Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

10/11
Občanský soudní řád - senátní návrh
353/10
Zákon o daních z příjmů
355/10
Zákon o spotřebních daních
298/10
Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"
326/10
Protokol o změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky
352/10
Zákona o sběru údajů pro řízení veřejných financí
351/10
Zákon o platebním styku

Poslední projednávané tisky EU

N 102/10
Návrh nař. EP a Rady o snižování emisí skl. plynů ČS v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské doh. a o změně nař. EP a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skl. plynů
N 100/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
N 092/10
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 10. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela občanského soudního řádu- sněmovní tisk č. 499
Novela autorského zákona - sněmovní tisk č. 694
Návrh stykového zákon - sněmovní tisk č. 736

Poslanecká sněmovna dále projednává tyto senátní návrhy zákonů z minulých funkčních období:

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi- sněmovní tisk č. 156
Novela zákona o silničním provozu - sněmovní tisk č. 221
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk č. 275

Zařazené neprojednávané tisky

1/11
Vinohradnický zákon
2/11
Občanský zákoník
3/11
Zákon o obchodních korporacích
4/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
5/11
Zákon o léčivech
6/11
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů
7/11
Zákon o stavebním spoření
8/11
Zákon o účetnictví
9/11
Zákon o DPH
15/11
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017
305/10
Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2015
321/10
Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
327/10
Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
337/10
Pařížská dohoda

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

501/07
Novela z. o ochraně přírody a krajiny
596/07
Novela z. o dani z přidané hodnoty
706/07
Novela z. o léčivech
739/07
Novela z. o ochraně přírody a krajiny
754/07
Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
782/07
Novela z. o stavebním spoření