Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
196/11
Zákon o platebním styku
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
200/11
Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
190/11
Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
200/11
Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR
195/11
Zákon o zdravotnických prostředcích
199/11
Zákon o zmírnění majetkových křivd
162/11
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016

Poslední projednávané tisky EU

J 058/11
Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
N 055/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
N 047/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

22/11
Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
130/11
Zákon o daních z příjmů - senátní návrh
159/11
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2016
165/11
Ústavní zákon o bezpečnosti
188/11
Petice Za změnu tzv. "Protikuřáckého zákona"
189/11
Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
201/11
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
206/11
Zákon o o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - senátní návrh
207/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - senátní návrh
208/11
Zákon o sociálních službách - senátní návrh
209/11
Zákon o volbách do P ČR
211/11
Závěry z ER 19.-20. října
336/10
Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.