Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
85/11
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
83/11
Zákon o pozemních komunikacích
80/11
Zákon o zadávání veřejných zakázek
14/11
Petice za Klíček
76/11
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
38/11
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU

Poslední projednávané tisky EU

N 013/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES
N 011/11
Návrh nař.EP a Rady o správě ener.unie, kterým se mění směr.94/22/ES,směr.98/70/ES,směr.2009/31/ES, nař. (ES)663/2009, nař.(ES)715/2009, směr.2009/73/ES,směr.2010/31/EU,směr.2012/27/EU,směr.2013/30/EU a směr. Rady (EU)2015/652 a zrušuje nař.(EU)525/2013
N 009/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

83/11
Zákon o pozemních komunikacích

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

861/07
Novela z. o pohonných hmotách
912/07
Novela z. o důchodovém pojištění
928/07
Novela z. o občanských průkazech
959/07
Novela z. o pedagogických pracovnících
990/07
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
994/07
Vl.n.z. o zahraniční službě
1010/07
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy