Nejsledovanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
137/10
Zákon o evidenci obyvatel
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
126/10
Zákon o registru smluv
139/10
Zákon o ochraně spotřebitele

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

139/10
Zákon o ochraně spotřebitele
133/10
Zákon o pedagogických pracovnících
120/10
COTIF
140/10
Zákon o vyhlašení Národního parku České Švýcarsko
123/10
Dohoda ČR Nizozemí o výměně informací v daňových záležitostech
134/10
Zákon o spotřebních daních
118/10
Protokol k Úmluvě MOP č. 29 o nucené práci

Poslední projednávané tisky EU

N 034/10
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice EP a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrana
N 033/10
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013
J 037/10
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Ma arska

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 8. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela z. o rozpočtovém určení daní - sněmovní tisk č. 209
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - sněmovní tisk č. 210
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě - sněmovní tisk č. 211
Novela z. - školský zákon - sněmovní tisk č. 212
Novela z. o daňovém poradenství - sněmovní tisk č. 446
Novela z. o zmírnění majetkových křivd - sněmovní tisk č. 447
Novela z. o sociálních službách - sněmovní tisk č. 448
Novela z. o obcích - sněmovní tisk č. 527
Novela z. o zaměstnanosti - sněmovní tisk č. 576
Novela Jednacího řádu Poslanecké sněmovny - sněmovní tisk č. 577
Novela Jednacího řádu Senátu - sněmovní tisk č. 578
Novela z. o DPH - sněmovní tisk č. 699
Zákon o Českém národním povstání - sněmovní tisk č. 718
Novela z. o sdružování v politických stranách - sněmovní tisk č. 719
Novela z. o zdravotních službách - sněmovní tisk č. 720
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění- sněmovní tisk č. 721
Novela z. o pojišťovnictví - sněmovní tisk č. 758
Novela z. o silničním provozu - sněmovní tisk č. 759
Novela Ústavy - imunita zákonodárců - sněmovní tisk č. 760
Novela z. o změně zák. související se zavedením karty soc. systémů- sněmovní tisk č. 838

Zařazené neprojednávané tisky

52/10
Petice "Prezidente, odejděte!"
121/10
Úmluva o účincích průmyslových havárií
141/10
Žádost prezidenta - ústavní soudce
148/10
Zákon o státních svátcích
149/10
Zákon o rozpočtovém určení daní
150/10
Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu
151/10
Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
161/10
Zákon o státním podniku
153/10
Zákon o ukončení důchodového spoření
154/10
Zákony související s ukončením zákona o důchodového spoření
155/10
Zákon o majetku České republiky
156/10
Spotřební daně
157/10
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci
158/10
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
159/10
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu - související zákony
160/10
Zákon o loteriích

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 029/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

416/07
Novela z. o rozpočtovém určení daní
461/07
Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu
465/07
Novela z. o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
491/07
Novela z. o státních svátcích
493/07
Vl.n.z. o ukončení důchodového spoření