímu zdanění

Poslední projednávané tisky EU

N 095/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
K 094/10
Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
N 090/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

297/10
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh
303/10
Protokol o přístupu Černé Hory k NATO
304/10
Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
323/10
Energetický zákon
330/10
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
331/10
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
332/10
Zákon o ochraně ovzduší
333/10
Zákon o nakládání s GMO
334/10
Zákon o pozemních komunikacích
335/10
Zákon o střetu zájmů
336/10
Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 082/10
Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie
N 089/10
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení ČS příslušného k posuzování žádosti o mez. ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
K 096/10
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

678/07
Novela z. o ochraně ovzduší
686/07
Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy
752/07
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.